Jak doceniane jest nasze zaangażowanie w BHP

Jednym z kluczowych obszarów, które podlegają stałemu doskonaleniu jest obszar bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2020 roku zarząd PGE SA uchwalił Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie Kapitałowej PGE. Określa ona ramy działania i ustalania celów dla wszystkich spółek Grupy.

Obszar BHP jest bowiem uznany za kluczową wartość dla rozwoju organizacji. Polityka określa także długoterminowe przedsięwzięcia strategiczne oraz zasady ich realizacji. Została opracowana we współpracy z przedstawicielami wszystkich spółek i skonsultowana ze wszystkimi spółkami Grupy PGE. Kierownictwu spółek zależnych wyznaczono proaktywne i reaktywne cele BHP, obejmujące zarówno realizację działań doskonalących BHP w poszczególnych spółkach Grupy PGE, jak i kwestie związane z incydentami z zakresu BHP. Najwyższe kierownictwo jest mocno zaangażowane w zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego są one przedmiotem posiedzeń zarządu PGE SA. W 2020 roku wdrożono narzędzie informatyczne, służące do zbierania informacji na temat incydentów BHP w całej Grupie Kapitałowej PGE, w tym wypadków przy pracy czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych o wysokim potencjale. Zdobyta w ten sposób wiedza jest przekładana na działania w obszarze BHP, na przykład w formie alertów do pozostałych lokalizacji w celu podjęcia działań prewencyjnych.

Każdy nowozatrudniony pracownik przechodzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowne do zakresu obowiązków i zagrożeń na stanowisku pracy. Przed rozpoczęciem pracy potwierdzane są kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy przechodzą regularnie szkolenia okresowe BHP z częstotliwością uzależnioną od charakteru wykonywanej pracy i zagrożeń zawodowych. Każdy pracownik może odejść od stanowiska pracy w sytuacji, która jego zdaniem zagraża zdrowiu lub może spowodować obrażenia, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy. Pracownicy zachęcani są do zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu lub służbom właściwym ds. BHP sytuacji, które ich zdaniem mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia swojego i innych. W szczególnych przypadkach mogą też dokonać zgłoszenia poprzez system zgłaszania incydentów niezgodności. W takich sytuacjach traktowani są jako Sygnaliści i objęci są takimi samymi zasadami ochrony, jakie obowiązują w procedurze: „Zgłaszanie i postępowanie ze zgłoszeniami incydentów niezgodności w Grupie PGE oraz ochrona Sygnalistów”.

W Grupie PGE prowadzona jest aktywna współpraca z organami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami BHP. Część zakładów z Grupy PGE należy m.in. do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy CIOP.

Grupa PGE może też pochwalić się wieloma nagrodami w obszarze BHP, co świadczy o podejmowaniu ponadstandardowych działań na rzecz bezpiecznej pracy. W konkursie organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) – Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Elektrownia Turów otrzymał Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2021-2022. Wśród Oddziałów Spółki, Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy posiada również Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrownia Bełchatów. Oddział Elektrownia Bełchatów zdobył III miejsce na etapie regionalnym w XXVII edycji Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, zorganizowanym w 2020 roku przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 249 osób.

PGE Dystrybucja uzyskała natomiast w 2020 roku Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W roku 2020 docenione zostało również zaangażowanie spółki PGE Energia Ciepła w doskonalenie poprawy BHP. Spółka otrzymała wyróżnienia w ramach konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy”. Spółka zajęła II miejsce na mazowieckim etapie konkursu (PGE Energia Ciepła), II miejsce na kujawsko-pomorskim etapie konkursu (PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy) oraz IV miejsce na etapie małopolskim (PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie). Warto podkreślić, że specjalista ds. BHP w Oddziale Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków zajął I miejsce w etapie regionalnym konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Lublinie i Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z EC Zielona Góra otrzymał zaś nagrodę główną w krajowym konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 2020 organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wyniki wyszukiwania