Tabela GRI

Wskaźnik Miejsce zaznaczenia
GRI-102-1 Nazwa organizacji Raport zawiera dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej PGE. Tam gdzie nie było możliwe zebranie danych dla Grupy uwzględniona jest spółka z Grupy, dla której dana kwestia jest istotna.
GRI-102-2 Główne produkty/usługi
GRI-102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Polska, Warszawa
GRI-102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Grupa PGE działa głównie na terenie Polski
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI-102-7 Skala działalności
GRI-102-11 Zarządzanie ryzykiem w organizacji
GRI-102-12 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację
GRI-102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI-102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania organizacji takie jak kodeks postępowania lub kodeks etyki
GRI-102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI-102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI-102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI-102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy
GRI-102-45 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture
GRI-102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu

 

GRI-102-50 Okres objęty raportowaniem 1.01.2020 – 31.12.2020 roku
GRI-102-51 Data publikacji ostatniego sprawozdania sierpień 2020 (raport zintegrowany za rok 2019)
GRI-102-50 Cykl raportowania roczny
GRI-102-55 Indeks treści GRI
GRI-201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona
GRI 303-1

(2018)

Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
GRI 303-2

(2018)

Gospodarka wodna
GRI 303-3

(2018)

Całkowity pobór wody według źródła
GRI 303-4

(2018)

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
GRI 304-1 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-7 Emisja związków NOx, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza  
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI -EU5 Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu według podziału na systemy handlu emisjami
Kwestie społeczne
GRI-203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono
GRI-EU28 Częstość przerw w dostawach energii (SAIFI)
GRI-EU29 Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI)
Kwestie pracownicze
GRI-102-8 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, z podziałem na płeć GC-6
GRI-102-41
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym
GC-3
GRI 401-1
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na spółki
GC-6
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek operacyjnych
GRI 403-1

(2018)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-2

(2018)

Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
GRI 403-3

(2018)

Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-4

(2018)

Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-5

(2018)

Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6

(2018)

Programy promocji zdrowia dla pracowników
GRI 403-7

(2018)

Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 403-9

(2018)

Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą według płci
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci
GRI 405-1 Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
Kwestie praw człowieka
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka oraz odsetek przeszkolonych pracowników
GRI 205-1
Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym

Wyniki wyszukiwania