Ochrona środowiska

Grupa PGE podejmuje wiele działań na różnych płaszczyznach związanych z ochroną środowiska oraz klimatu. W swojej działalności kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, świadomie kształtując relacje między wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko naturalne.

PGE coraz więcej środków inwestuje w odnawialne źródła energii. Priorytetem Grupy PGE jest ograniczanie wpływu na środowisko, jaki ma prowadzona przez nią działalność oraz ochrona naturalnego ekosystemu. PGE świadomie i odpowiedzialnie buduje i zwiększa swoją przewagę konkurencyjną z poszanowaniem środowiska naturalnego dążąc do redukcji emisji zanieczyszczeń.

Wśród inwestycji Grupy PGE istotną rolę odgrywają inwestycje prośrodowiskowe. Tylko w roku 2020, spółki Grupy PGE na inwestycje w ochronę środowiska poniosły nakłady na poziomie ok. 1,6 mld złotych, z czego ponad 600 mln PLN stanowiły strategiczne inwestycje rozwojowe w energetykę odnawialną. Pozostała część nakładów to inwestycje związane z dostosowaniem aktywów wytwórczych do wymagań Konkluzji BAT, inwestycje rozwojowe w nowe jednostki gazowe oraz inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe związane ze zwiększeniem efektywności eksploatacji instalacji. To potwierdza zaangażowanie Grupy PGE w działania zmniejszające uciążliwość dla środowiska oraz w działania wspierające odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Zarządzanie ochroną środowiska w Grupie PGE

Zarządzanie obszarem ochrony środowiska określa Polityka Ochrony Środowiska w Grupie Kapitałowej PGE. Polityka Ochrony Środowiska w GK PGE to kluczowy dokument definiujący nasze podejście do działań proekologicznych. Definiuje ona uprawnienia i obowiązki, a także procesy i działania mające znaczenie dla ochrony środowiska. Polityka Ochrony Środowiska zobowiązuje wszystkie spółki Grupy PGE do dbałości o środowisko naturalne. W systematyczny sposób podchodzą one do zapobiegania i łagodzenia wpływu na środowisko naturalne i klimat, monitorują zmiany regulacyjne oraz wychodzą naprzeciw wymaganiom prawnym. Kwestie zarządzania wpływem na środowisko naturalne zostały ujęte w Kodeksie etyki Grupy PGE, w którym jest zapis, że do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz w deklaracji zarządu PGE SA w sprawie polityki środowiskowej. W deklaracji tej zarząd, zobowiązał się do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie wysokich i ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych. Deklaracja zarządu dostępna jest na stronie internetowej Grupy PGE.

W PGE SA od 2019 roku funkcjonuje zespół odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015. Aby Polityka Ochrony Środowiska w Grupie PGE była skutecznie realizowana, w poszczególnych spółkach wyznaczono administratorów i koordynatorów systemu zarządzania środowiskowego.

Norma PN-EN ISO 14001:2015 jest certyfikowana w większości spółek Grupy PGE. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 identyfikuje i nadzoruje oddziaływanie Grupy PGE na środowisko przy uwzględnieniu wpływu środowiskowego w kontekście ryzyk i szans dla poszczególnych aspektów środowiskowych, czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz stron zainteresowanych. Na bieżąco monitorowane jest spełnianie m.in. wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wielkość emisji do środowiska.

top-1 top-1

Promocja odpowiedzialnego podejścia wśród klientów

Niezależnie od prowadzenia edukacji ekologicznej i zaangażowania Grupy w wydarzenia promujące poszanowanie środowiska naturalnego PGE Obrót wprowadziła ofertę sprzedaży energii z OZE dla obecnych i przyszłych klientów biznesowych, którzy w swojej strategii mają wpisane działania proekologiczne.

Oferta „Naturalnie, że energia”, daje klientom gwarancję pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru. Dokument poświadcza odbiorcy końcowemu, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Klienci otrzymują od PGE Obrót certyfikat potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia”, wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Dodatkowo prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia energii, która przekazywana jest do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz odbiorcy końcowego.

W dwóch oddziałach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – w Elektrownia Opole i w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz w oddziale spółki PGE Energia Ciepła – Elektrociepłowni Wybrzeże funkcjonuje system ekozarządzania i audytu (EMAS PI:2999). System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o unijne rozporządzenie w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu.

System EMAS jest narzędziem wspierającym wdrożenie w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wraz z opracowaną deklaracją środowiskową podlega on corocznej weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora. Na uwagę zasługuje to, że Elektrownia Opole jest najdłużej funkcjonującą organizacją zarejestrowaną w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Data pierwszej rejestracji w systemie to rok 2005, a pierwsza pozycja na liście rejestru EMAS dowodzi, że Elektrownia Opole jest w tym zakresie krajowym liderem.

Czytaj więcej

Dbając o poprawę jakości środowiska naturalnego inicjujemy, wspieramy i uczestniczymy w przedsięwzięciach zmierzających do zachowania bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska, którego jakość monitorujemy.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w GK PGE

Wspólna Polityka Środowiskowa zobowiązuje wszystkie spółki Grupy do dbałości o środowisko naturalne. Ze względu na specyfikę działalności naszych najważniejszych spółek z Grupy, prezentujemy te wskaźniki, które w największym stopniu dotyczą naszego wpływu na środowisko.

Emisja CO2
(tys. t) ***
Emisja CO2
(tys. t) ***
Przydział uprawnień do emisji CO2 (tys. t) ****
2020 2019 2020
Elektrociepłownia Lublin Wrotków 659 539 54
Elektrociepłownia Rzeszów 368 271 35
Elektrociepłownia Gorzów 438 464 43
Elektrociepłownia Bydgoszcz 690 733 117
Elektrociepłownia Zgierz 156 172 15
Elektrociepłownia Kielce 168 182 30
Elektrociepłownie Wybrzeże * 1 814 1 852 223
Elektrociepłownia Kraków 1 565 1 574 134
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja ** 1 468 1 550 159
Elektrociepłownia Zielona Góra 553 558 33
Elektrociepłownia Toruń 255 254 34
Razem Ciepłownictwo 8 134 8149 875
* Elektrociepłownia Gdańsk i Elektrociepłownia Gdynia
** Elektrociepłownia Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, Elektrociepłownia Zawidawie
*** Dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana – emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO2.
**** Ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w 2021 roku.

Emisja CO2
(tys. t) **
Emisja CO2
(tys. t) **
Przydział uprawnień do emisji CO2
(tys. t) ***
2020 2019 2020
Elektrownia Bełchatów 30 089 32 742 51
Elektrownia Turów 5 807 5 523 23
Elektrownia Opole 9 699 7 023 15
Zespół Elektrowni Dolna Odra * 2 977 2 872 66
Elektrownia Rybnik 2 814 4 357 4
RAZEM Energetyka Konwencjonalna 51 385 52 517 159
* Zespół Elektrowni Dolna Odra, w skład której wchodzą: Elektrociepłownia Pomorzany, Elektrownia Dolna Odra, Elektrociepłownia Szczecin;
** Dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana – emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO2.
*** Ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w 2021 roku.

Spadek emisji w 2020 roku wynika z wyższej produkcji energii w źródłach o niższej emisyjności zarówno w obszarze energetyki konwencjonalnej (nowe bloki w el. Opole) jak i ciepłownictwa (kogeneracja gazowa w Lublinie i Rzeszowie). Jednocześnie średnia emisyjność z instalacji Grupy PGE spadła do 0,83 t/MWh z 0,84 t/MWh w roku 2019.

2020 2019 zmiana
Wolumen produkcji (TWh) 58,13 58,32 0%
Emisyjność [t/MWh] 0,83 0,84 -1%

Darmowe uprawnienia przypadające na produkcję energii elektrycznej wynikają z przepisów prawa w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Uprawnienia przyznawane są w zamian za udokumentowane inwestycje mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla w instalacjach Grupy PGE. Od 2013 roku każdy kolejny rok to spadek ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 przyznawanych instalacjom. Instalacjom należącym do GK PGE w 2020 roku przysługiwał przydział darmowych uprawnień do emisji jedynie na produkcję energii cieplnej.

Waga istotnych emisji do powietrza

PGE GiEK PGE EC
Waga istotnych emisji do powietrza [tony] 2020 2019 2020 2019
NOx 36 278 37 179 7298 12 120
SO2 39 012 36 831 7997 9 689
Pył zawieszony 1 268 1 324 560 821
Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]:        
NOx 0,78 0,86 0,35 0,47
SO2 0,83 0,85 0,38 0,38
Pył zawieszony 0,03 0,03 0,03 0,03

Podstawowym celem procesów produkcyjnych zachodzących w elektrowniach jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Spalanie paliw powoduje uwalnianie do atmosfery substancji zawartych w paliwie, w tym także dwutlenku siarki, który poprzez dalsze reakcje niekorzystnie wpływa na środowisko. Procesem towarzyszącym produkcji energii elektrycznej i ciepła jest proces odsiarczania spalin przy zastosowaniu technologii mokrej. Technologia ta jest najbardziej sprawdzoną w światowej energetyce, stosowaną do procesu odsiarczania spalin, zakwalifikowaną do najlepszych dostępnych technik BAT. Użycie paliwa o niskiej zawartości siarki może być techniką uzupełniającą, ale nie jest wystarczającym działaniem służącym pożądanej redukcji emisji SO2 .

Finalnym produktem procesu odsiarczania spalin w technologii mokrej jest gips (siarczan wapnia), wykorzystywany w przemyśle budowalnym, m.in. do produkcji płyt kartonowo-gipsowych. Gips, który powstaje w naszych instalacjach odsiarczania spalin (IOS) został zarejestrowany zgodnie z wymaganiami REACH w unijnej Agencji ECHA i może być legalnie i bezpiecznie dla środowiska wprowadzany do obrotu handlowego, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych badań. Instalacje mokrego odsiarczania są zainstalowane w elektrowniach spółki PGE GiEK (Bełchatów, Opole, Turów, Dolna Odra, Rybnik), jak również w elektrociepłowniach spółki PGE EC (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia).

Woda na cele produkcyjne

PGE GiEK PGE EC PGE EO
  2020 2019 2020 2019 2020 2019
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne z następujących źródeł 1 242 121 026 823 248 035 46 191 007 588 941 446 10 790 555 9 569 414 678
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior 1 239 164 139 821 829 162 42 809 425 578 765 341 4 810 5 228
wody gruntowe 1 204 452,00 1 204 452 2 530 558 8 417 680
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację 16 867
ścieki z innej organizacji 39 704,00 2 297 1 744 8 036 5 880
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych 212 124,00 212 124 1 566 862 1 739 814 37 415 3 381

Spadek poboru wody w PGE EC oraz wzrost poboru wody w PGE GiEK jest spowodowany ujęciem Elektrowni Rybnik w PGE GiEK.

Grupa PGE dba o to, aby w gospodarce wodno-ściekowej w jak najszerszym zakresie stosować zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Od lat stosowane jest wielokrotne wykorzystanie wody pobranej ze środowiska, przy zagwarantowaniu utrzymania wymaganych parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych. Warunki prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej określone są w odpowiednich decyzjach administracyjnych, w tym głównie w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych. W oddziałach spółki oraz spółkach zależnych na bieżąco prowadzony jest monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków. Źródłami do produkcji wody technologicznej w Grupie są zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne (które są poddawane procesom oczyszczania i uzdatniania). W kilku zakładach pobierana jest również woda z miejskich sieci wodociągowych. W zależności od wielkości zakładu, źródła i składu wody surowej, stosuje się różne techniki przygotowania wody: dekarbonizacja wapnem, filtracja, wymiana jonowa, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja. W każdym przypadku kompletny ciąg przygotowania wody składa się z kombinacji kilku z wymienionych powyżej technik, co pozwala na przygotowanie wody o odpowiedniej (nierzadko lepszej od pobranej) jakości dla poszczególnych obiegów wodnych i wodno-parowych, a produkty odpadowe z wyżej wymienionych procesów uzdatniania używane są nadal w innych, mniej wymagających obiegach.

Na każdym etapie przygotowania wody szczególną uwagę przykłada się do jej racjonalnego wykorzystania. Bardzo duża część wód odpadowych powstających w trakcie przygotowania wody zawracana jest ponownie do procesów. Również ścieki powstające w innych instalacjach, o ile pozwala na to ich skład, zawracane są do procesu np.:

 • zasadą jest zawracanie tzw. wody odpadowej gorącej, jako źródła do procesu przygotowania wody,
 • w wielu wypadkach wody opadowe lub drenażowe wykorzystywane są ponownie do produkcji wody technologicznej,
 • część ścieków socjalno-bytowych, po oczyszczeniu, wykorzystywana jest jako źródło wody do uzupełniania zamkniętego układu chłodzenia, trwają też prace nad wykorzystaniem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej jako źródła wody procesowej,
 • wody odpadowe wykorzystywane są również jako źródła wody do układów wody gospodarczej lub do uzupełniania układów odpopielania i odżużlania.

PGE Energia Odnawialna prowadzi pobór wód do produkcji energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Pomiary ilości pobranej wody prowadzone są na podstawie zamontowanych liczników lub w oparciu o pracę rzeczywistą elektrowni.

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w 2020 roku

PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Rzeczywista łączna ilość ścieków 37 021 636 21 856 562 4 899 580 13 856 612 90 563 107 699 684 617
Ilość ścieków w podziale na:
do wód 37 008 847 21 838 460 3 818 924 8 677 931 83 793 99 636 72 52
do ziemi 612 565
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji 12 788 18 102 1 080 656 1 356 110 6 769 8 063
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia 200 947 318 213 285 383 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 1 120 985 368 706 037 989 33 194 176 542 577 387 851 1 000 nie dotyczy nie dotyczy

Rok 2020 był okresem prowadzenia szeregu optymalizacji, modernizacji, uruchamiania nowych instalacji i badań mających na celu dostosowanie się do konkluzji BAT. Działania te wpływają bezpośrednio na ilość ścieków. Zależy ona też bezpośrednio od jakości spalanego paliwa, ponieważ im więcej w nim zanieczyszczeń tym więcej powstaje ścieków.

Grupa PGE na bieżąco monitoruje parametry wód i ścieków. Stosuje również sondy i czujniki, podłączone do serwerów i połączone z systemami wspierającymi podejmowanie decyzji zarządza danymi w czasie rzeczywistym oraz integruje i modeluje procesy oczyszczania:

 • ścieki z Instalacji Odsiarczania Spalin oczyszczane są w dedykowanych im oczyszczalniach, a następnie kierowane do wtórnego wykorzystania w technologii lub są podczyszczane w dedykowanych podczyszczalniach IOS, a następnie wprowadzane do kanalizacji ścieków deszczowo-przemysłowych i dalej, z innymi ściekami przemysłowymi z całej elektrowni, kierowane są do oczyszczalni końcowej,
 • ścieki z obiegu chłodzącego (odsoliny z chłodni kominowych) wykorzystywane są w innych procesach na terenie instalacji np. w procesach odsiarczania spalin lub transportu żużla,
 • wody opadowe i roztopowe mogące zawierać substancje ropopochodne – wody opadowe z całego terenu zakładu i gospodarki olejowej (maszynownie, rejon elektrofiltrów i transformatorów, teren myjni i zajezdni, teren warsztatów i gospodarki olejowej) podczyszczane są w łapaczach oleju. Ścieki zawierające zawiesinę oczyszczane są w separatorach cząstek stałych i w łapaczach błota,
 • ścieki z demineralizacji, regeneracji jonitów, ultrafiltracji i odwróconej osmozie – ścieki o odczynie kwaśnym lub zasadowym przed odprowadzeniem do kanalizacji przemysłowej są neutralizowane (wzajemnie) w zbiornikach chemicznej podczyszczalni,
 • ścieki z placów węglowych – teren wokół placów jest wyposażony w murki oporowe, kanaliki odwadniające i studzienki odstojnikowe w celu odprowadzenia do systemu kanalizacji ogólnospławnej ścieków z wód opadowych z powierzchni bocznych zwałów węgla. Spełniają one jednocześnie funkcje separacyjne (odstojnikowe) dla frakcji stałych, unoszonych przez wody opadowe,
 • wody deszczowe z mis pod transformatorami odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowo-przemysłowej. Misa olejowa połączona jest rurociągiem z łapaczem oleju i zamkiem hydraulicznym.
  Przed odprowadzeniem wód deszczowych z rejonu transformatorów do sieci kanalizacyjnej wody te oczyszczone są w separatorze/łapaczu oleju ze zintegrowanym osadnikiem,
 • wody deszczowe z dachów są wyłapywane i ponownie wykorzystywane.

Celem ograniczenia emisji do wody z oczyszczania spalin stosuje się techniki pierwotne tj. optymalne spalanie, niekatalityczne/katalityczne odazotowanie oraz techniki wtórne tj. adsorpcja na węglu aktywnym związków organicznych i rtęci.
Ścieki pochodzące z instalacji odsiarczania spalin są oczyszczane przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii i technik (np. odwrócona osmoza). Zastosowane w tych oczyszczalniach technologie mają za zadanie oczyścić ścieki do jakości odpowiadającej wymaganiom prawnym, a w tym m.in. celom środowiskowym określonym dla podstawowych jednostek gospodarki wodnej pod nazwą: „Jednolite Części Wód Powierzchniowych”. Obecnie prowadzone są prace nad:

 • selektywnym usuwaniem metali ciężkich ze ścieków,
 • selektywnym usuwaniem metali ziem rzadkich ze ścieków,
 • wykorzystaniem oczyszczonych ścieków do rekultywacji i w rolnictwie,
 • zmniejszeniem stosowania chemii w procesie oczyszczania ścieków,
 • zmniejszeniem stosowania chemii w procesach technologicznych generujących ścieki.

W PGE Energia Odnawialna, w celu skutecznego separowania substancji ropopochodnych, a tym samym wyeliminowania zagrożenia związanego z ewentualnym odprowadzeniem oleju do wody czy gruntu, na farmach wiatrowych pod transformatorami olejowymi zamontowane są misy olejowe oraz separatory. Podobne rozwiązania stosowaną się w obiektach PGE Dystrybucja, gdzie transformatory spółki są zabezpieczane w podobny sposób. Dodatkowo oddział Solina posiada oczyszczalnię wód zaolejonych, służącą do oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych.

PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1 188 1 385 4 669 4 691 285 11 1 969 2 253
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 859 523 290 4430 1
Recycling 270 304 57 36
Spalanie (mass burn)
Unieszkodliwianie 133 188 37 725 31 3
Składowanie na składowiskach odpadów 38 38 1 21,5 1,5
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 173 323 4285 1,3 220 3,5
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 0,2 4,7 2 1969 2 253
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 4 843 940 5 665 324 432622 366 606 218 213 4561 4 821
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 256 648 1714 784 161 558 481 603
Recycling 7061 20700 194 833 4 718
Spalanie (mass burn) 85 459 2
Unieszkodliwianie 13 913 9 558 27 744 7 376 171 3
Składowanie na składowiskach odpadów 3 537 658 3 938 929 2 256 12 772 10 12
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 30 605 1 951 47 157 231 297 164
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 25,00 219 47 32 4 561 4 821

W spółce PGE GiEK wytwarzane są głównie odpady inne niż niebezpieczne.

W 2020 roku w instalacjach powstało ponad 4 845 tys. Mg tych odpadów (99,98 proc.). Odpady niebezpieczne, których powstało 1,188 tys. Mg, stanowią 0,02 proc. ogólnej masy odpadów. Odpady wytwarzane w 2020 roku poddane zostały procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowiskach (73,0 proc.) i procesom odzysku (25,9 proc.) Niewielka ilość odpadów (0,6 proc.) tymczasowo została zdeponowana w magazynach odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne stanowią przede wszystkim odpady paleniskowe. Znacząca część popiołów ze spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz część gipsu syntetycznego wytwarzana jest jako produkt uboczny i nie jest klasyfikowana jako odpad.

Powstawanie ubocznych produktów spalania (UPS) jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach konwencjonalnych, wykorzystujących paliwa kopalne. Prowadzone w spółkach PGE zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, powstających w procesach spalania paliw to wielokierunkowe działania, których celem jest ich wykorzystanie w zastępstwie surowców naturalnych. Propagując ideę „pierwszeństwo dla wtórnych” oszczędzamy zużycie naturalnych surowców (kruszywa). Idea wykorzystania UPS towarzyszy sektorowi energetycznemu od ponad 20 lat. Firma konsekwentnie doskonali i poszerza skalę ich wykorzystania, prowadzi badania i poszukuje nowych zastosowań. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ponowne użycie UPS, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko poprzez m.in. ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach. Procesy produkcyjne sukcesywnie analizowane są pod kątem wyboru rozwiązań technologicznych, które umożliwiają zawracanie do gospodarki możliwie szerokiego strumienia ubocznych produktów spalania, a nie ich składowanie.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pozwalających na uzyskanie parametrów jakościowych minerałów poprodukcyjnych już na etapie spalania paliw daje szersze możliwości ich późniejszego wykorzystania. Takie podejście wpisuje się w koncepcję Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, przygotowywanej w Ministerstwie Rozwoju i stanowiącej propozycję krajowego wdrożenia modelu Circular Economy (GOZ – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym). Głównymi strumieniami odpadów wytwarzanych w instalacjach PGE są odpady oraz uboczne produkty spalania ze spalania paliw oraz oczyszczania spalin. Odpady i uboczne produkty spalania zagospodarowywane są zgodnie z kierunkami określonymi w stosownych pozwoleniach i decyzjach. Obok deponowania ich na składowiskach odpadów paleniskowych lub czasowo w magazynach odpadów, substancje te z uwagi na pożądane właściwości znajdują ogromne zastosowanie w przemyśle cementowym, budownictwie oraz drogownictwie. Dzięki spełnianiu określonych parametrów i zastosowaniom rynkowym, część produktów spalania uznawana jest za produkt uboczny i nie jest klasyfikowana jako odpad.

W jednostkach wytwórczych Grupy PGE używana jest  IMOS (instalacji mokrego odsiarczania spalin). IMOS jest najbardziej znaną i skuteczną metodą usuwania SO2 ze spalin. Jest to układ technologiczny działający w oparciu o mokrą metodę wapienno- -gipsową. W technologii tej, jako sorbent stosuje się najczęściej mączkę kamienia wapiennego, a wskutek reakcji powstaje gips (siarczan wapnia) – produkt końcowy, nadający się do dalszego zastosowania przemysłowego, np. w przemyśle budowlanym (m.in. do produkcji płyt kartonowo-gipsowych). W GK PGE gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z posiadanymi pozwoleniami na wytwarzanie odpadów. W PGE Energia Odnawialna, ilość wytwarzanych odpadów w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od ilości koniecznych do przeprowadzenia przeglądów serwisowych lub wystąpienia nieprzewidzianych awarii. Wytworzone odpady są przekazywane wykwalifikowanym i uprawnionym odbiorcom – firmom, które specjalizują się w ich zagospodarowaniu i posiadają aktualne decyzje na prowadzenie takich procesów, zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Wszystkie odpady wytworzone przez PGE Dystrybucja w 2020 roku zostały przekazane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Ilość wytworzonych odpadów jest uzależniona od zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej, występowania awarii oraz prowadzonych inwestycji.

Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych, lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska:

15 893 PLN

1) Kara administracyjna za przekroczenie w roku 2017 warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (KWT – 3523 zł),

2) Kara administracyjna za przekroczenie w roku 2017 dopuszczalnej (godzinowej) emisji rtęci do powietrza (ELT – 5 110 zł),

3) Kara administracyjna za przekroczenie w roku 2017 dopuszczalnej emisji hałasu w porze nocy z terenu kopalni (KWB – 7260 zł)

W związku z realizacją inwestycji znoszących przyczynę naliczenia kary spółka wystąpiła do właściwych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z wnioskami o odroczenie terminu płatności kary: 1) pismem z 8 stycznia 2021 roku KWT wystąpiła z wnioskiem o odroczenie terminu płatności kary w wysokości 3 523 zł, 2) pismem z 4 stycznia 2021 roku ELT wystąpiła z wnioskiem o odroczenie terminu płatności kary w wysokości 3 523 zł oraz z wnioskiem zmniejszenie kary: 3) pismem z 13 października 2020 roku KWB wystąpiła o zmniejszenie kary w wysokości 7 260 zł o sumę środków własnych wydatkowanych na inwestycję (wykup nieruchomości) znoszącą przyczynę naliczenia kary.

252 796 PLN

1) Oszacowana kwota kary administracyjnej za przekroczenie emisji hałasu w porze nocy z terenów KWB w roku 2018 (53 687 zł), w roku 2019 (62 156 zł) i roku 2020 (92 095 zł).

2) Oszacowana kwota kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji rtęci do powietrza (w roku 2018 i roku 2019 w ELT – 44 858 zł)

Szacunkowe kwoty potencjalnych kar wynikających z przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu z terenów KWB w miejscowości Kamień 36 (przekroczenia od dnia 09.08.2018 roku) oraz Janówka 57 (przekroczenia od dnia 31.07.2020 roku).

Wartość kar pieniężnych zmniejszonych (umorzonych) w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

13 052 PLN

Suma kar wymierzonych przez WIOŚ za 2018 i 2019 rok. Do każdej kary został złożony „Wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej w poczet realizowanego przedsięwzięcia”. WIOŚ odroczył płatności obu kar do dnia 31 grudnia 2020 roku.

12 stycznia 2021 roku zostały złożone dwa wnioski do WIOŚ o zmniejszenie kar i zaliczenie ich w poczet środków poniesionych na realizację przedsięwzięć. 8 lutego 2021 roku WIOŚ wydał stosowne decyzje zmniejszające do zera przedmiotowe kary, zaliczając je w poczet inwestycji, których wykonanie wyeliminowało przyczynę naliczenia kar.

W 2020 roku w spółkach Grupy PGE realizowano 24 projekty badawczo-rozwojowe z zakresu ochrony środowiska.

Lp. 

Nazwa projektu 

spółka 

cel projektu 

partnerzy w projekcie 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
1 Technologia produkcji węgla aktywowanego oraz sposobu jego dawkowania w celu ograniczenia emisji rtęci z procesów spalania w kotłach energetycznych PGE GiEK /O. ELB GiEK /O. ELB
Opanowanie technologii wytwarzania sorbentów na bazie węgla brunatnego oraz metody ich dawkowania do układu odprowadzania spalin dla osiągnięcia wymaganych limitów emisji wynikających z konkluzji BREF/BAT.
Instytut Energetyki Warszawa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze
2 Badanie skuteczności zastosowania wybranych rodzajów sorbentów pylistych do redukcji emisji rtęci w Elektrowni Bełchatów PGE GiEK /O. ELB Wybór optymalnej technologii redukcji emisji rtęci dla bloku energetycznego nr 14 w Elektrowni Bełchatów. Przedmiotem badań będzie dawkowanie mieszanek soli bromu do paliwa oraz dawkowanie węgla aktywowanego lub aktywnego pyłu koksowego do spalin. Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” sp. z o.o. JSW Innowacje S.A.
3 Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin PGE GiEK /O. ELB Opracowanie i przetestowanie technologii umożliwiającej redukcję emisji SO2 do poziomu nowych konkluzji środowiskowych BREF/BAT w zakresie emisji tlenków siarki poniżej 130 mg/Nm3. RAFAKO Racibórz
4 Opracowanie technologii podwyższającej sprawność usuwania dwutlenku siarki w absorberach IOS poprzez zastosowanie sorbentu o podwyższonej reaktywności bez konieczności mielenia. PGE GiEK /O. ELB Wybudowanie instalacji dawkowania alternatywnego sorbentu o zwiększonej reaktywności oraz opracowanie i przetestowanie optymalnego algorytmu pracy instalacji podawania sorbentu do IOS. Pozwoli to na utrzymanie dopuszczalnego poziomu emisji SOx do atmosfery w przypadku spalania węgla o znacznym zasiarczeniu lub awarii młynów kamienia wapiennego. Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” sp. z o.o. Omya sp. z o.o. ATMO PROJEKT Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska GRAŻYNA PORWAŃSKA
5 Dobór technologii uzupełniającej do halogenkowej metody redukcji emisji rtęci i określenie jej wpływu na ścieki z IOS w Elektrowni Bełchatów PGE GiEK /O. ELB Opracowanie optymalnej technologii redukcji emisji rtęci opartej na dawkowaniu do spalin związków halogenkowych, uzupełnionej o metody ograniczenia reemisji rtęci z absorberów Instalacji Odsiarczania Spalin. Przeprowadzone badania pozwolą również na określenie zasadności budowy stacji uzdatniania wód technologicznych z IOS. Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” sp. z o.o. IEM FörderTechnik GmbH Vosteen Consulting GmbH
6 Oczyszczanie spalin z procesu termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem opracowanego regenerowalnego materiału sorpcyjnego PGE Energia Ciepła Zwiększenie skuteczności oraz obniżenie kosztu procesu oczyszczania spalin z rtęci (Hg) powstającej w procesie termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii poprzez: 1) optymalizację procesu oczyszczania – głównie wtrysku sorbentu 2) opracowanie materiału sorpcyjnego będącego tańszą alternatywą dla obecnie stosowanego pylistego węgla aktywnego (tzw. PAC) Obniżenie kosztów wykorzystania obecnie stosowanego sorbentu (węgla aktywnego), który nie podlega regeneracji, poprzez zastąpienie go opracowanym w ramach projektu tańszym materiałem sorpcyjnym, charakteryzującym się możliwością regeneracji i ponownego wykorzystania. Obniżenie kosztu procesu oczyszczania spalin z metali ciężkich w wyniku optymalizacji procesu ukierunkowanego na redukcję zużycia sorbentu w stosunku do ilości przetwarzanych odpadów. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza) w Krakowie
7 System predykcyjno-diagnostyczny wspierający zarządzanie katalizatorami SCR PGE Energia Ciepła Opracowanie narzędzia predykcyjno-diagnostycznego dla właściwego zarządzania katalizatorami, co jest kluczowe dla osiąganych skuteczności redukcji NOx oraz kosztów eksploatacyjnych i remontowych instalacji SCR. Narzędzie predykcyjno-diagnostyczne będzie oparte na systemie bazy danych Access, co umożliwi sprawny dostęp do dużej ilości danych wielu użytkownikom, szybkie porządkowanie, kontrolowanie i wyszukiwanie informacji oraz zautomatyzowane wykonywanie obliczeń. Narzędzie diagnostyczne będzie wykorzystywane przez PGE EC dla optymalnego zarządzania katalizatorami (pakietami i modułami) w swoich instalacjach SCR. Projekt realizowany przez ekspertów Grupy PGE w ramach posiadanych kompetencji
8 Laboratorium fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna Celem projektu jest budowa laboratorium fotowoltaicznego w oparciu o różne technologie przetwarzania energii słonecznej w ogniwach PV oraz porównanie parametrów ogniw monokrystalicznych, polikrystalicznych, cienkowarstwowych w oparciu o produkty różnych producentów o różnych deklarowanych parametrach jakościowych. Analiza optymalizacji zainstalowanych kilku rodzajów falowników, w tym falowników dla zastosowań prosumenckich, z różnymi rodzajami paneli PV oraz testowa współpraca z kilkoma rodzajami magazynów energii (baterii prosumenckich). Miasto Siedlce
9 Nowe algorytmy sterowania pracą turbin wiatrowych PGE Energia Odnawialna Celem projektu jest zastosowanie nowej technologii pomiaru siły i kierunku wiatru przy pomocy nowoczesnego lidara horyzontalnego pod kątem diagnozowania anomalii w zakresie mierzonych wartości. Pozyskane dane maja posłużyć do opracowania nowych algorytmów pozwalających na optymalną pracę urządzeń. Projekt realizowany przez ekspertów Grupy PGE w ramach posiadanych kompetencji *
10 Eksperymentalna metoda analizy modalnej przekładni EW PGE Energia Odnawialna Celem projektu jest zaprojektowanie eksperymentalnego systemu diagnostycznego, który umożliwi reakcję operatora hydrozespołu na symptomy niepożądanego zachowania się przekładni hydrogeneratora Małej Elektrowni Wodnej. System pozwoli także z wyprzedzeniem przygotować odpowiednie działania serwisowe lub naprawcze na czas planowych przeglądów zespołu. Politechnika Wrocławska Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego
11 Magazyn energii zintegrowany z farmą fotowoltaiczną na górze Żar PGE Energia Odnawialna Celem projektu jest zbudowanie magazynu energii zintegrowanego z farmą fotowoltaiczną na Górze Żar o mocy 500 kW / 750 kWh i zbadanie w warunkach rzeczywistych współpracy tego magazynu z farmą fotowoltaiczną oraz zbadanie sposobu oddziaływania na sieć zintegrowanego układu magazynu energii z PV. CIM-mes Projekt sp. z o.o.
12 Hybrydowy magazyn energii elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo – Pompowej w Żarnowcu PGE SA/PGE Energia Odnawialna/ PGE Inwest 14 Celem projektu jest wybudowanie bateryjnego magazynu energii elektrycznej o szacowanych parametrach 200 – 205 MW / 800 – 820 MWh przy Elektrowni Szczytowo – Pompowej Żarnowiec wspomagającego pracę ESP Żarnowiec oraz bilansującemu produkcję z farm wiatrowych. Projekt realizowany przez ekspertów Grupy PGE w ramach posiadanych kompetencji
13 Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową PGE Dystrybucja Budowa nowego systemu zarządzania siecią nN, z wykorzystaniem rozproszonych, mobilnych źródeł energii (samochody elektryczne), na potrzeby poprawy efektywności energetycznej w sieci, ograniczeniu szczytowej mocy obciążenia w sieci, zmniejszeniu strat (ograniczenie transferów mocy) oraz przeprowadzenia badań i analiza nad funkcjonowaniem stacji ładowania w ramach sieci elektroenergetycznej, zarządzanie tym procesem oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii takich jak V2G. Politechnika Lubelska
14 Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta PGE Dystrybucja Opracowanie i budowa zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieci dystrybucyjnej nN, współpracującą z rozproszonymi źródłami energii oraz zasobnikami zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. Efektem prac będą dedykowane dla sieci nN urządzenia typu: przekaźniki cyfrowe tzw. LLE i CLE, wraz z systemem zarządzania zintegrowanym z systemem klasy SCADA. Dzięki zoptymalizowanym możliwościom zarządzania pracą sieci, poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także, zwiększy się liczba i moc OZE, jakie do sieci będzie można przyłączyć, bez konieczności jej przebudowy. Apator Elkomtech Politechnika Łódzka Politechnika Lubelska
15 System autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej PGE Dystrybucja Wprowadzenie autonomicznego systemu dla sieci SN, którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz rekonfiguracja sieci w taki sposób, aby przywrócenie zasilania u odbiorców odbyło się w optymalny sposób. Dzięki wdrożeniu rozwiązania ulegnie zmniejszeniu liczba wyjazdów samochodów służbowych, lokalizujących uszkodzenia w terenie, a w konsekwencji zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów oraz emisji spalin oraz ograniczeniu ulegnie obszar zniszczeń środowiska naturalnego podczas ww. wyjazdów. Zmiana struktury sieci pozytywnie wpłynie również w przypadku prowadzenia prac remontowych – ograniczenie stosowania agregatów prądotwórczych mających negatywny wpływ na środowisko (hałas, spaliny). Apator Elkomtech MindMade
16 Inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich PGE Dystrybucja W ramach projektu zintegrowane zostaną aparaty łączeniowe z automatyką zabezpieczeniową posiadającą nowe funkcjonalności, ponadto powstanie moduł IT dynamicznej optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Wspomniane aparaty łączeniowe zostaną połączone z modułem obliczeniowym. Rozwiązanie pozwoli na połącznie ze sobą istniejącej infrastruktury z modułem optymalizacji układu sieci, w celu prowadzenia operacji dynamicznej rekonfiguracji sieci nN, pozwalającej na optymalizację strat energii oraz automatyczne izolowanie fragmentów sieci, w których wystąpiła awaria. Automatyczna rekonfiguracja sieci nN obniża zarówno straty techniczne dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców, jak również wzmocni niezawodności i elastyczności systemu elektroenergetycznego. Stworzona w ramach projektu aplikacja dla służb monterskich poda dokładną informację o miejscu wystąpienia awarii, co ograniczy finalnie wyjazdów pojazdów technicznych w teren (do konkretnych uszkodzeń, bez konieczności ich lokalizacji), zmniejszając tym samym ilość przejechanych kilometrów oraz poziom emisji spalin, jak również degradację środowiska naturalnego podczas przejazdów w celu lokalizacji uszkodzenia. Apator Elkomtech Globema
17 Blokowy Uniwersalny System Zasilania (BUSZ) PGE SA /PGE Dystrybucja Blokowy Uniwersalny System Zasilania WN/SN/nN (BUSZ), zostanie wprowadzony, jako innowacja procesowa do spółki PGE Dystrybucja SA. Wykorzystanie rezultatów projektu pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączeniowych producentów energii elektrycznej z OZE. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu mobilnego urządzenia składającego się z 4 zautomatyzowanych i kompatybilnych ze sobą bloków tj. modułu serwisowej linii kablowej WN, modułu mobilnej stacji transformatorowej WN/SN, modułu mobilnej stacji transformatorowej SN/nN oraz modułu monitorującego. Bloki te poprzez odpowiednie ich zaprojektowanie będą w stanie pracować ze sobą w różnych konfiguracjach co pozwoli na bardziej efektywne i pewniejsze połączenie z siecią producentów / odbiorców w okresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Projekt realizowany przez ekspertów Grupy PGE w ramach posiadanych kompetencji
18 Innowacyjne usługi sieciowe poprawiające jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej PGE SA /PGE Dystrybucja Uruchomienie pilotażowej instalacji magazynu energii o mocy 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh, zlokalizowanego w miejscowości Rzepedź na terenie działania oddziału Rzeszów. Celem głównym projektu jest weryfikacja optymalnych procedur zarządzania przepływami energii i integracji magazynu energii z siecią dystrybucyjną średniego napięcia. Uruchomienie systemu magazynowania energii elektrycznej w Rzepedzi poprawi niezawodności dostaw energii elektrycznej w sposób innowacyjny – alternatywny do tradycyjnej rozbudowy sieci. Budowa tradycyjnej linii WN wiąże się z koniecznością wycinki znacznego obszaru lasu pod pas technologiczny linii. Zastosowanie magazynów energii jest dobrym rozwiązaniem do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych na terenach, gdzie występuje brak zasilania rezerwowego i jest alternatywą dla tradycyjnej rozbudowy układu sieciowego, co znacząco wpłynie na otaczające środowisko oraz krajobraz. Griffin Group Energy
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do ścieków 
19 Badania procesu rozdziału mieszaniny kwasu borowego i kwasu solnego PGE GiEK /O. ELB Projekt dotyczył wykonania badań w warunkach laboratoryjnych, a następnie potwierdzenia w badaniach pilotażowych, prowadzonych na Politechnice Śląskiej, optymalnej technologii rozdziału odpadu z oczyszczania z boru ścieków z IOS tj. mieszaniny kwasu solnego i kwasu borowego. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” sp. z o.o.
20 Demonstracja technologii INNUPS – usuwanie i odzysk metali ciężkich oraz boru ze ścieków z IMOS metodą żywic jonowymiennych PGE Energia Ciepła Analiza możliwości sprzedaży koncentratów metali oraz boranu wapnia z instalacji INNUPS. Projekt ten jest powiązany z projektem inwestycyjnym, w którym budowana jest instalacja demonstracyjna oparta na technologii INNUPS w Gdyni. Budowana Instalacja jest oparta o układ kolumn jonowymiennych, których zasadniczym celem jest oczyszczenie ścieków z mokrego odsiarczania z metali i metaloidów oraz z boru. W ramach projektu instalacja będzie musiała zapewnić możliwość spełnienia wymagań Konkluzji BAT. Celem projektu badawczego będzie uzyskanie koncentratów metali i boru pochodzących z regeneracji kolumn jonowymiennych oraz odzysk metali z żywicy nieregenerowalnej i następnie ocena wartości rynkowej powstających produktów. Purolite sp. z o.o.
21 Wykorzystanie ścieków z oczyszczalni komunalnej jako główne źródło zasilania jednostek wytwórczych w wodę w Krakowie PGE Energia Ciepła Analiza możliwości wykorzystania oczyszczonego ścieku z miejskiej oczyszczalni komunalnej w jednostce wytwórczej PGE EC o. Kraków. Możliwość uzyskania dużych oszczędności poprzez optymalizację gospodarki wodno-ściekowej, obniżenie kosztów poboru i przygotowania wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA  w Krakowie

22 Odzysk ciepła odpadowego ze ścieku z instalacji IMOS w Krakowie PGE Energia Ciepła Zmniejszenie kosztów produkcji ciepła sieciowego lub potrzeb własnych elektrociepłowni poprzez odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji IMOS. Wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji IMOS zwiększa sprawność elektrociepłowni i obniża emisję CO2. Projekt realizowany przez ekspertów Grupy PGE w ramach posiadanych kompetencji
Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania 
23 Opracowanie technologii wytwarzania cementu przy wykorzystaniu wytwarzanych w Grupie PGE Ubocznych Produktów Spalania oraz kopalin towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego PGE SA Celem projektu jest opracowanie nowych innowacyjnych receptur cementowych wykorzystujących składowane UPS oraz kopaliny towarzyszące z kopalni węgla brunatnego. Dodatkowo planuje się opracowanie wytycznych technologiczno-surowcowych wskazujących na możliwość szerszego zagospodarowania kopalin towarzyszących z KWB Bełchatów oraz zgromadzonych na składowiskach UPS z Elektrowni Bełchatów. PGE Ekoserwis sp. z o.o.
Ochrona zwierząt 
24 Automatyczny monitoring oraz metody ochrony ptaków na terenie farm wiatrowych PGE Energia Odnawialna Celem projektu jest zmniejszenie szkodliwości oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. System będzie monitorował i katalogował migracje różnych gatunków ptaków bytujących na obszarze farm wiatrowych. Mechanizm podda analizie informacje rejestrowane przez urządzenia zamontowane na turbinach oraz ma za zadanie wyeliminowanie kolizji ptaków z turbinami wiatraków na farmach wiatrowych. Bioseco

Wyniki wyszukiwania