Dialog z interesariuszami

Pomyślny przebieg transformacji jest uwarunkowany jej dobrym zrozumieniem przez wszystkie grupy interesariuszy PGE oraz ich aktywny wkład w proces zmian. PGE dokłada wszelkich starań, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa i transparentna i przebiegała zgodnie z wypracowanymi w procesie dialogu ustaleniami.

Nasz dialog ze wszystkimi grupami interesariuszy prowadzimy na bieżąco, organizujemy specjalne sesje dialogowe jak również dbamy o to by wiedza o działaniach PGE była wiedzą publicznie dostępną.

Kluczowi interesariusze Grupy Kapitałowej PGE:

grafiki PGE-inne-zasady-34 (1) grafiki PGE-inne-zasady-34 (1)

Relacje z otoczeniem - public affairs

Grupa PGE funkcjonuje w niezwykle złożonym i zmiennym otoczeniu regulacyjnym. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych i aktywne uczestnictwo w dialogu ze środowiskami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa, zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej, jest elementem niezbędnym do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej i wypełniania oczekiwań naszych interesariuszy. Aktywność ta przekłada się bezpośrednio na budowę wartości Grupy.

Dlatego dążymy do zwiększania świadomości opinii publicznej na temat problemów i wyzwań sektora elektroenergetycznego. Organizujemy i współorganizujemy konferencje i warsztaty dotyczące bieżącej sytuacji i problemów sektora, m.in. kształtu i kierunków polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, w tym standardów i limitów emisji przemysłowych, rynku mocy, planów modernizacji sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii.

Nasza odpowiedzialność

Jesteśmy liderem rynku energii elektrycznej w Polsce. Zapewniamy bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Jesteśmy naturalnym partnerem do dyskusji z ustawodawcą oraz administracją centralną oraz samorządową. Pozycja PGE to również społeczna odpowiedzialność – patrząc z perspektywy obowiązku bezpieczeństwa całego systemu elektroenergetycznego, za którym stoi bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw energii do naszych klientów.

Zależy nam na szerokiej i otwartej dyskusji o przyszłości polskiej i europejskiej elektroenergetyki.

Przybliżamy wizję, strategię oraz stanowiska PGE w kwestiach ważnych dla bezpieczeństwa państwa i stabilnego rozwoju polskiej gospodarki. Nasi eksperci analizują konsekwencje decyzji regulacyjnych oraz politycznych w obszarze energetyki. Naszymi obserwacjami i analizami dzielimy się w zakresie funkcjonujących ram umożliwiających dialog z administracją oraz tworzącymi prawo. Bierzemy aktywny udział w pracach instytucji, starając się zwracać uwagę na kwestie istotne dla naszej grupy i całej branży energetycznej.

Uważamy, że podstawą dla trwałego, zrównoważonego rozwoju Grupy PGE jest utrzymywanie poprawnych, partnerskich relacji z instytucjami na bieżąco nadzorującym funkcjonowanie rynków, na których działamy. Dbamy o konstruktywny i transparentny dialog z niezależnymi regulatorami rynkowymi i organami nadzorującymi rynek. Działamy zgodnie z zasadą Kodeksu Etyki PGE„Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności”.

Jesteśmy członkiem szeregu organizacji zrzeszających przedstawicieli branży energetycznej i swoje opinie prezentujemy również za ich pośrednictwem. Zapewnia to wypracowanie wyważonego stanowiska, uwzględniającego punkt widzenia wszystkich członków organizacji.

Spółki z Grupy są członkami takich organizacji jak:

  • Polski Komitet Energii Elektrycznej
  • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  • Towarzystwo Obrotu Energią
  • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Jako największy koncern elektroenergetyczny w Polsce jesteśmy świadomi wagi decyzji dotyczących przyszłości energetyki zapadających na szczeblu europejskim. Jesteśmy obecni na forum międzynarodowym, aktywnie włączając się w instytucjonalny dialog, wspierający ideę wzajemnego zrozumienia. Wierzymy, że konstruktywna wymiana argumentów i poglądów prowadzi do osiągnięcia kompromisu. Znacząca część naszej aktywności realizowana jest w ramach członkostwa PGE w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), zrzeszającym reprezentantów branży w Polsce. Prezes Zarządu PGE, Wojciech Dąbrowski, jest również prezesem Rady Zarządzającej PKEE. Ponadto, poprzez PKEE aktywnie uczestniczymy w pracach organizacji międzynarodowej EURELECTRIC, reprezentującej interesy branży elektroenergetycznej na poziomie europejskim. Pan Prezes Wojciech Dąbrowski jako przedstawiciel PKEE zasiada w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC. PGE uczestniczy również w pracach takich branżowych organizacji międzynarodowych jak: Central Europe Energy Partners, World Energy Council via Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej czy  Global Sustainable Electricity Partnership.

Rosnąca potrzeba prowadzenia bezpośredniego dialogu ze środowiskiem europejskim sprawiła, że w kwietniu 2019 roku PGE otworzyła własne biuro w Brukseli, pozostając członkiem PKEE. W obszarze reprezentowania głosu całej polskiej branży elektroenergetycznej to PKEE jest podmiotem wiodącym w Brukseli.

Spotkania Zarządu z pracownikami

W związku z ogłoszeniem nowej Strategii, zarząd PGE przeprowadził spotkania z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej PGE. Spotkania organizowane online cieszą się bardzo dużą frekwencją.

Telekonferencje odbywały się z udziałem prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, członków zarządu PGE SA i poszczególnych spółek z Grupy. Dla osób, które nie maja dostępu do transmisji na własnych komputerach udostępnione zostały specjalne sale wyposażone w sprzęt audiowizualny.

Na każdym ze spotkań prezes Wojciech Dąbrowski wyjaśniał jak strategia wpłynie na poszczególne spółki z Grupy PGE oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości pracowników.

Wojciech Dąbrowski
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Zależy nam, żeby wszyscy Pracownicy otrzymali od nas wszelkie potrzebne informacje dotyczące Grupy PGE i jej dalszego rozwoju. To bardzo ważne, żeby wszyscy Pracownicy mieli jednakowy dostęp do informacji i danych dotyczących przyszłości Grupy. Zdajemy sobie sprawę, że brak możliwości bezpośredniego kontaktu jest utrudnieniem, jednak mimo wszystko, jestem zadowolony, że spotkania cieszą się tak dużym zainteresowaniem i bardzo za to dziękuję. Pragnę podkreślić, że zarząd PGE pozostaje do dyspozycji wszystkich Pracowników. Wdrożenie strategii to projekt na lata i wierzę, że zrealizujemy go wspólnie.

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważona transformacja wymaga kompleksowych zmian, zarówno w funkcjonowaniu firmy, jak i w jej otoczeniu. Jednym z jej kluczowych wymiarów jest aspekt społeczny. Odpowiedzialność Grupy PGE w tym zakresie polega na jak najlepszym przygotowaniu pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych do jej założeń. Wprowadzane kierunki zmian są korzystne dla każdej ze stron, biorąc pod uwagę szczególnie istotne aspekty dla środowiska naturalnego, gospodarowania zasobami i dla przyszłych pokoleń.

Postawiony cel wiąże się nieuchronnie z dekarbonizacją wytwarzania energii elektrycznej. Będzie to miało ogromny wpływ na życie mieszkańców m.in. regionu bełchatowskiego. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zatrudnia w Kompleksie Bełchatów ponad 8 tys. osób. PGE jest świadoma spoczywającego na niej obowiązku podejmowania działań mających na celu zagospodarowanie lokalnego potencjału intelektualnego i infrastrukturalnego.

W listopadzie i grudniu 2020 roku PGE we współpracy z pracownią badawczą 4P Research Mix zrealizowała w Bełchatowie badanie mające na celu rozpoznanie nastrojów mieszkańców regionu związanych z wygaszaniem górnictwa oraz zbadanie, jak kompleks energetyczny Bełchatów wpływa na życie lokalnej społeczności. Uzyskane odpowiedzi obrazują oczekiwania mieszkańców Bełchatowa względem PGE, największego pracodawcy w regionie, a także pozwalają zidentyfikować obawy związane z planowanym procesem transformacji regionu.

Z badania wynika, że mieszkańcy przede wszystkim oczekują, że proces odchodzenia od węgla zostanie rozłożony w czasie, co pozwoli im przygotować się na zmiany. Oczekują również, że rząd oraz PGE będą prowadzić dialog z mieszkańcami oraz będą ich informować o zamiarach wobec regionu, co pozwoli zaplanować im przyszłość, a także zmniejszy niepewność, stres oraz poczucie braku kontroli. Dla respondentów istotne jest również wsparcie w procesie przebranżawiania pracowników. Dofinansowanie szkoleń, szczególnie w zawodach związanych z OZE umożliwi przekwalifikowanie się młodszych pracowników. Mieszkańcy liczą na wsparcie rozwoju nowych miejsc zatrudnienia w Bełchatowie.

PGE jest świadoma wyzwań, jakie niesie za sobą planowana transformacja dlatego już dziś przygotowuje się do wypełnienia luki po energetyce konwencjonalnej. Zaplanowane projekty związane z pierwszym etapem transformacji Bełchatowa przekroczą wartość 4,5 mld zł.

Wyniki wyszukiwania