System wynagradzania władz spółki

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa.

Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa, w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwala walne zgromadzenie, a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu). Ustawa określa także wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządu. 14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Przyjęta Polityka Wynagradzania kontynuuje rozwiązania przyjęte w uchwale nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku zakładające podział wynagrodzenia członków Zarządu na część stałą, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz część zmienną uzależnioną od realizacji celów zarządczych za dany rok oraz dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2020 roku przez członków Zarządu PGE S.A. wyniosła 10,54 mln PLN (wg PIT 11). W 2020 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A., wyniosło łącznie 7,20 mln PLN (niższa kwota łączna wynagrodzeń wynika głównie z ujęcia rozwiązania rezerw na wynagrodzenie zmienne za 2018 i 2019 rok wypłacone w 2020 roku oraz utworzenia rezerwy na wynagrodzenie zmienne za 2020 rok).

10,54 mln PLN
wartość wynagrodzeń członków Zarządu w 2020 roku według PIT-11
7,20 mln PLN
wynagrodzenie wszystkich osób pełniących funkcję członków Zarządu PGE w ujęciu kosztowym w 2020 roku

Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych w 2020 roku przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A.

Imię i nazwisko członka Zarządu Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A. w 2020 roku (PLN)
Henryk Baranowski 1 443 966,211
Wanda Buk 246 611,68
Paweł Cioch 636 170,272
Wojciech Dąbrowski 682 585,90
Wojciech Kowalczyk 1 224 839,131
Marek Pastuszko 1 259 715,751
Paweł Strączyński 631 776,122
Paweł Śliwa 1 559 759,963
Ryszard Wasiłek 1 559 819,963
Emil Wojtowicz 1 290 542,211
1 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie zmienne za 2018 i 2019 rok, odprawę oraz odszkodowanie z tyt. zakazu konkurencji.
2 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS.
3 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne za 2018 i 2019 rok.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Przyjęta Polityka Wynagradzania kontynuuje rozwiązania przyjęte w uchwale nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 roku określające wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2020 roku przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 684 tys. PLN (wg PIT 11). W 2020 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 760 tys. PLN.

684 tys. PLN
wartość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A w 2020 roku według PIT-11
760 tys. PLN
wynagrodzenie wszystkich osób pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A w ujęciu kosztowym w 2020 roku

Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A., którzy pełnili swe funkcje w 2020 roku w PGE S.A.

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków RN PGE S.A.
w PGE S.A. w 2020 roku (PLN)
Anna Kowalik 96 375,961
Janina Goss 84 019,691
Mieczysław Sawaryn 84 389,481
Artur Składanek 83 831,721
Grzegorz Kuczyński 82 159,84
Tomasz Hapunowicz 82 159,84
Jerzy Sawicki 84 443,801
Radosław Winiarski 86 465,001
1 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. wynagrodzenie podstawowe oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z wymogiem art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

 Dodatkowo, zgodnie z wymogami ww. ustawy, Rada Nadzorcza spółki przygotowuje, a Walne Zgromadzenie spółki opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. Pierwsze takie sprawozdanie zostało sporządzone za lata 2019-2020. Zostało poddane ocenie biegłego rewidenta i przedstawione pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w roku 2021. W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w uchwale nr 7 pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 – 2020.”

Pełna treść Polityki wynagrodzeń oraz ww. sprawozdania wraz z Raportem biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE za lata 2019-2020 dostępne są na stronie internetowej spółki.

Wyniki wyszukiwania