Nasze kapitały

Kapitał ludzki

Najcenniejszym kapitałem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce, a to wiąże się z wdrożeniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzacją procesów wspierających.

Kontrybucja

2020 2019 2018
Liczba pracowników 40 444 42 280 41 763
Udział kobiet wśród pracowników 20,20% 20,60% 20,40%
Udział mężczyzn wśród pracowników 79,80% 79,40% 79,60%

Wyniki

5 450
mln PLN koszty świadczeń pracowniczych
42 105
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku
176
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy
4,35
Wskaźnik częstotliwości wypadków
22,35
Wskaźnik ciężkości wypadków

Dane szczegółowe

2020 2019 2018
Koszty świadczeń pracowniczych 5450 5464 4 882
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 42 105 48 488 53551
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy 176 171 155
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 4,35 4,04 3,71
Wskaźnik ciężkości wypadków ** 22,35 21,4 24
* liczba wypadków/liczba zatrudnionych (stan na zakończenie roku)*1000
** łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)
 • Promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy poprzez działania prewencyjne oraz wymianę wiedzy i doświadczeń
 • Zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych
 • Powołanie Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie
 • Opracowanie w 2020 r. „Koncepcji uzupełnienia luki pokoleniowej w PGE GiEK”
 • Klasy patronackie
 • Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim:
  • Stworzenie wspólnej dla całej Grupy Architektury Stanowisk jest punktem wyjścia do tworzenia kolejnych rozwiązań i narzędzi HR
  • Optymalizacja wykorzystania kompetencji wewnątrz Grupy PGE
  • Wdrażanie modelu HR – Partnerem Biznesu
  • System okresowych ocen pracowników na podstawie Modelu Kompetencji
  • Programu Praktyk i Staży PROjektuj Karierę w GK PGE
  • Polityka wynagradzania i premiowania

Transformacja kapitałów

Dzięki umiejętnemu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać posiadany przez nas kapitał produkcyjny i zwiększać kapitał finansowy, który z kolei wykorzystywany jest do zwiększania produktywności kapitału ludzkiego. Na zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego wpływają także szkolenia i dopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanych zadań, przy czym jednym z większym wyzwań, z którym mierzy się cały czas Grupa, jest odpowiednie wypełnienie luki pokoleniowej. Odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego w naturalny sposób przyczynia się także do zwiększania i budowy kapitału intelektualnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Zmiana gospodarki na niskoemisyjną i neutralną klimatycznie wymaga rozpowszechnienia nowych kwalifikacji. Wzrośnie wartość umiejętności w obszarze nowoczesnych usług. Coraz istotniejsze będą kompetencje liderów związane z zarządzaniem zmianą. Wymaga to dalszego rozwoju pracowników ukierunkowanego na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych wymagający nowej jakości zarządzania. Jednocześnie trendy demograficzne wymuszają wzrost produktywności, automatyzację i cyfryzację.

ffg ffg

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to dla nas dobre relacje ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których prowadzimy swoją działalność. Dbałość o te relacje to również zasada zapisana w Kodeksie Etyki Grupy PGE. Spółki i oddziały naszej Grupy są w wielu przypadkach największymi zakładami pracy w regionach.

Grupa PGE buduje lokalne partnerstwa nastawione na rozwój i współpracę. Dokłada wszelkich starań, żeby być dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem. Dzięki zasobom, którymi dysponujemy, możemy w istotny sposób angażować się w życie lokalne, wspierając inicjatywy edukacyjne, sportowe czy kulturalne. Branża, w której działamy, cechuje się długoterminowym horyzontem planowania, a społeczna akceptacja dla naszych działań stanowi istotny komponent działalności gospodarczej. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej możliwy jest wyłącznie rozwój zrównoważony, oparty o partnerskie relacje.

Kontrybucja

 • Kultura organizacyjna oparta o dialog z pracownikami i otoczeniem.
 • Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy PGE i wynikających z jego zapisów Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Polityki antykorupcyjnej.
 • Od 2011 r. wspieramy rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne w ramach Fundacji PGE. Pomagamy m.in. prowadząc działalność filantropijną, organizując i finansując wolontariat pracowniczy, projekty wsparcia uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – „Energetyczny tornister” oraz program wsparcia dla Powstańców Warszawskich – „Bohaterowie Naszej Przyszłości”.
 • W ramach Grupy działa także Fundacja PGE Energia Ciepła, która związana była z przejętymi aktywami EDF.
 • Działalność marketingowa Grupy, rozumiana jako sponsoring sportu i kultury oraz działalność reklamowa, w tym kampanie reklamowe wizerunkowo-sprzedażowe, przyczynia się do umacniania pozycji marki PGE.

Wyniki

2020
Podatki zapłacone do budżetu centralnego (mln PLN) 4 269
Składki na ubezpieczenia społeczne (mln PLN) 1 384
Podatki zapłacone do samorządów lokalnych (budżety województw, powiatów i gmin) (mln PLN) 1 657
Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI) 89,10%
 • Wolontariat pracowniczy: od pierwszej edycji programu, czyli od 2014 r., zrealizowaliśmy 270 projektów na terenie całego kraju. W ramach działań wolontariatu powstały m.in. nowe place zabaw, wyremontowane i wyposażone zostały sale szkolne, a także świetlice dla dzieci i młodzieży,
 • W 2020 roku woluntariusze z Grupy PGE aktywnie wspierali działanie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W prace obu infolinii zaangażowanych było łącznie 130 wolontariuszy, którzy przepracowali ponad 1700 godzin,
 • Energetyczny tornister: to kontynuacja prowadzonej od kilkunastu lat akcji łódzkich energetyków polegająca na obdarowaniu uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi,
 • Ochrona bociana białego: nasi energetycy od wielu lat aktywnie uczestniczą w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform na słupach linii niskiego napięcia. Do tej pory zamontowaliśmy ponad 25 tys. platform zapewniających warunki do bezpiecznego pobytu ptaków na naszym obszarze dystrybucyjnym.
 • Lasy pełne energii: to autorska ekologiczna inicjatywa energetyków z PGE Dystrybucja, realizowana od 2000 roku i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE
 • Promowanie poszanowania praw człowieka zgodnie z inicjatywą Global Compact ONZ
 • Opracowanie i konsekwentne wdrażanie „Kodeksu etyki GK PGE”
 • Przyjęcie jednolitego „Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy”
 • Przyjęcie i respektowanie „Polityki Antykorupcyjnej”
 • Prowadzenie bieżącego dialogu ze związkami zawodowymi
 • Dialog z instytucjami publicznymi
 • Działalność Fundacji PGE – wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz realizacji autorskich programów społecznych
 • Działalność Fundacji PGE Energia Ciepła – wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych, społeczeństwa integracyjnego
 • Sponsoring sportu i mecenat kultury
 • Program wolontariatu pracowniczego – cykliczna działalność pracowników na rzecz społeczności lokalnych
 • Prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej w stosunku do akcjonariuszy i obligatariuszy PGE, zapewniającej równy dostęp do informacji
 • Prowadzenie transparentnej komunikacji
 • Prowadzenie corocznych forów energetycznych, czyli spotkań z samorządami poświęconych wzajemnej współpracy, w tym inwestycjom w infrastrukturę elektroenergetyczną warunkującą rozwój regionów.
 • Program „Dzielimy się ciepłem”

Transformacja kapitałów

Relacje społeczne są źródłem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Dzięki nim budowany jest w długim horyzoncie kapitał produkcyjny, intelektualny, ludzki i wreszcie finansowy. Kapitał społeczny to jednak również zobowiązania, które sumiennie wypełniamy kosztem krótkoterminowego zaangażowania kapitału finansowego. Poprzez promowanie, w ramach naszych relacji z interesariuszami, właściwych postaw w stosunku do środowiska naturalnego przyczyniamy się do ograniczenia eksploatacji kapitału naturalnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Relacje z otoczeniem ulegać będą zmianie wraz ze zmianami prowadzonej działalności Grupy, angażującej się w nowych lokalizacjach. Równocześnie, pomimo zakładanego wydzielenia aktywów węglowych Grupa PGE zamierza pozostać aktywna w regionach przechodzących transformację – realizując tam inwestycje oraz wspierając proces zmian społecznych.

fina fina

Kapitał finansowy

Do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla interesariuszy wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej, jak również finansowanie kapitałem własnym i dłużnym. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć.

Kontrybucja

2020 2019
Kapitał własny (mln PLN) 43 501 43 137
Dług netto (mln PLN) 8 413 11 415
Dostępne finansowanie/Niewykorzystane (mln PLN) 25 215/16 811 28 187/16 736
Wolumen przyznanych darmowych CO2 (mln ton) 1,03 11,89
Wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych (mln PLN) 17 567 16 884
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 5 495 7 009

Wyniki

45 766
Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
5 966
EBITDA (mln PLN)
13%
Marża EBITDA
1 408
EBIT (mln PLN)
10 256
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN)

Dane szczegółowe

2020 2019
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 45 766 37 627
EBITDA (mln PLN) 5 966 7 141
Marża EBITDA 13% 19%
EBIT (mln PLN) 1 408 -4 175
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) 10 256 6 820
Zysk netto (mln PLN) 148 -3 928
Zysk na akcję (PLN) 0,06 -2,12
Dług netto/12 M EBITDA (x) 1,4 1,6
Rating (Moody’s/Fitch) Baa1/ BBB+ Baa1/ BBB+
 • „Zgodnie ze Strategią prowadzimy program ograniczania kosztów kontrolowalnych
 • Dywersyfikujemy działalność Grupy mając na względzie stabilność wyników finansowych
 • Utrzymujemy bieżący aktywny kontakt z akcjonariuszami i obligatariuszami
 • Poszukujemy optymalnych źródeł finansowania po konkurencyjnym koszcie
 • Wykorzystujemy preferencyjne formy kredytowania inwestycji środowiskowych – Strategia przewiduje wykorzystanie środków pomocowych na poziomie co najmniej 25% wydatków inwestycyjnych
 • Zabezpieczamy ryzyko finansowe pod kątem zmian stopy procentowej oraz walutowym
 • W celu efektywnego zarządzania płynnością wprowadziliśmy system cash-pooling
 • Utrzymujemy zadłużenie na poziomie gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu ratingu kredytowego, zapewniającego niski koszt finansowania.
 • Inwestycje wyłącznie o satysfakcjonującej stopie zwrotu

Transformacja kapitałów

Stabilność finansowa jest podstawą właściwego wykorzystania pozostałych kapitałów i ich wzrostu.

W 2020 r. dzięki wykorzystaniu kapitału finansowego zwiększyliśmy nasz kapitał produkcyjny w obszarze energetyki odnawialnej – finalizując projekt inwestycyjny farm wiatrowych „Klaster” oraz nabywając farmę Skoczykłody. Konsekwentnie dzięki inwestycjom powiększyliśmy także nasz majątek sieciowy.

Finansowanie innowacyjnych projektów pozwala nam na zwiększanie kapitału intelektualnego PGE. Równocześnie odpowiedni poziom kapitałów finansowych pozwala nam na dążenie do efektywnego wykorzystywania kapitału naturalnego, a tym samym ograniczenie jego zużycia

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Przemiana modelu biznesowego – zwiększenie przewidywalności EBITDA oraz ograniczenie ekspozycji na ryzyka działalności węglowej – umożliwi szersze korzystanie Grupy z finansowania. Pozwoli to na planowanie i realizację efektywnych ekonomicznie inwestycji budujących przyszłą, stabilną wartość w wymiarze finansowym poprzez wytworzenie  oraz nabycie nowego kapitału produkcyjnego.

fin1 fin1

Kapitał intelektualny

Doświadczenie biznesowe Grupy i wysoka pozycja marki PGE są wartościami, które pozwalają nam utrzymać pozycję rynkową i dostosowywać się do zmieniającego się świata.

Wykorzystywane przez nas systemy oraz procedury pozwalają na sprawne funkcjonowanie organizacji i efektywne prowadzenie złożonej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła i dystrybucją energii elektrycznej. Wraz z zachodzącymi zmianami otoczenia rośnie rola działalności badawczo-rozwojowej, uzyskującej relatywnie coraz większe znaczenie w stosunku do wartości materialnych.

Kontrybucja

 • Wiedza i umiejętności pracowników PGE
 • Koncesje na działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, a także produkcją, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz ciepłem
 • Systemy informacyjne umożliwiające funkcjonowanie infrastruktury, obsługę klientów oraz wspierające zarządzanie i komunikację
 • Efektywne procedury

Wyniki

 • Wprowadziliśmy nowy model rozwijania i wdrażania rozwiązań, pozwalających na zarządzanie przedsięwzięciami o podwyższonym ryzyku. W 2020 r. kontynuowaliśmy działalność PGE Ventures, funduszu Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. PGE Ventures jest w stanie wyjść na przeciw potrzebom kapitałowym startupów znajdujących się we wszystkich fazach rozwoju (od fazy zalążkowej, przez fazę wzrostu, aż do fazy ekspansji).
 • W portfelu projektów znajdują się m.in. spółki:
  • ConnectPoint – start-upy ograniczający emisję CO2
  • PySENSE – jedną z najprężniej rozwijających się spółek w obszarze najnowszych technologii komunikacyjnych dla sektora energetycznego.
 • Nasze poszukiwania innowacji wpisują się ideę transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Ujednolicanie i integracja systemów informatycznych w ramach Grupy
 • Działalność laboratorium fotowoltaicznego
 • Budowa magazynów energii i badanie ich możliwości integracji ze źródłami wytwórczymi
 • Wykorzystaniu metod uczenia maszynowego do analizy parametrów technologicznych instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Aktywna działalność spółek celowych:
 • PGE Nowa Energia – rozwój technologii i produktów kluczowych dla łańcucha wartości, akceleracja i komercjalizacja, współpraca ze startupami, akceleratorami, innymi inwestorami,
 • PGE Ventures – korporacyjny fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest kontynuacja rozwoju firm w fazie post-akceleracyjnej oraz pozyskiwanie nowych rozwiązań z rynku
 • Akcelerator PGE – partner dla twórców innowacji, poszukujący przede wszystkim rozwiązań z sektora energetycznego. Priorytetem są innowacyjne rozwiązania w obszarach, które można przyporządkować do łańcucha wartości Grupy PGE (wydobycie, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż)
 • Współpraca z uczelniami wyższymi

Transformacja kapitałów

Rozwój kapitału intelektualnego odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych buduje przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy umożliwiając dalszy wzrost kapitału finansowego oraz wzrost wartości kapitału produkcyjnego z racji możliwości jego bardziej efektywnego wykorzystania. Powiększanie potencjału kapitału intelektualnego przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego Grupy

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Rola kapitału intelektualnego w zmieniającym się otoczeniu biznesowym będzie konsekwentnie rosła. Z tego względu Strategia Grupy przewiduje koncentrację na budowie sprawnej i efektywnej organizacji – cyfryzacji działalności, zdalnego zarządzania majątkiem i monitoringu.

W coraz większym stopniu organizacja polegać będzie na rozwiązaniach Big Data oraz AI, jak również na robotyzacji, komunikacji maszynowej oraz technologiach rozproszonych rejestrów.

2 2

Kapitał naturalny

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dopełnieniem miksu paliwowego są gaz ziemny oraz biomasa.

Inwestujemy w technologie wykorzystujące bezpośrednio siły przyrody – energię wiatru, wody oraz słońca, które w naszych instalacjach OZE zamieniane są w energię elektryczną. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

Dzięki połączeniu własnych zasobów węgla brunatnego, aktywów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, Grupa PGE zapewnia bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do ponad 5 milionów klientów w całej Polsce – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. W  praktyce  oznacza  to, że Grupa PGE obsługuje  niemal co trzeciego  konsumenta  energii elektrycznej w Polsce. Jest również liderem w produkcji ciepła sieciowego.

Kontrybucja

2020 2019
Przemysłowe zasoby węgla brunatnego (mln ton) 890 933,3
Wydobycie węgla brunatnego (mln ton) 39,9 43,29
Zużycie węgla kamiennego (mln ton) 9,91 9,84
Zużycie gazu ziemnego (mln m3) 1 305,77 1 203,72
Zużycie biomasy (mln ton) 0,58 0,55
Wykorzystanie zasobów odnawialnych (wody, wiatru słońca) – produkcja netto (TWh) 2,32 2,04
Pobór wody na cele produkcyjne (mln m3) 12 280 10 982

Wyniki

59,52
Emisja CO2  (mln ton)
48 398
Emisja NOx (ton)
47 009
Emisja SO2 (ton)
1 828
Emisja pyłu zawieszonego (ton)
42,01
Łączna ilość ścieków** (mln m3)

Dane szczegółowe

2020 2019
Emisja CO2 (mln ton) 59,52 60,66
Emisja NO(ton) 48 398 49 299
Emisja SO2 (ton) 47 009 46 250
Emisja pyłu zawieszonego (ton) 1 828 2 145
Łączna ilość ścieków** (mln m3) 42,01 35,82
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/woda kopalniane oczyszczenia ***(mln m3) 200,95 213,29
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia**** (mln m3) 1 154,18 1 248,62
Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton) 8 111,00 8 340,00
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton) 5 281 341 6 036 964
** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC.
*** PGE GiEK.
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EC.
 • Dążymy do poszanowania energii, stawiając sobie cel efektywnego przekształcania zasobów naturalnych
 • Modernizujemy aktywa wytwórcze pod kątem zwiększenia ich sprawności
 • Inwestujemy w nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania ograniczając tym samym szkodliwe emisje
 • Zwiększamy udział źródeł odnawialnych w naszym miksie wytwórczym, stawiając sobie za cel 50% udziału energii odnawialnej w portfelu w roku 2030
 • Konsekwentnie ograniczamy średnią emisyjność CO2 aktywów Grupy
 • Zwiększamy wykorzystanie ubocznych produktów spalania – w przemyśle cementowym, budownictwie i drogownictwie, a także do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w trakcie eksploatacji – od roku 2021 Grupa PGE wydzieliła Gospodarkę Obiegu Zamkniętego jako osoby segment działalności.
 • Rekultywujemy tereny pogórnicze, tworząc nowe kompleksy leśnie i wodne, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin

Transformacja kapitałów

W procesie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zasoby naturalne ulegają zużyciu, jednak zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej i ciepła służymy społeczeństwu oraz przemysłowi, umacniając tym samym kapitał społeczny. Wykorzystując kapitał naturalny w efektywny sposób zwiększamy nasz kapitał finansowy, służący rozwojowi i umacnianiu pozostałych kapitałów. Efektem wykorzystania kapitału naturalnego są również uboczne produkty spalania, które również staramy się w maksymalnym stopniu zagospodarować, kierując się ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

W docelowym modelu działalności PGE w mniejszym stopniu będzie eksploatowała nieodnawialny kapitał naturalny. Podstawą działalności wytwórczej będzie natomiast wykorzystanie odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej.

main5 main5

Kapitał produkcyjny

Posiadamy największy majątek wytwórczy w Polsce w obszarze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Równocześnie jesteśmy drugim pod względem wielkości dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, posiadając znaczną bazę aktywów pozwalających na przesył energii elektrycznej. To materialna podstawa naszej działalności.

Kontrybucja

2020 2019
Liczba elektrowni na węgiel brunatny 2 2
Liczba elektrowni na węgiel kamienny 3 3
Liczba elektrociepłowni 16 16
Liczba farm wiatrowych 17 14
Liczba elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych 33 33
Liczba elektrowni fotowoltaicznych 5 1
Zainstalowane moce elektryczne aktywów konwencjonalnych (MW) 15 629 15 591
Zainstalowane moce cieplne (MW) 7 834 7 835
Zainstalowane moce źródeł odnawialnych (MW) 1070 933
Zainstalowane moce szczytowo-pompowe* (MW) 1256 1256
Liczba stacji dystrybucyjnych 95 603 94 921
Moc stacji dystrybucyjnych (MVA) 32 663 32 177
Długość linii dystrybucyjnych (km) 295 613 293 686
*bez szczytowo-pompowych z dopływem naturalnym

Wyniki

56,23
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh)
1,9
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh)
0,76
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh)
35,67
Dystrybucja energii elektrycznej (TWh)
50,12
Produkcja ciepła (PJ)

Dane szczegółowe

2020 2019
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów konwencjonalnych (TWh) 56,23 56,03
Produkcja energii elektrycznej netto aktywów odnawialnych (TWh) 1,9 1,64
Produkcja energii elektrycznej netto w trybie szczytowo-pompowym (TWh) 0,76 0,65
Dystrybucja energii elektrycznej (TWh) 35,67 36,38
Produkcja ciepła (PJ) 50,12 50,34
Sprzedaż ciepła (PJ) 48,58 48,76
 • W 2020 roku oddaliśmy do użytkowania nowe farmy wiatrowe, finalizując projekt projekt budowy farm wiatrowych Starza, Rybice i Karnice II o mocy 97 MW
 • Nabyliśmy również farmę wiatrową Skoczykłody
 • Przygotowujemy budowę wysokosprawnych bloków gazowych w ZEDO nowych gazowych mocy cieplnych i elektrycznych w Czechnicy oraz farm fotowoltaicznych
 • Zintegrowaliśmy aktywa ciepłownicze w ramach Grupy, doprowadzając do wydzielenia silnej i wyspecjalizowanej linii biznesowej Ciepłownictwo
 • Dokonujemy modernizacji aktywów wytwórczych, zwiększając ich sprawność oraz ograniczając wpływ na środowisko naturalne
 • Rozwijamy sieć dystrybucyjną zwiększając jej niezawodność i jakość usług dla klientów

Transformacja kapitałów

Realizując projekty rozwojowe oraz przejęć nowych aktywów zwiększamy potencjał kapitału produkcyjnego w ramach Grupy. Rozwój ten odbywa się przy wykorzystaniu kapitału finansowego, lecz w długim terminie inwestycje generując zysk powinny przyczyniać się również do jego zwiększania. Koncentrujemy się na efektywności i wykorzystaniu najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu przyczyniamy się na bieżąco do ograniczenia zużycia kapitału naturalnego. Sukcesywnie zwiększamy również wykorzystanie nowych technologii oraz doskonalimy istniejące budując kompetencje w ramach kapitału intelektualnego.

Kapitały w nowym modelu biznesowym

Kapitał produkcyjny Grupy po wydzieleniu aktywów węglowych będzie w większości stanowił majątek sieciowy, a także elektrociepłownie oraz istniejące instalacje odnawialne. Wraz z dalszą realizacją Strategii nastąpi znaczny przyrost mocy odnawialnych, a kapitał produkcyjny elektrociepłowni będzie ulegał przeobrażeniu w kierunku niskoemisyjnym

Wyniki wyszukiwania