Otoczenie rynkowe

Merit order

Organizacja rynku energii elektrycznej

Rynek energii zorganizowany jest w taki sposób, że jednostki o niższym koszcie zmiennym mają pierwszeństwo przed jednostkami o koszcie wyższym. Reguła ta nazywa się „Merit order” albo stos. Podczas szczytu zapotrzebowania („PEAK”), do zaspokojenia popytu angażowana jest większa liczba jednostek wytwórczych, niż w godzinach pozaszczytowych („OFF-PEAK”), kiedy energia wytwarzana jest tylko w najbardziej ekonomicznych jednostkach. Energia w szczycie jest droższa niż poza szczytem, jednak wraz szybkim rozwojem źródeł fotowoltaicznych w okresie letnim różnica cen uległa istotnemu zmniejszeniu. Elektrownie konwencjonalne mogą dostosowywać swoją produkcję do popytu oraz warunków rynkowych w ramach swych technicznych możliwości. Natomiast podaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest zależna wyłącznie od warunków atmosferycznych.

DUŻA PRODUKCJA Z OZE

Normalne zapotrzebowanie

DUŻA PRODUKCJA Z OZE

Wysokie zapotrzebowanie

MAŁA PRODUKCJA Z OZE

Normalne zapotrzebowanie

MAŁA PRODUKCJA Z OZE

Wysokie zapotrzebowanie

DUŻA PRODUKCJA Z OZE

Normalne zapotrzebowanie

DUŻA PRODUKCJA Z OZE

Wysokie zapotrzebowanie

MAŁA PRODUKCJA Z OZE

Normalne zapotrzebowanie

MAŁA PRODUKCJA Z OZE

Wysokie zapotrzebowanie

Odnawialne Źródła Energii (OZE) – ich koszt zmienny jest bliski zeru, jako pierwsze wchodzą do systemu, mają gwarantowany odbiór energii, dodatkowo wspierane poprzez zielone certyfikaty lub system aukcyjny

Elektrociepłownie – traktowane jako „muszące pracować”, produkują ciepło, energia elektryczna jest produktem dodatkowym

Elektrownie przemysłowe – produkują ciepło i energię elektryczną na potrzeby własnych zakładów przemysłowych, dodatkowe nadwyżki energii mogą dostarczać na rynek

Elektrownie na węgiel brunatny

Elektrownie na węgiel kamienny

Elektrownie szczytowo-pompowe – pracują na potrzeby operatora systemu, dodatkowo wynagradzane za gotowość do pracy

Elektrownie gazowe i elektrociepłownie ciepłownie gazowe pracujące w kondensacji, ich miejsce w merit order zależne jest od relacji cen gazu do cen węgla

Na całość kosztów produkcji energii elektrycznej składają się:

  • koszty inwestycji, czyli budowy elektrowni. Jest on amortyzowany przez czas jej działania.
  • koszty stałe, czyli bieżącego utrzymania: wynagrodzeń dla pracowników, remontów, wyposażenia, itd. Ponoszone one są niezależnie od tego, czy elektrownia produkuje energię elektryczną, czy nie. Od 2021 r. część elektrowni i elektrociepłowni otrzymuje przychody z rynku mocy w zamian za pozostawanie przez jednostkę w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu. Przychody te pomagają rekompensować ponoszone koszty stałe.
  • koszty zmienne, czyli ile kosztuje wytworzenie każdej dodatkowej MWh energii. Ich wysokość bezpośrednio zależy od poziomu produkcji. Główny składnik to koszt paliwa oraz koszt uprawnień do emisji CO2.

Dla różnych rodzajów elektrowni poszczególne kategorie kosztów kształtują się odmiennie. Przykładowo, dla elektrowni wiatrowych, czy fotowoltaicznych wysoki jest koszt samej inwestycji i jej udział w całkowitym koszcie. Koszty eksploatacji, stałe i zmienne są natomiast relatywnie niskie. W przypadku elektrowni konwencjonalnych koszty zmienne i koszty stałe są bardziej zrównoważone, w dużej mierze zależne od kosztu wykorzystywanego paliwa i kosztów emisji CO2.

Ze względu na rosnące ceny  uprawnień CO2 i spadek cen instalacji OZE znormalizowany koszt wytwarzania energii na 1 MWh (tzw. LCOE) jest, w polskich elektrowniach wyższy dla energetyki konwencjonalnej niż odnawialnej.

Cena na rynku hurtowym kształtowana jest w oparciu o wysokość kosztów zmiennych, a dokładniej, krańcowego kosztu wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej. Na bazie poziomu tych kosztów, od najniższych do najwyższych, tworzona jest krzywa podaży (tzw. merit order lub stos). Krzywa popytu, przecinając się z krzywą podaży, wyznacza aktualną rynkową cenę energii.

Koszty stałe ponoszone są niezależnie od tego czy dana elektrownia pracuje, czy nie. Dlatego też nie mają one bieżącego wpływu na cenę energii elektrycznej.

Koszty inwestycji w źródła odnawialne (czyli źródła o niskim koszcie zmiennym) finansowane są poza rynkiem energii elektrycznej i pochodzą z subsydiów, na które składają się wszyscy konsumenci energii.

Nie zawsze wszystkie moce są dostępne na rynku. Dlatego cena zmienia się wraz z ich dostępnością i zapotrzebowaniem na energię elektryczną – niższym w nocy, a wyższym w ciągu dnia oraz zmieniającym się sezonowo – wyższym zimą, a niższym w trakcie miesięcy letnich.

W Polsce wśród odnawialnych źródeł energii obecnie największą mocą dysponują elektrownie wiatrowe, ale bardzo intensywnie rozwijają się w ostatnim czasie  elektrownie fotowoltaiczne. Poziom mocy elektrowni wodnych jest w ciągu ostatnich lat stały ze względu na ograniczone zasoby wodne. Najważniejszym źródłem odnawialnym pod względem ilości energii produkowanej w ciągu roku jest energetyka wiatrowa, jednak w zależności od pory roku, dnia  i warunków wietrznych chwilowa moc dostarczana przez elektrownie fotowoltaiczne może być wyższa.

Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o dostępności mocy odnawialnych jest zatem pogoda. Dlatego  poziom dostępnych mocy OZE jest zmienny i zawsze musi istnieć odpowiednia dostępna rezerwa mocy konwencjonalnych gotowych natychmiast do podjęcia pracy w przypadku braku odpowiedniej generacji ze źródeł odnawialnych.

Dla elektrowni konwencjonalnych głównymi kosztami zmiennymi są koszt paliwa oraz koszt uprawnień do emisji CO2.

Elektrownie wiatrowe, wodne, czy fotowoltaiczne takich kosztów nie ponoszą. Dlatego też jako pierwsze pojawiają się na krzywej podaży (merit order). Podobnie jest z elektrociepłowniami, których zasadniczą rolą jest produkcja ciepła, a energia elektryczna jest produkowana dodatkowo. Elektrownie konwencjonalne, z racji kosztów paliwa (węgla, gazu) oraz CO­2, pojawiają się w dalszej kolejności. Koszt zmienny wytwarzania w źródłach konwencjonalnych zależy także od sprawności przetwarzania paliwa w elektrowni. Dlatego nowoczesne bloki węglowe i gazowe są w stanie zaoferować energię elektryczną taniej od istniejących.

Mechanizm wyznaczania ceny w oparciu o koszty zmienne był efektywny w warunkach wolnego rynku, niezaburzonego przez subsydiowanie wybranych technologii.

Pokrycie kosztów inwestycyjnych dla OZE oraz rosnące koszty CO2 zniekształciły rynek energii, pogarszając ekonomikę funkcjonowania bloków konwencjonalnych. Na wielu rynkach działalność trwale lub chwilowo nierentownych aktywów jest ograniczana. Na rynku energii elektrycznej, która zapewnia podstawowe potrzeby społeczeństwa nie można do tego dopuścić. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. bezwietrznie) zabrakłoby energii powodując tzw. blackout destrukcyjny dla funkcjonowania gospodarki i normalnego życia mieszkańców.

Stąd też w polskim systemie elektroenergetycznym pojawił się rynek mocy – jako uzupełnienie rynku energii elektrycznej. W ramach rynku mocy jednostki wytwórcze otrzymują dodatkowe środki w zamian za pozostawanie przez jednostkę w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu. Dzięki rynkowi mocy dyspozycyjne źródła wytwarzania mogą otrzymać częściową rekompensatę wynikającą ze spadku cen hurtowych, które wcześniej pokrywały koszt zmienny oraz koszty stałe. Pozwala to na bieżące utrzymanie i modernizację elektrowni w celu niezakłóconych i pewnych dostaw energii.

Rynek mocy a rynek energii elektrycznej

Rynek mocy jest rynkiem odrębnym od rynku hurtowego energii elektrycznej i wpływa jedynie pośrednio na ceny energii elektrycznej poprzez zapewnianie stabilnej podaży mocy i bezpiecznej rezerwy

Bez rynku mocy cena na rynku hurtowym musiałaby wzrosnąć (ceteris paribus) w drodze redukcji podaży

Dzięki przychodom z rynku mocy w stosie pozostać powinny jednostki, które w przeciwnym razie musiałby zostać wyłączone, zmniejszając podaż

PGEzapotrzebowanie-0309-01 PGEzapotrzebowanie-0309-01

Dodatkowo utrzymanie rezerwy systemu elektroenergetycznego na odpowiednim poziomie zmniejsza ryzyko cenowe (ograniczenie nagłych wzrostów cen stabilizuje cenę) oraz ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej

Jest to rynek, na którym konkurują sprzedawcy energii elektrycznej do odbiorców końcowych

Cena rynku detalicznego, zawiera:

  • cenę energii elektrycznej z rynku hurtowego,
  • koszty dystrybucji energii elektrycznej,
  • dodatkowe podatki i opłaty (kierowane na wsparcie OZE, czy kogeneracji.

Od roku 2021 pobierana jest opłata mocowa – mająca finansować rynek mocy

Ceny energii elektrycznej – Rynek krajowy

Dla działalności Grupy PGE kluczowa jest sytuacja na krajowym rynku energii elektrycznej. Głównymi czynnikami wpływającymi na krajowy rynek jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej a więc notowania uprawnień do emisji CO2 oraz koszt węgla kamiennego, czyli paliwa kluczowego dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Na krótkookresowe wahania cen istotny wpływ ma pogoda, która decyduje o skali wytwarzania w źródłach odnawialnych.

Rynek/miara Jedn. IV kw. 2020 IV kw. 2019 Zmiana % 2020 2019 Zmiana %
RDN – średnia cena PLN/MWh 246 211 17% 209 230 -9%
RDN – wolumen obrotu TWh 7,62 7,5 2% 28,73 28,42 1%

Czynnik Jedn. IV kw. 2020 IV kw. 2019 Zmiana % 2020 2019 Zmiana %
Uprawnienia CO2 EUR/t 26,59 24,57 8% 24,14 24,66 -2%
Węgiel kamienny PSCMI1 PLN/GJ 11,82 12,14 -3% 11,91 11,99 -1%
Generacja wiatrowa KSE TWh 4,09 4,04 1% 14,17 13,9 2%
Wskaźnik: generacja wiatrowa/zużycie KSE % 9% 9% 9% 8%
Wskaźnik: wymiana zagraniczna/zużycie KSE % 7% 7% 8% 6%

W IV kwartale 2020 roku średnia cena energii na Rynku Dnia Następnego („RDN”) wyniosła 246 PLN/MWh i była o 17% wyższa od średniej ceny (211 PLN/MWh) notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost cen energii związany był głównie z niższym o 8% w stosunku do IV kwartału 2019 roku importem netto. Do wzrostu cen przyczyniło się również wyższe o 1,1 TWh w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W całym 2020 roku średnia cena na RDN ukształtowała się na poziomie 209 PLN/MWh, tj. o 9% poniżej średniej ceny (230 PLN/MWh) notowanej w trakcie poprzedniego roku. Spadek cen związany był z sytuacją na rynkach produktów powiązanych – średnia cena uprawnień do emisji CO2 w 2020 roku była niższa o 2% r/r i wyniosła 24,14 EUR/t. Średni poziom Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego („PSCMI1”) w 2020 roku kształtował się na poziomie 11,91 PLN/GJ, tj. o 1% r/r niższym. Presję na spadek cen wywierał natomiast wyższy o 24% r/r wolumen importu netto i wyższy o 2% r/r poziom generacji wiatrowej. Czynnikiem wpływającym na poziom cen był również spadek zapotrzebowania o 3,9 TWh r/r.

*Średniomiesięczny poziom cen RDN obliczony w oparciu o notowania godzinowe (fixing).

Czytaj więcej

Rynek/miara Jedn. IV kw. 2020 IV kw. 2019 Zmiana % 2020 2019 Zmiana %
BASE_Y+1 – średnia cena PLN/MWh 227 257 -12% 232 266 -13%
BASE_Y+1 – wolumen obrotu TWh 29,09 34,33 -15% 126,75 118,04 7%
PEAK5_Y+1 – średnia cena PLN/MWh 261 298 -12% 272 324 -16%
PEAK5_Y+1 – wolumen obrotu TWh 4 5,26 -24% 14,07 16,41 -14%

Ceny energii na rynku terminowym kształtowane są przez podobny zestaw czynników fundamentalnych, jak ceny na rynku dnia następnego opisane w poprzednim paragrafie. Obserwowany spadek cen produktu bazowego r/r dla całego roku i IV kwartału 2020 roku wynika ze wzrostu transgranicznych zdolności przesyłowych i włączenia podaży tańszej energii z zagranicy na rynek krajowy. Spadek cen w kontraktach PEAK5_Y+1 świadczy o spłaszczeniu się krzywej podaży oraz o mniej optymistycznych prognozach zapotrzebowania uwzględniających wzrost importu netto.

*Średniomiesięczny poziom indeksów dla kontraktów terminowych na rok następny (Y+1), typu pasmo i szczyt, ważony wolumenem obrotu.

Rynek międzynarodowy

Ceny energii na rynkach europejskich kształtowane są przez wspólny zestaw czynników fundamentalnych, jednak ze względu na zróżnicowaną strukturę portfela wytwórczego skala wpływu tych czynników jest różna. Pomiędzy rynkami krajowymi funkcjonuje sieć połączeń transgranicznych, jednak saldo wymiany jest ograniczone czynnikami technicznymi.

W IV kwartale 2020 roku zmiana cen r/r na rynkach ościennych kształtował się w przedziale 18-26 PLN/MWh (tj. ok. 12-15%), natomiast w Polsce średni poziom cen był wyższy o 35 PLN/MWh r/r (ok. 16%). Niska korelacja cen energii wynika z różnic w miksie technologicznym (udział odnawialnych źródeł energii) oraz z sytuacji na rynkach produktów powiązanych. Cena węgla kamiennego w portach ARA spadła o 17% r/r, podczas gdy krajowy indeks cen miałów energetycznych PSCMI1 spadł w tym samym czasie tylko o 1%.

W ujęciu rocznym zanotowano spadki średnich cen energii na rynkach ościennych w przedziale 27-56 PLN/MWh r/r (tj. o ok. 17-33%), podczas gdy średnia cena w Polsce spadła o 21 PLN/MWh r/r (ok. 9%). Rozpiętość cenowa pomiędzy Polską a sąsiednimi państwami wynikała w dużej mierze z różnic w realizowanych cenach węgla w kraju i zagranicą. Zwiększone w II połowie 2019 roku zdolności przesyłowe na połączeniach transgranicznych umożliwiły import wyższego wolumenu taniej energii, czego efektem jest obserwowana korelacja hurtowych cen energii w Polsce i za granicą. Odwrócenie trendu spadkowego w II kwartale 2020 roku wynika głównie ze wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 w tym okresie.

Porównanie średnich cen energii elektrycznej na rynku polskim oraz rynkach ościennych w 2020 roku (ceny w PLN/MWh, średni kurs PLN/EUR 4,44)

 

Źródło: TGE, EEX, Nordpool

Źródło: TGE, EEX, Nordpool

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu („ARP”), Bloomberg (API21MON OECM Index), opracowanie własne.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A.

W IV kwartale 2020 roku Polska pozostawała importerem netto energii elektrycznej, a saldo wymiany handlowej netto wyniosło 3,0 TWh (import 3,5 TWh, eksport 0,5 TWh). Największy wpływ na saldo wymiany handlowej miał import ze Szwecji (1,03 TWh), Czech (0,83 TWh) i Niemiec (0,45 TWh). W całym 2020 roku wymiana handlowa netto wyniósła 13,1 TWh (import 14,7 TWh, eksport 1,6 TWh), co w porównaniu z rokiem poprzednim (10,3 TWh) oznacza wzrost o 2,8 TWh (27% r/r).

Geograficzna struktura wymiany handlowej w 2020 roku (GWh)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A

Zróżnicowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców detalicznych w UE zależy zarówno od poziomu cen hurtowych energii elektrycznej, jak i od systemu fiskalnego, mechanizmów regulacji oraz systemów wsparcia w poszczególnych państwach.
W I półroczu 2020 roku dodatkowe obciążenia (ponad cenę sprzedaży i koszt dystrybucji energii elektrycznej) dla odbiorcy indywidualnego w Polsce stanowiły 37% ceny energii elektrycznej, w porównaniu do średniej dla UE wynoszącej 36%. W Danii i Niemczech udział narzutów w cenie energii elektrycznej przekraczał 50%.

Porównanie średnich cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w wybranych krajach UE w I półroczu 2020 roku (ceny w PLN/MWh, średni kurs PLN/EUR 4,41)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Ceny praw majątkowych

W IV kwartale 2020 roku średnia cena zielonych certyfikatów (indeks TGEozea) osiągnęła poziom 141 PLN/MWh i była o 3% niższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Obowiązek umorzeń zielonych certyfikatów zwiększył się z 18,5% w 2019 roku do 19,5% w 2020 roku – w rezultacie wzrósł popyt na świadectwa pochodzenia. Z drugiej strony generacja wiatrowa w KSE w IV kwartale 2020 roku była o 1% wyższa r/r. Dodatkowo na notowania certyfikatów wpływała świadomość ograniczenia ich podaży związana z zamknięciem systemu certyfikacyjnego dla nowych jednostek oraz końcem 15-letniego okresu wsparcia dla pierwszych instalacji, które weszły do systemu w 2005 roku. Średnia cena zielonych certyfikatów w 2020 roku wyniosła 138 PLN/MWh, osiągając poziom niższy od opłaty zastępczej, która w 2020 roku wyniosła 165 PLN/MWh.

Średnie miesięczne ceny zielonych praw majątkowych (OZEX_A/TGEozea)

PGE-grafiki-edytowalna_wykres-DWA-NA--JEDNYM kopia PGE-grafiki-edytowalna_wykres-DWA-NA--JEDNYM kopia

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o notowania TGE.

ELDObloki9i1 ELDObloki9i1

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Notowania uprawnień EUAs (European Union Allowances) są jednym z kluczowych czynników determinujących wyniki finansowe Grupy PGE. Instalacje emitujące CO2 w procesie produkcji energii elektrycznej lub ciepła ponoszą koszty związane z zakupem uprawnień EUA na pokrycie deficytu (czyli różnicy między emisją CO2 w jednostkach wytwórczych Grupy PGE a darmowymi przydziałami otrzymywanymi w ramach tzw. derogacji, zgodnie z realizacją Krajowego Planu Inwestycyjnego). Przy czym ostatnie bezpłatne przydziały uprawnień były przewidziane za realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2019 rok. Oznacza to, że bezpłatny przydział uprawnień wedle obecnie stosowanej metody zakończył się w 2020 roku.

W IV kwartale 2020 roku średnia ważona notowań instrumentu EUA DEC 20 wyniosła 26,59 EUR/t i była o 8% wyższa od średniej ceny 24,57 EUR/t instrumentu EUA DEC 19 w analogicznym okresie poprzedniego roku. W całym 2020 roku średnia ważona notowań instrumentu EUA DEC 20 wyniosła 24,14 EUR/t i była o 2% r/r niższa od średniej ceny 24,66 EUR/t instrumentu EUA DEC 19 w analogicznym okresie poprzedniego roku (jest to spowodowane przede wszystkim gwałtownym załamaniem cen wywołanym wybuchem pandemii).  Wzrost cen uprawnień do emisji CO2, trwający od 2017 roku, jest efektem rynkowego odbioru reformy systemu EU ETS (wspólnotowy system handlu emisjami).

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla

PGE-grafiki-edytowalna_wykres-03-94 (2) PGE-grafiki-edytowalna_wykres-03-94 (2)

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o notowania giełdowe ICE.

Przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2013 – 2020

Przydziały na produkcję ciepła za 2020 rok oraz na produkcję energii za 2019 rok wpłynęły na konta instalacji PGE.

W kwietniu 2020 roku na konto instalacji PGE wpłynęło 12 mln ton uprawnień do emisji CO2 w związku z produkcją energii w 2019 roku. Wartość ta nie jest wykazywana w poniższym zestawieniu, które dotyczy produkcji w 2020 roku.

Jednocześnie w kwietniu 2020 roku zakończył się proces umarzania uprawnień wynikający z emisji CO2 za 2019 rok.

Emisja CO2 w 2020 roku w podziale na emisję związaną z produkcją energii elektrycznej oraz energii cieplnej w porównaniu do przydziału uprawnień do emisji CO2 na 2020 rok (tony)

Produkt Emisja CO2
na 2020 rok*
Przydział uprawnień do emisji CO2
na 2020 rok
Energia elektryczna 54 726 219
Energia cieplna 4 792 546 1 034 097
RAZEM 59 518 765 1 034 097

*Emisja zweryfikowana

Wyniki wyszukiwania