O raporcie

Nasz szósty raport zintegrowany

Z roku na rok raport zintegrowany staje się coraz istotniejszym elementem komunikacji. Rosnąca rola czynników ESG sprawia, że taki sposób przedstawienia informacji o firmie – online, łączący elementy raportów finansowych i niefinansowych – staje się swoistym standardem wśród spółek dbających o jak najlepszą komunikację z różnymi grupami interesariuszy. Dlatego staramy się, aby każdy kolejny raport zintegrowany zawierał informacje, odpowiadające oczekiwaniom czytelników i prezentował Grupę, jej działania i pomysł na przyszłość w jak najbardziej przystępny sposób. Raport zintegrowany 2020 jest dla nas szczególny – w październiku ogłoszona została nowa strategia do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. W związku z tym, dokument ten stał się osią raportu, stanowiąc jednocześnie o wizji grupy na przyszłość, lecz także znacznie modyfikując docelowy model biznesowy Grupy. To wszystko staramy się pokazać już teraz, aby można było śledzić postępy w realizacji tych działań.

Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Co nowego w raporcie za 2020 r.?

To główny cel naszej nowej strategii, która naturalnie jest nowością w tym raporcie zintegrowanym. Przedstawiamy naszą ścieżkę i planowane działania do osiągnięcia celów strategii. Nasz rozwój odbywać się będzie w sposób zrównoważony. Przedstawiamy jak w PGE rozumiemy pojęcie zrównoważoności naszych działań.

To pojęcie nie jest nowe dla naszych raportów, jednak obecnie nabiera nowego znaczenia, szczególnie w kontekście prac rządowych nad transformacją sektora elektroenergetycznego, które przybrały postać konkretnych dokumentów i porozumień. Przewidywane utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której mają trafić węglowe aktywa Grupy PGE, spowoduje znaczącą zmianę modelu biznesowego, a jednocześnie uwolni potencjał inwestycyjny, który będzie ukierunkowany na źródła nisko- i zeroemisyjne. Zgodnie z ideą raportowania zintegrowanego staramy się oddać jak zmiany, przez które będzie przechodziła PGE, wpłyną na przemianę naszego modelu biznesowego. Nie zapominamy przy tym o zmianach w obszarze kapitałów.

Ryzyka i szanse. W sektorze energetycznym kwestie dotyczące klimatu i środowiska zawsze były istotne, ale w świetle coraz szybciej postępujących zmian klimatycznych i idących w ślad za nimi deklaracji ochrony klimatu na poziomie UE czy również globalnych, Grupa PGE coraz większą uwagę przykłada do identyfikacji ryzyk, ale także szans związanych z klimatem i aktualnymi trendami społecznymi związanymi z ochroną klimatu.

Zawsze przyświeca nam idea realizacji inwestycji o satysfakcjonującej stopie zwrotu. Mając jednak na uwadze szerokie zainteresowanie planami Grupy, które zakładają wydatki na poziomie ok. 75 mld zł w ciągu najbliższej dekady, prezentujemy w raporcie model podejmowania decyzji inwestycyjnych w Grupie i zaznaczamy szczególną rolę Komitetu Inwestycyjnego. Jednak decyzja to tylko pierwszy krok – opisujemy także, jak wygląda monitorowanie cyklu życia inwestycji, które zostały zaakceptowane do realizacji.

Mając na względzie wpływ Grupy PGE na funkcjonowanie lokalnych społeczności i gospodarki zebraliśmy dokładne dane ze spółek grupy, które staramy się zaprezentować w interaktywnej formie w podziale na rodzaje podatków i opłat oraz obszar geograficzny.

Liczymy się z rosnącym zainteresowaniem naszych interesariuszy zagadnieniami ESG. Dlatego też w Raporcie Zintegrowanym pokazujemy jak staramy uwzględniać je w naszych procesach operacyjnych i zarządzania Grupą.

Nasze zasady

Kierując się wytycznymi do raportowania zintegrowanego wg International Integrated Reporting Council (IIRC) głównym celem raportowania zintegrowanego jest wyjaśnienie dostarczycielom kapitału finansowego, w jaki sposób organizacja tworzy wartość w czasie. Dlatego też nasz raport zawiera wiele istotnych informacji finansowych i rynkowych, o które pytają nas nasi inwestorzy, analitycy i obligatariusze oraz banki, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Prezentacja danych pozafinansowych to już dzisiaj konieczność dla każdej odpowiedzialnej firmy. Widzimy rosnące zainteresowanie tymi danymi ze strony inwestorów. Redagując niniejszy Raport mieliśmy również na celu stworzenie treści, z których mogą skorzystać również inni interesariusze zainteresowani procesem tworzenia wartości w czasie przez naszą organizację, w tym szczególnie pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, ustawodawcy, organy regulacyjne i decydenci.

Tam, gdzie było to możliwe, stosowaliśmy powiązanie treści zarówno z dodatkowym materiałem z Raportu, jak i z zewnętrznymi źródłami, które stanowią jego uzupełnienie. Przy redagowaniu tekstów staraliśmy się stosować zasadę zwięzłości, która odnosi się również do treści przeznaczonych do Internetu. Dzięki wsparciu naszych analityków środowiskowych, działom HR, kontrolingowi i sprawozdawczości w raporcie mogliśmy przedstawić różnorodne dane z wielu dziedzin naszej działalności (zobacz jakie dane zebraliśmy do tegorocznego raportu).

Jako lider transformacji energetycznej, wyznaczamy ambitne cele i standardy – nie inaczej będzie w sferze raportowania. Staraliśmy zebrać się informacje i dane, które przybliżą Państwu działalność Grupy PGE w szerokiej perspektywie i pokażą w jednym Raporcie wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

Wyniki wyszukiwania