Perspektywy

W wyniku realizacji Strategii, GK PGE chce budować stabilny poziom EBITDA z ewolucją w kierunku zielonym i regulowanym oraz ograniczyć ekspozycję na zmiany rynkowe. Oczekiwana wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld PLN w 2025 roku do ponad 6 mld PLN w 2030 roku.

Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego nastąpi przy zachowaniu stabilnego poziomu zadłużenia i ratingu na poziomie inwestycyjnym. Celem Grupy PGE jest pełne wykorzystanie możliwości finansowania dedykowanego dla zielonych inwestycji oraz finansowania pozabilansowego. Udział funduszy pomocowych w potrzebach finansowych Grupy PGE do 2030 roku powinien wynieść co najmniej 25%.

Perspektywa EBITDA

Horyzont roku obrotowego, wynikający z raportowania okresowego i z budżetowania. Horyzont właściwy dla specyfiki rynków finansowych. Widoczność: plan remontowy, kontraktacja energii, paliw i CO2, znajomość taryf, WACC URE, WRA. Szacunkowy wpływ decyzji regulacyjnych.

EBITDA 2020 w mld PLN Perspektywa 2021 vs 2020 Główne czynniki
Energetyka Konwencjonalna

1,72

 • Presja spadających marż w efekcie zjawisk rynkowych
 • Efekt nie jest rekompensowany przychodami z rynku mocy oraz z bloku 7 Elektrowni Turów
Ciepłownictwo

0,95

 • Dodatkowe przychody z tytułu rynku mocy
 • Wzrost taryfy na sprzedaż ciepła przy presji kosztu CO2
Energetyka Odnawialna

0,60

 • Pozytywny wpływ farm wiatrowych uruchomionych w trakcie roku 2020 oraz przejętej farmy Skoczykłody
Obrót

0,61

 • Utrzymany poziom zwrotu z roku 2020
 • Wzrost WRA o ~1,4 mld PLN (~18,9 mld PLN)
Dystrybucja

2,31

 • Wzrost zapotrzebowania i przywrócenie marżowości rynku detalicznego
 •  Presja pokrywania kosztu usługi dystrybucji energii dla prosumentów

Makroekonomia. Cykl gospodarczy. Koniunktura w Polsce i regionie.

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN POTENCJALNY WPŁYW NA PGE
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
– ŚWIAT
Spodziewane mocne odbicie dynamiki PKB Strefy Euro – na poziomie 3,5%-4,0% wzrostu gospodarczego Wzrost produkcji przemysłowej w Strefie Euro w następstwie uruchomienia programów odbudowy gospodarki, powinien pociągać za sobą również wzrost produkcji przemysłowej w Polsce i eksportu towarów, co pozwala spodziewać się wzrostów zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Energetycznym
Dużo mniejszy, niż spodziewany spadek produkcji przemysłowej w 2020 roku istotna część funduszy przeznaczonych na odbudowę gospodarki zostanie skierowana na działania mające na celu dekarbonizację gospodarki, co w połączeniu z zaostrzeniem polityki klimatycznej (wzrost cen uprawnień do emisji CO2, wzrost udziału OZE) nie poprawi perspektyw wytwarzania energii z węgla, a także nie powinno istotnie wpłynąć na wzrost cen węgla. Natomiast w przypadku gazu ziemnego należy się spodziewać zarówno wzrostu cen, jak i udziału w wytwarzaniu energii w perspektywie najbliższych lat
Istotnie większy udział usług w spadku PKB w 2020 roku, oczekiwane odbicie dopiero pod koniec 2021 roku, obarczone dużym ryzykiem i uzależnione od stopnia luzowania obostrzeń. Proces dochodzenia do poziomu sprzed pandemii rozłożony na kilka lat Szeroka dostępność środków finansowych nakierowanych na dekarbonizację może ułatwić realizację inwestycji zorientowanych na transformację Grupy PGE
Stopy procentowe banków centralnych w większości gospodarek rozwiniętych jeszcze przed wybuchem pandemii kształtowały się na bardzo niskim lub ujemnym poziomie, brak perspektyw na wzrost stóp w najbliższym czasie
Pozytywna perspektywa salda wymiany handlowej i koniunktury w sektorze przemysłu (wzrost wskaźnika PMI w lutym do 57,7 pkt), przy negatywnej perspektywie w sektorze usług (PMI usług od kilku miesięcy utrzymuje się poniżej 50 pkt., odczyt w lutym na poziomie 44,7 pkt.).
Nowe programy wspierające odbudowę gospodarki UE o wartości 750 mld EUR, powiązane z długoterminowym budżetem UE.
Zaostrzenie polityki klimatycznej UE, przyjęcia celu redukcji emisji CO2 na poziomie 55% w 2030 roku, spodziewane kolejne instrumenty przyspieszające dekarbonizację gospodarki
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
– POLSKA
Dynamika realnego PKB Polski w 2020 roku wyniosła -2,8% względem 4,5% w 2019 roku
Prognozy KE i NBP zakładają w najbliższych latach silny wzrost PKB na poziomie 3,3%-3,8% w 2021 roku i 4,0%-5,1% w 2022 roku. Tempo odbudowy gospodarki będzie zależeć od postępów walki z pandemią, w tym głównie ilości wykonanych szczepień, które pozwolą znosić ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej Wzrost gospodarczy w krótkim terminie może przekładać się na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednak duża presja na wzrost kosztów energii elektrycznej (koszty CO2, opłaty dystrybucyjne, systemy wsparcia), zwiększanie efektywności energetycznej oraz szybkie obniżanie kosztów budowy własnych źródeł OZE w dłuższej perspektywie będzie oddziaływać negatywnie na zapotrzebowanie na energię w KSE. Dodatkowo w toku transformacji energetycznej w istotnym stopniu powinna zmniejszyć się skala działalności niektórych energochłonnych gałęzi gospodarki np. górnictwa
W związku z nasileniem presji kosztowej o różnych źródłach w 2020 roku silnie wzrosły wskaźniki cen osiągając średnio 3,4% dla inflacji konsumenckiej („CPI”). Prognoza NBP z listopada 2020 roku zakłada ustabilizowanie CPI na poziomie 2,6%-2,7% w latach 2021-2022 W dłuższej perspektywie niższy poziom zapotrzebowania oraz zmiany miksu energetycznego mogą przełożyć się na niższą cenę e.e. na rynku hurtowym, a zwłaszcza negatywnie wpłyną na ekonomikę wytwarzania energii z węgla
Wskaźnik PMI przemysłu od lipca 2020 roku utrzymuje się powyżej 50 pkt. z delikatną tendencją wzrostową, co wskazuje umiarkowanie pozytywne perspektywy dla sektora wytwórczego. Nie oczekuje się zmiany długoterminowego ratingu ryzyka kredytowego Polski w PLN i walutach obcych, co przy innych czynnikach niezmienionych, powinno pozostać neutralne dla kosztów finansowania programów inwestycyjnych. W związku z podjętymi działaniami antykryzysowymi banków centralnych dostępność finansowania dłużnego powinna pozostać utrzymana
Dużym wyzwaniem będzie zwiększenie poziomu inwestycji, które od dłuższego czasu pozostają czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy. W tym elemencie pojawi się duża szansa, związana z wykorzystaniem funduszy unijnych na transformację gospodarki Wzrost wskaźników cen robót budowlano-montażowych oraz presja kosztowa w segmencie budownictwa specjalistycznego mogą skutkować wyższymi nakładami na realizację zaplanowanego programu inwestycyjnego oraz wyższymi kosztami usług obcych. Strukturalny niedobór wykwalifikowanych pracowników, jak również okresowe przestoje wynikające ze stanu zagrożenia pandemicznego, mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
TREDNY NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW

 

W 2021 roku spodziewany jest wzrost produkcji i zużycia węgla kamiennego ze względu na niski poziom bazy 2020 roku, gdzie wystąpił szczyt pandemii COVID-19. W dłuższej perspektywie zakładana jest stała presja na zmniejszenie zużycia i produkcji węgla w wyniku zmian strukturalnych w sektorze energetycznym oraz odchodzenie od wykorzystania paliw stałych w gospodarstwach domowych, co powinno przełożyć się na spadek krajowych cen węgla Nowy potencjał dostaw gazu ziemnego umożliwia rozwój Elektrowni Dolna Odra przy wykorzystaniu technologii CCGT
Spodziewany jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce i regionie, w perspektywie nowych inwestycji w bloki opalane tym paliwem oraz jednostki wysokosprawnej kogeneracji oraz stopniowej zmiany miksu paliwowego w Niemczech Rynek mocy jest szansą na stopniową transformację struktury mocy w KSE w kierunku budowy wysokosprawnych jednostek wytwórczych pracujących w podstawie obciążenia, elastycznych źródeł szczytowych oraz ograniczenia jednostek niespełniających wymogów środowiskowych
Zmiany w modelu rynku energii:
 • Wdrożenie mechanizmu rynku mocy.
 • Wprowadzenie zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego w 2 etapach, z początkiem 2021 i 2022 roku.
 • Zmiany w zakresie ustalania cen e.e. dla odbiorców końcowych.
 • Wdrożenie rozwiązań regulacyjnych dedykowanych dla energetyki rozproszonej.
 • Wdrożenie mechanizmu Flow Based Market Coupling w wymianie handlowej na połączeniu synchronicznym pod koniec 2021 roku. Mechanizm ten umożliwia najlepsze wykorzystanie ekonomiczne dostępnych zdolności przesyłowych pomiędzy państwami
 • Większa dostępność handlowa energii elektrycznej na sąsiednich rynkach będzie nadal istotnie wpływać na poziom importu energii elektrycznej do Polski, ograniczając wzrost poziomu cen na rynku hurtowym i obciążenie jednostek Grupy PGE
 • Rozwój możliwości dostaw gazu ziemnego do Polski (rozbudowa terminala LNG, projekt Baltic Pipe, projekty infrastrukturalne eksporterów LNG).
 • Zwiększenie możliwości handlowych na połączeniach przesyłowych z Niemcami wraz z ukończeniem inwestycji sieciowych wpłynęło na zwiększenie importu netto energii elektrycznej do 13,1 TWh w 2020 roku
Większa dostępność handlowa energii elektrycznej na sąsiednich rynkach będzie nadal istotnie wpływać na poziom importu energii elektrycznej do Polski, ograniczając wzrost poziomu cen na rynku hurtowym i obciążenie jednostek Grupy PGE
Rozwój możliwości dostaw gazu ziemnego do Polski (rozbudowa terminala LNG, projekt Baltic Pipe, projekty infrastrukturalne eksporterów LNG). Nowy potencjał dostaw gazu ziemnego umożliwia rozwój Elektrowni Dolna Odra przy wykorzystaniu technologii CCGT
Zwiększenie możliwości handlowych na połączeniach przesyłowych z Niemcami wraz z ukończeniem inwestycji sieciowych wpłynęło na zwiększenie importu netto energii elektrycznej do 13,1 TWh w 2020 roku Wzrost możliwości importowych gazu ziemnego wpłynie na możliwość realizacji inwestycji w wysokosprawną kogenerację gazową w nowym systemie wsparcia.

Zmiany technologiczne i społeczne (demograficzne i kulturowe). Polityka energetyczna – polska i europejska.

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN POTENCJALNY WPŁYW NA PGE

Rozwój nowych technologii
Rosnąca konkurencyjność technologii wiatrowych (w tym morska energetyka wiatrowa -offshore) i fotowoltaicznych, co potwierdzają ceny uzyskane w aukcjach OZE oraz dynamika przyrostu liczby mikroinstalacji Zwiększenie konkurencyjności nowych instalacji OZE wpływa na ich rozwój i zmienia warunki pracy jednostek konwencjonalnych
W niektórych państwach widoczne dynamiczne rozpowszechnianie pełnoskalowych, nowych technologii magazynowania energii, świadczących m.in. usługi regulacyjne na rzecz systemów elektroenergetycznych lub zwiększających lokalne bezpieczeństwo dostaw energii Spadające koszty technologii offshore umożliwiają jej wykorzystanie dla utrzymania pozycji lidera wytwarzania przez Grupę PGE przy znacznie zredukowanym średnim poziomie emisyjności portfela
Systematyczny rozwój energetyki prosumenckiej i dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji Komercjalizacja magazynowania energii na skalę przemysłową umożliwi lepsze wykorzystanie OZE, uzupełniając moce konwencjonalne w roli bilansowania systemu, a także poprawiając lokalny poziom bezpieczeństwa energetycznego
Rozwój elektromobilności Wraz z rozwojem energetyki prosumenckiej wzrasta zmienność warunków pracy sieci na poziomie lokalnym, co oznacza konieczność inwestycji w infrastrukturę (przyłączenia, modernizacje), przy ograniczeniu wolumenu dystrybuowanej e.e. W segmencie Energetyka Konwencjonalna pojawia się wyższe zapotrzebowanie na jednostki wytwórcze o wysokiej elastyczności w celu bilansowania energetyki rozproszonej.
Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych znajdujących nowe zastosowania w sektorze energetycznym Rozwój elektromobilności wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na e.e. oraz zmianę jego dobowego profilu, co może nieznacznie zmienić warunki pracy niektórych bloków konwencjonalnych. Rozwój ten wymaga jednak inwestycji w rozwój infrastruktury sieciowej oraz punktów ładowania, a także systemu zarządzania ładowaniami. Możliwe jest także wykorzystanie baterii w samochodach elektrycznych jako magazynów energii produkowanych przez OZE.
Wykorzystanie przez Grupę PGE nowych technologii oraz potencjału zasobów danych może pozwolić na rozwój w nowych rolach i obszarach działalności, a także poprawę efektywności operacyjnej

Wyniki wyszukiwania