Dystrybucja

Jesteśmy drugim pod względem liczby klientów dystrybutorem energii z ok. 25 proc. udziałem w polskim rynku dystrybucji energii. Nasz obszar dystrybucyjny obejmuje niemal 40 proc. powierzchni Polski. Przy wykorzystaniu ponad 290 tys. km sieci energetycznej dostarczamy energię elektryczną do ponad 5,5 mln klientów.

Przedmiotem działalności segmentu jest świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.

PGE-grafiki-edytowalna_energet-dystrybucja PGE-grafiki-edytowalna_energet-dystrybucja

* W ujęciu zarządczym.

Przychody segmentu oparte są o taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, zatwierdzane co roku przez Prezesa URE na wniosek spółki i mają charakter regulowany.

Taryfa zapewnia przeniesienie kosztów związanych z bieżącą działalnością operatora systemu dystrybucyjnego. Są to zarówno uzasadnione koszty operacyjne, amortyzacja, jak również koszty związane z koniecznością pokrycia strat bilansowych przy dystrybucji energii elektrycznej, czy zakupu usług przesyłowych od OSP. Równocześnie taryfa uwzględnia koszty przenoszone w opłacie dystrybucyjnej, takie jak opłata OZE, opłata przejściowa, czy od 2019 roku opłata kogeneracyjna.

Kluczowym elementem kształtującym wynik segmentu dystrybucji jest wynagrodzenie z tyt. zwrotu z zainwestowanego przez PGE kapitału. Oparty jest on o tzw. wartość regulacyjną aktywów („WRA”), tworzoną w oparciu o realizowane inwestycje oraz uwzględnienie amortyzacji majątku. WRA jest podstawą do obliczenia zwrotu kapitału, przy wykorzystaniu średnioważonego kosztu kapitału, który jest publikowany przez Prezesa URE zgodnie z ustaloną formułą i przy uwzględnieniu, jako stopy wolnej od ryzyka, średniej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu w okresie 18 miesięcy poprzedzających złożony wniosek taryfowy, notowanych na Rynku Treasury BondSpot (w taryfie na 2021 r. uwzględniony został okres 36 miesięcy). Ponadto wysokość zwrotu z kapitału uzależniona jest od wykonania indywidualnych celów jakościowych wyznaczonych przez Prezesa URE dla wskaźników efektywności obejmujących: czas trwania przerw, częstość przerw, czas realizacji przyłączenia oraz (jeszcze nie uwzględniany) czas przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

Energetyk to nie zawód – to służba! ZOBACZ akcję #PGEDystrybucja

Wolumeny, klienci i dane operacyjne

PGE Dystrybucja S.A. działa na obszarze 129 829 km2 i dostarcza energię elektryczną do ponad 5,5 mln klientów.

PGEgrafikimapaterendzialaniakopia-POPRAWIONE PGEgrafikimapaterendzialaniakopia-POPRAWIONE

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej i liczba klientów w 2020 i 2019 roku.

Taryfy Wolumen (TWh)* Liczba klientów wg punktów poboru (szt.)
2020 2019 2020 2019
Grupa taryfowa A 5,16 5,56 111 109
Grupa taryfowa B 13,99 14,28 12 504 12 120
Grupa taryfowa C+R 6,5 6,92 486 272 483 668
Grupa taryfowa G 10,02 9,62 5 030 101 4 966 098
RAZEM 35,67 36,38 5 528 988 5 461 995
* Z doszacowaniem sprzedaży.

 

Kluczowe dane operacyjne*.

Dane operacyjne Jedn. 2020 2019 2018 2017 2016
Liczba stacji, w tym: szt.             95 603 95 014 94 203 93 488 92 770
Liczba stacji transformatorowych szt.             94 955 94 326 93 684 93 031 92 405
Moc stacji MVA             32 663 32 347 31 696 31 096 30 323
Długość linii ogółem km          295 613 293 825 291 002 287 992 285 584
Linie wysokiego napięcia km             10 336 10 317 10 284 10 281 10 197
Linie średniego napięcia km          114 539 113 856 112 418 111 568 110 801
Linie niskiego napięcia km          170 738 169 652 168 300 166 143 164 586
Wskaźnik strat sieciowych % 5,2 4,8 5,1 5,4 5,8
Wskaźnik SAIDI, w tym: min                  251 261 299 557 401
Planowane min 40 58 87 95 119
Nieplanowane z katastrofalnymi min 211 203 212 462 282
Wskaźnik SAIFI, w tym: szt./odb. 3,67 3,88 3,92 5,48 4,49
Planowane szt./odb.                 0,24 0,31 0,47 0,48 0,61
Nieplanowane z katastrofalnymi szt./odb. 3,43 3,57 3,45 5 3,88
Czas przyłączenia dni 206 199 211 215 248

 

* Dane za lata 2016-2019 zostały zaktualizowane zgodnie ze Sprawozdaniem G.10-5.

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Segment Dystrybucja charakteryzuje się względną stabilnością wyników finansowych. Wyniki zależą od wolumenu dystrybuowanej energii oraz od poziomu ustalanej przez regulatora taryfy dystrybucyjnej. Ponadto wyniki zależą też od kosztów pokrycia różnicy bilansowej.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja w 2020 i 2019 roku.

mln PLN 2020 2019 Zmiana %
Inwestycje rozwojowe 791 881 -10%
Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe 781 1 245 -37%
Pozostałe 108 99 9%
RAZEM 1 680 2 225 -24%

W 2020 roku największe nakłady w kwocie 694 mln PLN poniesione zostały na przyłączanie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej.

Wyniki wyszukiwania