Realizacja nowej strategii

Nasza strategia do 2030 roku z perspektywą do roku 2050 została przyjęta w październiku 2020 roku, jednak od tego czasu udało się nam podjąć konkretne działania, będące pierwszymi krokami w drodze do niskoemisyjnego wytwarzania, a docelowo do osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050.

Budowa morskich farm wiatrowych

Cel wyznaczony w strategii:

2,5 GW
w 2030
>6.5 GW
w 2050

Działania/status w 2020 i 2021:

W lutym 2021 r. PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture 50/50, której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW.

W maju 2021 r. umowa została sfinalizowana, a partnerzy posiadają obecnie po 50 proc. udziałów w projektach Baltica 2 i Baltica 3, składających się na Morską Farmę Wiatrową Baltica – największą inwestycję offshore w polskiej części Bałtyku.

Baltica 2 i Baltica 3 znacząco przyczynią się do transformacji Polski w kierunku zielonej energii, przyspieszą rozwój lokalnego łańcucha dostaw i pobudzą aktywność gospodarczą na wiele lat. Obydwa etapy otrzymały już pozwolenia środowiskowe i podpisały umowy przyłączeniowe do sieci, a 7 kwietnia 2021 r. uzyskały ze strony Urzędu Regulacji Energetyki kontrakty różnicowe. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych Ørsted i Grupa Kapitałowa PGE, Baltica 3 (1 GW) może zostać uruchomiona w 2026 roku, a Baltica 2 (1,5 GW) przed 2030 rokiem.

Kolejny etap projektu – Baltica 1 o mocy 0,9 GW, przewidziany jest do realizacji po roku 2030.

W sierpniu 2021 r. PGE Polska Grupa Energetyczna wyłoniła doradcę finansowego przy budowie farm Baltica 2 i Baltica 3, składających się na Morską Farmę Wiatrową Baltica – największą inwestycję tego typu w polskiej części Bałtyku. Doradcą PGE w pozyskiwaniu finansowania do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku będzie Société Générale.

Dlaczego #GrupaPGE stawia na rozwój morskiej energetyki wiatrowej?

4 4

Rozwój lądowych farm wiatrowych

Cel wyznaczony w strategii:

>1 GW
nowych mocy do 2030

Działania/status w 2020 i 2021:

Po oddaniu do eksploatacji farm wiatrowych Starza, Rybice oraz Karnice II, a także po nabyciu farmy wiatrowej Skoczykłody, Grupa PGE umocniła pozycję krajowego lidera w tym sektorze. W strategii ogłoszony został plan dalszego rozwoju – 1 GW nowych mocy do roku 2030.

W tym celu podejmowane są działania spółki zależnej PGE Energia Odnawialna, m.in.:

  • przygotowania projektów farm wiatrowych w regionie bełchatowskim (moc blisko 100 MW)
  • przygotowania projektów farm wiatrowych w regionie turoszowskim (moc 150 MW)

W przyspieszeniu procesów inwestycyjnych powinna pomóc nowelizacja tzw. zasady 10H (elektrownia wiatrowa nie może być zbudowana w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość turbiny (wraz z uniesionymi łopatami) od zabudowań o funkcji mieszkaniowej, form ochrony przyrody i leśnych kompleksów. Zgodnie z zasadą 10H, ta odległość może wynosić nawet do 2 km.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prace nad projektem znowelizowanej ustawy odległościowej, który został skierowany do uzgodnień i konsultacji. Jego głównym założeniem jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że taka elektrownia może być usytuowana w danym miejscu wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Po zakończonych konsultacjach i pracach komisji parlamentarnych, projekt zliberalizowanej ustawy 10H powinien trafić do Sejmu we wrześniu lub październiku. Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ustawa wejdzie w życie pod koniec listopada 2021 r.

Strategia Grupy zakłada również akwizycje operacyjnych farm wiatrowych oraz projektów na etapie pozwolenia na budowę czy repowering istniejących aktywów.

Moc bałtyckiego wiatru w twoim domu

5 5

Program rozwoju fotowoltaiki

Cel wyznaczony w strategii:

>3 GW
nowych mocy do 2030

Działania/status w 2020 i 2021:

Rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną działalność w oparciu o rozwój organiczny z wykorzystaniem kompetencji Grupy, ale także wspartą akwizycjami projektów.

Najbliższe plany zakładają:

Spółka PGE zabezpieczyła już ponad 2500 ha gruntów, na których będzie można postawić farmy PV o łącznej mocy ok. 2 GW. Wciąż prowadzona jest także kampania informacyjna adresowana do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji programu PV. Oprócz emisji spotów telewizyjnych uruchomiona została specjalna infolinia.

Budowa magazynów energii

Cel wyznaczony w strategii:

800 MW
do 2030

Działania/status w 2020 i 2021:

Magazyny energii są przyszłością energetyki zeroemisyjnej i podstawą zielonej transformacji, przed którą stoi polska energetyka. W szczególności ich zadaniem będzie bilansowanie systemu elektroenergetycznego w warunkach zmienności wytwarzania. Wynika to z rosnącego udziału źródeł odnawialnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Dzięki magazynom energii oraz elektrowniom szczytowo-pompowym, które również są magazynami energii elektrycznej, będzie możliwe bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z energią produkowaną z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, których produkcja jest zależna od warunków pogodowych. W ten sposób Grupa PGE planuje zapewnić bezpieczeństwo energetyczne swoich odbiorców w warunkach przyszłego, zeroemisyjnego sektora energetyki.

Wśród najważniejszych projektów znajdują się magazyny energii o mocy do 300 MW planowane do budowy w regionie bełchatowskim.

W grudniu 2020 r. PGE uruchomiła w Rzepedzi na Podkarpaciu pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla.

W lipcu 2021 r. PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim swój kolejny magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego i posłuży do prowadzenia badań w zakresie wykorzystania magazynów energii w działalności biznesowej Grupy PGE.

Planujemy budowę magazynu energii elektrycznej w Żarnowcu o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh. Będzie to jedna z największych takich jednostek na świecie, współpracując z naszą Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żarnowcu. Uruchomienie magazynu energii ma nastąpić w 2025 roku. Projekt wziął udział w certyfikacji ogólnej do rynku mocy i został wpisany do rejestru rynku mocy, co umożliwi mu udział w aukcji mocy. Uruchomienie magazynu energii jest planowane w 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zamknięcia finansowego na przełomie 2021 i 2022 r.

Magazyn energii w Rzepedzi

Magazyn energii w Żarnowcu

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje budowę magazynu energii o mocy 200 MW w Żarnowcu. Całkowity koszt inwestycji to ok. 900 mln zł. 

Wojciech Dąbrowski
Prezes PGE

Jesteśmy w fazie przygotowania projektu dużego magazynu energii w Żarnowcu o mocy 200 MW. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Innowacyjności. Oczekujemy wsparcia na poziomie 600 mln zł, a koszt całej inwestycji szacujemy na ok. 900 mln zł.

Magazyny energii na Podkarpaciu Fot.: Polska Grupa Energetyczna.

Transformacja ciepłownictwa

Cel wyznaczony w strategii:

Udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła na poziomie 70% do 2030

Działania/status w 2020 i 2021:

Jednym z filarów nowej strategii jest transformacja sektora ciepłowniczego i jego zwiększona rola po wydzieleniu aktywów węglowych poza Grupę PGE.

Pierwsze efekty działań są już widoczne:

  • w czerwcu 2021 r. KOGENERACJA podpisała została umowa na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica). Nowy EC Czechnica będzie dysponował mocą cieplną 315 MWt i mocą elektryczną 179 MWe i zastąpi bloki opalane węglem. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na początek 2024 r.
  • w sierpniu 2021 r. PGE EC podpisała umowę z SBB ENERGY, która umożliwi realizację inwestycji budowy nowej kotłowni gazowej na terenie Elektrociepłowni w Kielcach. Dzięki temu, możliwa będzie likwidacja pracujących obecnie kotów węglowych, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2
  • w Elektrociepłowni w Rzeszowie, PGE Energia Ciepła rozpoczęła pracę nad dwoma dużymi inwestycjami, których realizacja ma się zakończyć w 2023 r. Pierwsza dotyczy budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), natomiast druga to budowa kotłowni gazowej.

W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów.

Zgodnie z założeniami strategii, decyzje inwestycyjne dla gazu ziemnego w ciepłownictwie będą podejmowane najpóźniej do 2025; w dalszych latach niezbędna będzie komercjalizacja zeroemisyjnych paliw (np. zielonego wodoru) lub elektryfikacja ciepłownictwa

Zmiany właścicielskie w sektorze

Cel wyznaczony w strategii:

Działania/status w 2020 i 2021:

Nasza strategia opiera się m.in. na założeniu wydzielenia z Grupy PGE portfolio węglowego, co pozwoli na łatwiejszy dostęp do środków zewnętrznych na transformację energetyczną i uwolni potencjał inwestycyjny całej Grupy, ukierunkowany na energetykę nisko- i zeroemisyjną.

Pomysł ten zyskał wsparcie rządowe, a Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowało dokument „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Przedstawiona została tam koncepcja wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych Spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych i ich integrację w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

W dniu 23 lipca 2021 r. PGE, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., Energa S. A. oraz Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE – to pierwszy etap tego niezwykle skomplikowanego procesu, który ma się zakończyć w roku 2022.

Działania/status w 2020 i 2021:

Nasza strategia zakłada zmiany w strukturze właścicielskiej wybranych podmiotów, w tym m.in. sprzedaż spółki PGE EJ 1, odpowiedzialnej za projekt przygotowania budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Transakcja została zrealizowana w marcu 2021 r., a PGE wraz z pozostałymi wspólnikami sprzedała udziały w spółce PGE EJ 1 Skarbowi Państwa.

Umowa sprzedaży została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1. PGE posiadała 70 proc. udziałów w PGE EJ 1, a  Enea, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia  po 10 proc. udziałów w spółce. Cena za wszystkie udziały w PGE EJ 1 wyniosła 531,36 mln zł, z czego na PGE przypadło 371,95 mln zł.

Warto zaznaczyć, że tylko w pierwszym etapie transformacji samego regionu bełchatowskiego Grupa PGE na inwestycje planuje przeznaczyć blisko 5 mld zł, a rejonu Bogatyni, gdzie działa kompleks węglowy Turów – ok. 2,5 mld zł.

Wyniki wyszukiwania