Zrównoważone finanse

Równowaga, którą kierujemy się w naszej działalności przyświeca nam również w sferze finansowej. Naszym priorytetem jest, aby przy realizacji ambitnego planu transformacji zachować stabilny poziom zadłużenia.

Założenia finansowania programu inwestycyjnego

 • Realizacja inwestycji wspólnie z partnerami
 • Maksymalizacja utylizacji krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną
 • Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego
 • Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu
 • Inwestycje w formule project finance
PGE-EBITDA-01 (1) PGE-EBITDA-01 (1)

Model finansowania

Obecny model finansowania działalności GK PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash pooling, w którym uczestniczą 34 spółki Grupy.

Finansowanie zewnętrzne

PGE-model_finansowania-01v2-krzywe-01 (5) PGE-model_finansowania-01v2-krzywe-01 (5)

Ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 75 mld PLN, zaplanowany na lata 2021-2030, będzie wymagał długofalowego planowania i zabezpieczenia finansowania z zewnętrznych źródeł.

Obecnie najistotniejsze zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE obejmują:

 • Program obligacji krajowych o wartości 5 mld PLN.
 • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych („EMTN”) do kwoty 2 mld EUR.
 • 2 kredyty z BGK w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości 1,5 mld PLN.
 • Kredyt konsorcjalny terminowy o wartości 3,6 mld PLN.
 • Kredyty o łącznej wartości 1,99 mld PLN od EBI, z czego 1,5 mld PLN przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 0,49 mld PLN na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych.
 • Kredyt o wartości 272,5 mln PLN od EBI z przeznaczeniem na finansowanie „zielonych projektów” (tzw. green facility).
 • Kredyt o wartości 500 mln PLN od EBOR na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej.
 • Konsorcjalny kredyt odnawialny o wartości 4,1 mld PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, wydatków inwestycyjnych i kapitałowych oraz refinansowanie zobowiązań finansowych.
 • Kredyty w rachunku bieżącym

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztów finansowania Grupy. Aspiracją Grupy jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej, w tym utrzymywania zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.

Skuteczne wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania

Trwająca już transformacja polskiego sektora energetycznego, a w tym również PGE, będzie przedsięwzięciem niezwykle kapitałochłonnym. Nakłady samej Grupy PGE do 2030 roku sięgną nawet 75 mld zł. Dlatego bardzo ważne w tym procesie będzie umiejętne korzystanie ze źródeł finansowania – środki dostępne dla Polski z funduszy w ramach Polityki Spójności, Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, React EU czy Funduszu Modernizacyjnego, mogą przekroczyć 45 mld euro, a środki dostępne bezpośrednio z Komisji Europejskiej (gwarancje Invest EU, Fundusz Innowacyjny, Horyzont Europa, CEF) to kolejne 120 mld euro.

W przypadku branży energetycznej finansowanie może być uzyskane na obszary takie jak:

Odnawialne źródła energii
Ciepłownictwo systemowe i indywidualne
Infrastruktura energetyczna i ciepłownicza
Efektywność energetyczna
Przebranżowienie pracowników

Grupa PGE zamierza wykorzystać dostępne źródła finansowania z funduszy pomocowych dostępnych dla Polski w zakresie transformacji energetycznej. Ambicją PGE jest, aby udział pozyskanego finansowania pokrył co najmniej 25 proc. potrzeb inwestycyjnych Grupy.

Oprócz tego będziemy rozpatrywali inne zewnętrzne źródła finansowania, które mogą wspomóc transformację PGE w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku – np. „zielone” obligacje czy finansowanie ESG.

Ograniczenie ekspozycji na zmiany rynkowe i stabilny zwrot z inwestycji opartych o dedykowane mechanizmy wsparcia, a także wykorzystanie finansowania pozabilansowego korzystnie wpłyną na profil ryzyka spółki i będą wspierać budowę wartości dla akcjonariuszy.

Custom Size – 1 Custom Size – 1

Cash pooling to metoda zarządzania finansami, która została stworzona z myślą o spółkach działających w ramach grupy kapitałowej o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Zasada działania, w dużym skrócie, polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych części spółek z nadwyżek wypracowanych przez inne spółki z grupy. Mechanizm ten opiera się na agregowaniu zasobów pieniężnych spółek na jednym wspólnym koncie, którym zarządza tzw. pool leader – w naszym przypadku jest to PGE S.A. W cash poolingu biorą udział jeszcze 33 spółki z naszej Grupy Kapitałowej, a usługa zapewniana jest przez 2 banki: PKO BP S.A. oraz Bank Pekao S.A. Cash pooling pozwala na optymalizację przepływów pieniężnych i efektywne zarządzanie płynnością. Dzięki wykorzystaniu wewnątrzgrupowych nadwyżek finansowych przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne i obniża koszty usług bankowych. Cash pooling, w zależności od wahań płynności finansowej, może okresowo ograniczać zadłużenie zewnętrzne Grupy nawet o kilkaset milionów złotych.

Struktura Zadłużenia

Grupa PGE finansuje swoje wydatki przede wszystkim z działalności bieżącej, czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizujemy kapitałochłonny program inwestycyjny, który wymaga również zewnętrznego finansowania. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania.

Poniżej prezentujemy strukturę naszego zadłużenia w podziale na rodzaje finansowania, terminy zapadalności, strukturę zadłużenie według walut i rodzaju oprocentowania, a także zmianę zadłużenia brutto i netto w kolejnych okresach.

Zadłużenie i dostępne finansowanie w podziale na rodzaje finansowania (środki gwarantowane) według stanu na dzień 31 grudnia 2020, w mln PLN

Zapadalność zadłużenia GK PGE wg stanu na dzień 31 grudnia 2020, w mln PLN

(Po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

(Po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zmiana zadłużenia brutto i netto (w mln PLN) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rating

W 2020 i 2021 roku obie agencje ratingowe: Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym

PGE jako podmiot korzystający z różnego rodzaju finasowania zewnętrznego, w tym również papierów dłużnych, korzysta z usług agencji ratingowych, które nadają kredytobiorcom oceny wiarygodności kredytowej tzw. ratingi. Agencje ratingowe na potrzeby oceny wiarygodności kredytowej przyjęły wielostopniowe skale ocen bazujące na oznaczeniach literowych (tradycyjnie potrójne, przy czym AAA lub Aaa oznacza ocenę najwyższą).

PGE S.A. posiada ratingi nadane przez dwie agencje ratingowe Fitch Ratings Ltd. („Fitch”) oraz Moody’s Investors Service Limited („Moody’s”).

Wyszczególnienie Moody’s Fitch Ratings
Rating długoterminowy PGE Baa1 BBB+
Perspektywa ratingu stabilna stabilna
Data nadania ratingu 2 września 2009 roku 2 września 2009 roku
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 30 czerwca 2021 roku 7 lipca 2020 roku
Rating długoterminowy Polski A2 A-
Perspektywa ratingu stabilna stabilna

W 2020 i 2021 roku obie agencje ratingowe Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym. Oceny wyniosły odpowiednio Baa1 i BBB+, obie z perspektywą stabilną. Obie agencje podkreślają, że utrzymanie tych ocen wynika z silnej pozycji PGE S.A. w polskim sektorze energetycznym.

Według agencji Fitch pozytywna ocena jest wyrazem silnej pozycji biznesowej PGE, która jest największą grupą energetyczną w Polsce i jednym z największych wytwórców energii w Europie Środkowej. Pozycję finansową PGE wspierać ma najniższy poziom zadłużenia spośród polskich grup energetycznych, który powinien w kolejnych latach wzrastać ze względu na zwiększone nakłady inwestycyjne w okresie transformacji źródeł wytwórczych oraz niższe marże w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. W okresie 2020-2024 zakładany przez Fitch wskaźnik dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) wzrośnie do poziomu 2,5x, wciąż pozostawiając zapas bezpieczeństwa w stosunku do wartości granicznej dla obecnego ratingu na poziomie 3x. Stabilność wyników finansowych Spółki zwiększa fakt, że zysk EBITDA budowany jest w dużym stopniu (do 90 proc.) w oparciu o źródła regulowane lub quasi-regulowane (dystrybucja, energetyka odnawialna, ciepłownictwo oraz rynek mocy).

Moody’s w swoim ostatnim komunikacie z czerwca 2021 roku zwraca uwagę, że potwierdzenie nadanego ratingu uwzględnia aktualny silny profil finansowy PGE, dający spółce elastyczność w realizacji szerokiego programu inwestycyjnego oraz umożliwiający przeciwstawienie się potencjalnym zmianom na polskim rynku energii elektrycznej.

Według Moody’s dodatkowym wsparciem dla pozycji PGE ma być rządowy plan transformacji sektora elektroenergetycznego. Wydzielenie aktywów węglowych ze struktury Grupy wzmocni jej profil, a PGE będzie w stanie zrealizować strategię korporacyjną, koncentrującą się na zwiększeniu, i tak już wysokiego, udziału regulowanych przychodów z działalności dystrybucyjnej i ciepłownictwa oraz na wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych do poziomu około 7650 MW.

Ratingi przyznane przez obie agencje potwierdzają długoterminową wiarygodność PGE S.A. na rynku kapitałowym i kredytowym.

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie ocen ratingowych PGE z ocenami innych polskich spółek (stan na 20 sierpnia 2021 r.).

Spółka Rating Fitch Rating Moody’s Rating S&P
PGE BBB+ stabilny Baa1 stabilny n/d
Enea BBB stabilny n/d n/d
Energa BBB-Lista obserwacyjna ze wskazaniem pozytywnym Baa2 stabilny (rating krajowy przyznany na bazie ogólnodostępnych danych o Spółce) n/d
Tauron BBB- stabilny n/d n/d
PGNiG BBB stabilny Baa2 stabilny n/d
PKN Orlen BBB-Lista obserwacyjna ze wskazaniem pozytywnym Baa2 pozytywny n/d
Polska A- stabilny A2 stabilny A- stabilny
ffg ffg

Polityka podatkowa

Grupa PGE jest odpowiedzialnym płatnikiem podatków – zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności i samorządów. Podatki, jakie odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, niejednokrotnie stanowią istotną część ich budżetu. (więcej: Lokalne społeczności).

Dla spółek Grupy PGE – jako podmiotów gospodarczych – zasadnicze znaczenie ma opodatkowanie dochodów (podatek dochodowy od osób prawnych), opodatkowanie obrotów (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) oraz opodatkowanie majątku (podatek od nieruchomości i od środków transportowych).

Wartość podatku dochodowego zapłaconego przez spółki Grupy Kapitałowej PGE w roku 2020 wyniosła 359 mln PLN, a efektywna stawka podatkowa wyniosła 53%.

Od 18 września 2014 roku PGE S.A. oraz 30 spółek z Grupy PGE są członkami podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą „PGK PGE 2015”. Umowa PGK została zawarta na 25 lat i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Spółką reprezentującą PGK jest PGE S.A.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje podatkową grupę kapitałową jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że spółki wchodzące w skład PGK PGE 2015 tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku CIT, a podmiotowość tę zyskuje PGK PGE 2015 jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK PGE 2015 jest dochód ustalony od łącznego dochodu Grupy, obliczonego jako nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących Grupę nad sumą ich strat. Odrębność podmiotowa PGK PGE 2015 istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK PGE 2015 jest nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zawartymi umowami, gdy dana spółka należąca do podatkowej grupy kapitałowej wykazuje zysk podatkowy, przekazuje odpowiednią kwotę podatku dochodowego do PGE S.A., która rozlicza się z urzędem skarbowym jako spółka reprezentująca. Z kolei gdy spółka należąca do PGK PGE 2015 poniesie stratę podatkową to korzyść podatkowa z tego tytułu przypada spółce reprezentującej, czyli PGE S.A. Oznacza to również, że w przypadku korekt rozliczeń podatkowych spółek ponoszących stratę podatkową, zmiana taka wpływa bezpośrednio na jednostkowe wyniki finansowe PGE S.A.

Przepływy pomiędzy spółkami należącymi do PGK PGE 2015 są realizowane w ciągu roku, w terminach poprzedzających wpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Ostateczne rozliczenie pomiędzy spółkami należącymi do PGK następuje po złożeniu przez spółkę reprezentującą deklaracji rocznej.

Mechanizm podzielonej płatności w VAT

Grupa Kapitałowa wykorzystuje środki otrzymywane od kontrahentów na rachunkach VAT do płatności swoich zobowiązań zawierających podatek VAT. Wysokość środków na rachunkach VAT w danym dniu zależy w głównej mierze od tego, jak wielu kontrahentów Grupy Kapitałowej skorzysta z mechanizmu oraz relacji między terminami płatności należności i zobowiązań. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo środków pieniężnych na rachunkach VAT wynosiło 1 042 mln PLN.

Polityka ubezpieczeniowa

Jako koncern energetyczny posiadamy szereg aktywów o dużej wartości, a nasze działania obejmują bardzo szerokie spektrum operacji. Jako firma świadoma ryzyka wypadków, działania żywiołów, a także awarii, niszczenia czy kradzieży mienia, staramy się adresować te ryzyka. W tym celu wdrożyliśmy w Grupie procedurę zarządzania ubezpieczeniami. Jej wprowadzenie służyło stworzeniu spójnego systemu zarządzania ubezpieczeniami w Grupie, które odbywa się w sposób zorganizowany z poziomu Centrum Korporacyjnego PGE tj. PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzięki tym działaniom posiadamy wystandaryzowane, ujednolicone zasady, formy i procedury związane z pozyskiwaniem ochrony oraz likwidacją szkód, wzmocniliśmy także pozycję Grupy PGE wobec rynku ubezpieczeniowego.

Wśród istotnych obszarów ubezpieczeń Grupy PGE znajdują się ubezpieczenia najważniejszych aktywów w zakresie ryzyk związanych z działaniem żywiołów i awariami oraz, idącej za tym, utraty przychodów. Ponadto ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną Grupy związaną z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Od 2016 PGE należy do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW (TUW PZUW). TUW to alternatywa dla klasycznych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają jako spółki akcyjne, a celem ich działania jest osiąganie zysków. TUW to zrzeszenia osób lub podmiotów, które łączy wspólny cel i interes, identyfikujących się nie poprzez powiązanie kapitałowe (jak spółka akcyjna), lecz poprzez przynależność i wzajemny cel – zamiast zysku zasadniczym celem TUW jest zaspokojenie potrzeb jego członków w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przystępując do TUW PZUW w charakterze członka zyskaliśmy alternatywną metodę transferu ryzyka opartą na zasadzie wzajemności w ramach własnego Związku Wzajemności Członkowskiej GK PGE (dalej: Związek) i możliwość budowania trwałych relacji z rynkiem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Taka forma transferu ryzyka oparta jest na transparentności kosztowej, co pozwala na optymalizację programu ubezpieczeniowego, kosztów ewentualnego pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, a w konsekwencji płaconych składek. System rozliczeń składki w ramach Związku pozwala na uzyskanie zwrotów lub obniżki składki przy niskim współczynniku występowania szkód. Ewentualne dopłaty przewidziane są wyłącznie w przypadku ujemnego wyniku Związku i mogą wynieść max. 50% składki przypisanej. Związek nie uczestniczy w pokrywaniu strat TUW PZUW ani w pokrywaniu strat innych funkcjonujących związków. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, co pozwala przede wszystkim negocjować cenę, znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy.

Dotychczasowe umowy zawarte w ramach TUW obejmują m.in. kompleksowe ubezpieczenie:

bloków energetycznych (PGE GiEK – oddziały Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra)
elektrociepłowni które przeszły z PGE GiEK do PGE EC (Bydgoszcz, Kielce, Rzeszów, Lublin, Zgierz i Gorzów)
ubezpieczenia majątku Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów (PGE GiEK)
ubezpieczenie elektrowni wodnych i farm wiatrowych (PGE Energia Odnawialna)
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej całej Grupy Kapitałowej PGE

Ubezpieczycielem mienia PGE EC (z wyłączeniem elektrociepłowni przeniesionych z PGE GiEK) jest PZU S.A.

Należy jednak zaznaczyć, że członkostwo w TUW PZUW nie oznacza, że nie wykorzystujemy innych metod ubezpieczeń – w zależności od potrzeb i szacowanych kosztów współpracujemy w szerokim zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi oraz korzystamy z usług brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Wyniki wyszukiwania