Segment Obrót obejmuje działalność prowadzoną w Grupie PGE na rynku hurtowym energii oraz na rynku detalicznym.

Działalność prowadzona w ramach rynku hurtowego dotyczy przede wszystkim realizacji transakcji obrotu energią elektryczną w imieniu i na rzecz segmentów Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo oraz Energetyka Odnawialna.

PGE-grafiki-edytowalna_energet-obrót (1) PGE-grafiki-edytowalna_energet-obrót (1)

* Dane dotyczą spółki PGE Obrót S.A.

W ramach działalności na rynku detalicznym główne źródło przychodów segmentu to sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Jest to sprzedaż do odbiorców biznesowych i instytucjonalnych, stanowiąca ponad ¾ sprzedawanego wolumenu, oraz do odbiorców indywidualnych.

Sprzedawanej energii elektrycznej przyporządkowane są koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz koszty umorzenia praw majątkowych, w ramach systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej.

Segment Obrót ponosi również koszty związane z działalnością centrum korporacyjnego Grupy.

Wolumeny, klienci i dane operacyjne

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych i liczba klientów w 2020 i 2019 roku

Taryfy Wolumen (TWh)* Liczba klientów według punktów poboru (szt.)*
Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019
Grupa taryfowa A 9,35 9,87 142 169
Grupa taryfowa B 14,79 15,67 12 575 12 708
Grupa taryfowa C+R 6,75 7,55 446 253 450 126
Grupa taryfowa G 9,75 9,81 4 954 863 4 869 622
RAZEM 40,64 42,9 5 413 833 5 332 625
* Dane dotyczą spółki PGE Obrót S.A.

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2020 2019
Przychody ze sprzedaży, w tym: 29 017 17 312
EBIT 609 247
EBITDA 644 280
Nakłady inwestycyjne 15 30

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są przede wszystkim od marży jaką uda się zrealizować na obrocie energią elektryczną. Istotny wpływ na wynik segmentu ma koszt umorzeń praw majątkowych (czyli tzw. kolorowych certyfikatów, które sprzedawca energii do odbiorcy finalnego zobowiązany jest umarzać).  Rynkowe notowania kolorowych certyfikatów charakteryzują się zmiennością wynikającą ze zmian w otoczeniu regulacyjnym. Segment Obrotu uzyskuje również przychody z tytułu umowy o Zarządzanie Handlowe Zdolnościami Wytwórczymi, czyli z obrotu hurtowego energią elektryczną wykonywanego w charakterze agenta na rzecz spółek produkcyjnych z Grupy PGE. Przychody z tej usługi są zależne od wolumenu sprzedanego przez spółki z Grupy oraz cen energii.

Na wzrost zysku EBITDA raportowanego w segmencie Obrót w 2020 roku pozytywny wpływ miały zmiany legislacyjne. W segmencie w ciągu 2020 roku rozwiązano 332 mln PLN rezerwy na umowy rodzące zobowiązania, która została utworzona w 2019 roku w związku z ustawą o cenach prądu (ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw). Nie miało to wpływu na wynik Grupy Kapitałowej PGE.

Wyniki wyszukiwania