Wyniki finansowe

W roku 2020 na rynku energii elektrycznej ze względu na zamrożenie gospodarki z powodu pandemii Covid-19 nastąpił spadek zużycia energii, który był szczególnie widoczny w grupach klientów biznesowych. Ze względu na niższe zapotrzebowanie znacząco spadły ceny energii na rynku SPOT.

Pandemia nie przełożyła się na wyniki finansowe Grupy PGE ponieważ sprzedaż energii na rynku hurtowym została zakontraktowana w poprzednich latach. Dzięki rządowym programom wsparcia dla przedsiębiorców nie odnotowaliśmy istotnych opóźnień w płatnościach klientów za energię. Wzrost cen sprzedawanej energii spowodował, że przychody Grupy PGE zwiększyły się w 2020 r. o 22%. Raportowany zysk EBITDA wyniósł 6,0 mld PLN i spadł o 16% r/r głównie ze względu na niższe saldo zdarzeń jednorazowych oraz wzrost kosztów CO2. Zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 6,2 mld PLN.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Zysk netto wypracowany w 2020 r. wyniósł 148 mln PLN. Na poziom zysk netto wpłynęły m.in.: odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w segmencie Energetyka Konwencjonalna oraz wzrost rezerwy rekultywacyjnej. Pozycje te  miały charakter niegotówkowy i nie obciążyły przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 10,3 mld PLN.

Dane w liczbach:
45 766 mln PLN
Przychody ze sprzedaży
4 155 mln PLN
Zysk brutto ze sprzedaży
1 408 mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej
314 mln PLN
Zysk brutto

[mln PLN] 2020 2019 r/r
Koszt własny sprzedaży -41 611 -40 134 4%
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 4 155 -2 507 n/d
Koszty sprzedaży i dystrybucji 1 492 1 361 10%
Koszty ogólnego zarządu 1 189 1 099 8%
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto -66 792 n/d
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 408 -4 175 n/d
Koszty finansowe netto, w tym: -542 -471 n/d
Udział w zysku / (stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności -552 -57 n/d
ZYSK/(STRATA) BRUTTO 314 -4 703 n/d
Podatek dochodowy -166 775 n/d
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 148 -3 928 n/d

Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)

Zdarzenia o charakterze jednorazowym w 2020 roku miały negatywny wpływ na wynik raportowany (odwrotnie niż w roku poprzednim). Saldo zdarzeń wyniosło -218 mln PLN.

[mln PLN] 2020 2019
Rekompensaty KDT 31 -8
Zmiana rezerwy rekultywacyjnej -306 -835
Zmiana rezerwy aktuarialnej -36 -99
Rozwiązanie rezerwy na ryzyko zwrotu równowartości otrzymanych uprawnień do emisji CO2 w ZEDO 121 0
Dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 0 1 446
Program Dobrowolnych Odejść -28 0
Zdarzenia jednorazowe na poziomie EBITDA -218 504
EBITDA powtarzalna 6 184 6 637

Ujemna dynamika raportowanego zysku EBITDA r/r -40% w segmencie Energetyka Konwencjonalna i r/r -20% w segmencie Ciepłownictwo wynikała z przychodów z tytułu przydziału dodatkowych uprawnień EUA w 2019 r. o wartości odpowiednio 1 061mln PLN  dla Energetyki Konwencjonalnej oraz 281 mln PLN dla Ciepłownictwa.

Kluczowe dane segmentowe 2020 2019 r/r
Energetyka Konwencjonalna 1 725 2 880 -40%
Ciepłownictwo 947 1186 -20%
Energetyka Odnawialna 597 517 15%
Dystrybucja 2 306 2 306 0%
Obrót 612 280 119%
EBITDA [mln PLN] 5 966 7 141 -16%

Kluczowe dane segmentowe 2020 2019 r/r
EBIT [mln PLN], w tym: 1 408 -4 175 n/d
Energetyka Konwencjonalna -647 -7 109 n/d
Ciepłownictwo 304 595 -49%
Energetyka Odnawialna 405 657 -38%
Dystrybucja 1 093 1 101 -1%
Obrót 577 247 134%

[mln PLN] 2020 2019 r/r
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBITDA -218 504 n/d
Odpisy aktywów trwałych (brutto) -948 -7520 n/d
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBIT -1166 -7016 n/d
EBIT powtarzalny 2 574 2 841 -9%

Bilans skonsolidowany (główne kategorie)

Wzrost sumy bilansowej jest wynikiem trwającego programu inwestycyjnego oraz wyższego salda środków pieniężnych. Wartość aktywów trwałych wzrosła o 2,1 mld PLN r/r ze względu na dokonane nakłady inwestycyjne (+5,5 mld PLN). Rozwój finansowany był głównie przez wypracowane środki z działalności operacyjnej (+10,3 mld PLN). W okresie nastąpił istotny spadek zadłużenia netto z 11,4 mld PLN na koniec 2019 do 8,4 mld PLN na koniec 2020 r. Spadek zadłużenia spowodowany był mniejszym poziomem wydatków inwestycyjnych, środkami ze sprzedaży dodatkowych uprawnień CO2 oraz optymalizacją kosztów operacyjnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

[mln PLN] 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
AKTYWA TRWAŁE, W TYM: 66 498 65 055 66 765
Rzeczowe aktywa trwałe 61 741 59 690 62 274
Wartości niematerialne 646 735 1 046
Należności finansowe 191 180 168
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 132 93 117
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 152 715 776
Pozostałe aktywa długoterminowe 839 676 528
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 39 240 1 203
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1351 1318 552
AKTYWA OBROTOWE, W TYM: 15 089 12 593 9 131
Zapasy 3 123 4 509 2 699
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 1735 965 408
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 4 812 4 815 4 102
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 799 605 458
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 189 1 313 1 281
SUMA AKTYWÓW 81 594 77 650 75 905
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 19 165
Kapitał zapasowy 18 410 19 669 19 872
Zyski zatrzymane 4 951 3 779 7 743
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 42 518 42 289 46 727
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 983 848 1 074
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 43 501 43 137 47 801
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, W TYM: 23 075 22 687 15 578
Rezerwy długoterminowe 11 207 9 652 6 428
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 10 025 10 859 6 361
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 345 920 1 616
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 600 616 611
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, W TYM: 15 018 11 826 12 526
Rezerwy krótkoterminowe 7 311 4 366 2 608
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 1 384 1 449 4 347
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 3 504 3 636 3 613
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 2 203 1 865 1 747
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 38 093 34 513 28 104
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 81 594 77 650 75 905

[mln PLN] 2020 2019 r/r
Nakłady inwestycyjne w tym: 5 495 7 009 -22%
Energetyka Konwencjonalna 2 372 4 018 -41%
Ciepłownictwo 671 548 22%
Energetyka Odnawialna 715 151 374%
Dystrybucja 1 680 2 225 -24%
Obrót 16 30 -47%

[mln PLN] 2020 2019 r/r
Operacyjne 10 256 6 820 50%
Inwestycyjne -6 037 -6 865 -12%
Finansowe -1357 77 n/d
Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 862 32 8844%

[mln PLN] B.Z 2020 B.O. 2019 ∆ 2020
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4 189 1 313 2 876
Lokaty i depozyty krótkoterminowe 46 8 38
Środki o ograniczonej możliwości dysponowania (korekta) -1239 -428 -811
Środki pieniężne w dyspozycji Grupy PGE 2 996 893 2 103
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe -1 384 -1 449 65
Długoterminowe zadłużenie finansowe -10 025 -10 859 834
Łącznie zadłużenie finansowe (brutto) -11 409 -12 308 899
Zadłużenie netto -8 413 -11 415 3 002

Wyniki wyszukiwania