Impuls rozwojowy

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. Dajemy stabilne zatrudnienie ponad 40 tys. osobom w ok. 200 lokalizacjach w kraju. Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi aktywami. Podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, stanowią bardzo istotną część budżetów lokalnych samorządów.

Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy spółek z Grupy PGE. PGE jest lokalnym mecenasem sportu i kultury. Spółki PGE prowadzą działalność edukacyjną i charytatywną.

Duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, dla których współpraca z nami to możliwości rozwoju działalności biznesowej. Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy lokalnych społeczności.

Przygotowywana przez nas inwestycja w morską energetykę wiatrową na Bałtyku to szansa na rozwinięcie skrzydeł dla wielu polskich przedsiębiorstw, z których duża część specjalizuje się w produkcji komponentów do budowy farm wiatrowych i urządzeń towarzyszących realizacji takich przedsięwzięć. W warsztatach informacyjnych dla potencjalnych dostawców produktów i usług do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim wzięło udział blisko 500 firm, z których ponad  400  stanowiły firmy krajowe.

Inwestycje i działalność napędzająca regiony

Jesteśmy jednym z największych krajowych inwestorów. Od początku powstania Grupy Kapitałowej PGE, czyli od 14 lat, nasze nakłady inwestycyjne wyniosły już ponad 80 mld PLN.

Środki te przeznaczyliśmy m.in. na budowę nowych mocy, pro środowiskowe modernizacje istniejących aktywów oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. To bardzo duża kwota, która pozwalałaby przykładowo na wybudowanie ponad 2 000 km autostrad w Polsce.

W 2020 r. mimo ograniczenia możliwości operacyjnych związanych z pandemią Covid-19 zainwestowaliśmy 5,5 mld PLN. Nasze inwestycje stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a następnie w funkcjonujących już jednostkach. Dzięki dostarczanej przez nas energii elektrycznej oraz inwestycjom w sieci dystrybucyjne przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości biznesowych. W miejscach, gdzie prowadzimy działalność, często jesteśmy największym lub jednym z największych pracodawców, a nasze inwestycje są dodatkowym wsparciem dla rozwoju lokalnych rynków.

Nasz wkład do lokalnych budżetów i budżetu państwa

Według analizy przeprowadzonej przez Business Insider Polska, Grupa PGE w 2020 r. była największym płatnikiem podatków w Polsce. Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła w 2020 r. łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 7,3 mld PLN* (ok. 6,2 mld PLN w 2019 r.)*. Na tę kwotę składają się przede wszystkim: VAT, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników Grupy, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy oraz inne podatki i opłaty.

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa PGE od lat pozostaje jednym z największych płatników różnego rodzaju podatków i opłat w Polsce. Wielomiliardowe kwoty corocznie zasilają budżet państwa, dając impuls wzrostowy dla polskiej gospodarki, natomiast podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność stanowią bardzo istotną część budżetów samorządów i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Grupa PGE jest firmą dla której patriotyzm gospodarczy i społeczna odpowiedzialność biznesu są bardzo ważne. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i wspieramy budżet państwa. To dla nas bardzo istotne, że nasza działalność wzmacnia polską gospodarkę.

Wpływ podatkowy – samorządy w województwach* (w mln PLN

W efekcie naszej działalności, w 2020 r. do samorządów terytorialnych w Polsce (budżety gmin, powiatów i województw) wpłynęło łącznie ponad 1,6 mld PLN. W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym oraz kopalnia węgla brunatnego, ok. 50% wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd jest finansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE.

 

PGE-grafiki-edytowalna_mapa-wojewodztwa PGE-grafiki-edytowalna_mapa-wojewodztwa

Wpływ podatkowy poszczególnych szczebli* (w mln PLN)

2020
Budżet Gmin 1 301
Budżety Powiatów 59
Budżety Województw 297
Skarb Państwa 4 269
Ubezpieczenia społeczne 1 384
Suma 7 311
* Szacunek na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów wynikających z prawa. Szacunkowy podział na poszczególne szczeble samorządowe oraz jednostki terytorialne został dokonany w oparciu o informacje dotyczące kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki z Grupy PGE, zatrudnienia w poszczególnych spółkach i województwach oraz informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

Udział w Europejskim Systemie Handlu Emisjami

W 2020 r. koszty związane z emisją CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami wyniosły ok. 6,2 mld PLN. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Środki ze sprzedaży praw do emisji trafiają nie tylko budżetów państw, ale także finansują ochronę klimatu i transformację energetyczną.

Transformacja regionów

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna

W świetle wyzwań jakie stawiają przed energetyką otoczenie rynkowe i regulacyjne chciałbym poruszyć szalenie ważną kwestię transformacji regionów bełchatowskiego i turoszowskiego, która została umieszczona w naszej strategii. Jest dla nas priorytetem, aby głębokie zmiany w sektorze energetycznym nie były zagrożeniem, ale tworzyły szansę dla regionów objętych transformacją na wypracowanie nowych specjalizacji i pełne odtworzenie miejsc pracy. Zarząd PGE powołał w tym celu projekt „Sprawiedliwa transformacja Kompleksu Bełchatów”, który w pierwszym etapie przewiduje do realizacji projekty warte blisko 5 mld zł. Podobny plan przygotowywany jest również dla Turowa.

PGE jest partnerem społeczności lokalnych, wsłuchuje się w ich potrzeby i uwzględnia je w planach związanych ze zrównoważoną transformacją. Zrównoważona transformacja wymaga kompleksowych zmian, zarówno w funkcjonowaniu firmy, jak i w jej otoczeniu. Jednym z jej kluczowych wymiarów jest aspekt społeczny. Odpowiedzialność Grupy PGE w tym zakresie polega na jak najlepszym przygotowaniu pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych do jej założeń.

Wprowadzane kierunki zmian są korzystne dla każdej ze stron, biorąc pod uwagę szczególnie istotne aspekty dla środowiska naturalnego, gospodarowania zasobami i dla przyszłych pokoleń.  Grupa PGE dba o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

Sprawiedliwa transformacja – region Bełchatów 2050

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz spółki zależne świadczące usługi wsparcia na potrzeby Elektrowni i Kopalni są największym pracodawcą w regionie Bełchatowa łącznie zatrudniającym kilkanaście tys. osób. Cele klimatyczne wiążące się nieuchronnie z dekarbonizacją wytwarzania energii elektrycznej będą miały ogromny wpływ na życie mieszkańców tego obszaru.

Koncepcja sprawiedliwej transformacji zakłada przekształcenie regionu Bełchatowa, którego lokalna gospodarka oparta jest na energetyce konwencjonalnej w zagłębie produkcji energii ze źródeł zero i niskoemisyjnych. W ten sposób region ten pozostanie ważnym ośrodkiem na mapie energetycznej Polski. By w pełni odpowiedzialnie przeprowadzić wielopłaszczyznowy proces transformacji będą pozyskiwane środki pomocowe, gdyż skala przedsięwzięć przewyższa możliwości finansowe polskich spółek.

Celem sprawiedliwej transformacji jest przeprowadzenie zmian w taki sposób, aby uwzględniały także tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników przemysłu węglowego, z uwzględnieniem i poszanowaniem w tym procesie interesów lokalnej społeczności i administracji, środowiska naturalnego, inwestorów i biznesu. PGE dąży do tego, aby sprawiedliwa transformacja była prowadzona zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania zmianą, które kładą nacisk na koordynację, długookresowe planowanie oraz wielopłaszczyznową współpracę partnerów społecznych, biznesowych, samorządów i rządu.

PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. W przypadku regionu Bełchatów przedstawia ona konkretne projekty inwestycyjne na lata 2021 – 2043, dzięki którym stworzone zostanie około 15 tys. nowych miejsc pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Zaplanowane projekty związane z pierwszym etapem transformacji Bełchatowa osiągną wartość blisko 5 mld zł. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłącznie możliwości Grupy PGE.

Są to między innymi projekty takie jak:

 • instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie
 • trzy projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW
 • farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW
 • magazyny energii o mocy do 300 MW
 • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych
 • centrum rozwoju kompetencji i kwalifikacji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni, którzy nie będą mogli dokończyć pracy w kompleksie z uwagi na wiek i nieosiągnięcie wieku emerytalnego przed wyłączeniem kompleksu
 • Budowa centrum rekreacyjno – turystyczno – kulturowego

Sprawiedliwa transformacja – region Turów

Obecnie po stronie PGE trwają prace zespołu roboczego ds. programu transformacji kompleksu Turów nad spójną i kompletną koncepcją działania w obszarze transformacji oddziałów kopalni i elektrowni Turów. Wśród projektów możliwych do zaimplementowania rozważa się następujące inwestycje:

 • Budowę farm fotowoltaicznych o mocy ~ 100 MW
 • Budowę farm wiatrowych o mocy do 150 MW
 •  Budowę magazynu energii
 • Budowę nowej elektrociepłowni na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Bogatyni
 •  Muzeum kopalni odkrywkowej

Oprócz prac zespołu ds. transformacji kompleksu, spółka PGE GiEK zaktywizowała działania Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który funkcjonuje na terenie powiatu zgorzeleckiego. To jeden z elementów przygotowań do transformacji energetycznej regionu. W ramach Klastra będą prowadzone działania nad programem transformacji regionu, jak również obejmie on proces przekwalifikowania i kształcenia pracowników kompleksu Turów dla nowych gałęzi gospodarki.

Wyniki wyszukiwania