Wyniki operacyjne

Rok 2020 był wyzwaniem operacyjnym dla Grupy PGE ze względu na gwałtowny spadek zużycia energii elektrycznej wywołany pandemią Covid-19, widoczny szczególnie w czasie zamrożenia gospodarki w II kwartale 2020 r.

Działalność w okresie pandemii wymagała specjalnej organizacji pracy w zakładach zajmujących się produkcją energii i ciepła by zapewnić ciągłość dostaw. Mimo niekorzystnych warunków na rynku energii, ze względu na uruchomienie nowych bloków 5/6 w elektrowni Opole produkcja energii w aktywach wytwórczych Grupy utrzymała się na poziomie poprzedniego roku.

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA

W 2020 roku sektor energetyczny działał w trudnych warunkach pandemii. Od sprawności naszego działania zależało nie tylko bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ale również niezawodność dostaw energii elektrycznej i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W 2020 roku o 7% zmniejszył się wolumen produkcji z węgla brunatnego, który wyniósł 29,79 TWh, jednak paliwo to nadal pozostawało najważniejszym źródłem energii elektrycznej w Grupie PGE. Jednocześnie dzięki pracy nowych bloków w elektrowni Opole wzrosła rola węgla kamiennego, z którego wyprodukowaliśmy 20,21 TWh. Więcej energii wytworzone zostało także w źródłach nisko i zero emisyjnych (elektrowniach gazowych, wiatrowych, wodnych i biomasowych).

TWh 2020 2019 r/r
Produkcja ogółem, w tym: 58,13 58,32 0%
węgiel brunatny 29,79 32,2 -7%
węgiel kamienny 20,21 18,94 7%
gaz ziemny 5,05 4,49 12%
elektrownie szczytowo-pompowe 0,76 0,65 17%
woda 0,41 0,37 11%
wiatr 1,49 1,27 17%
biomasa 0,38 0,36 6%
odpady komunalne 0,04 0,04 0%

Wolumeny produkcji mierzymy na dwa sposoby. Wg paliw oraz wg jednostek wytwórczych. Niektóre z naszych jednostek są wielopaliwowe (np. w elektrowniach węglowych współspalanie są niewielkie ilości biomasy jako paliwa uzupełniającego, stąd nie cała energia pochodząca z elektrowni węglowej jest wyprodukowana z węgla brunatnego).

Całkowita produkcja z OZE w Grupie PGE wyniosła 2,32 TWh i była o 14% wyższa rok do roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych liczony jest jako suma produkcji energii z wiatru, wody oraz z biomasy (z uwzględnieniem współspalania w elektrowniach konwencjonalnych). Wyższy wolumen produkcji energii z OZE związany był głównie ze wzrostem mocy wytwórczych elektrowni wiatrowych (W 2020 r. oddane do użytkowania zostały farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II o łącznej mocy 97MW oraz nabyta została farma Skoczykłody o mocy 36MW). Energia elektryczna produkowana w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) nie jest klasyfikowana jako produkcja z OZE (jest to w istocie magazynowanie).

Dystrybucja energii elektrycznej

W 2020 r. dystrybucja energii elektrycznej stałą się największym segmentem biznesowym pod względem generowanego zysku EBITDA. W minionym roku nasze sieci dostarczyły 35,67 TWh energii elektrycznej do ponad 5,5 miliona punktów poboru energii. Ze względu na wzrost aktywności gospodarczej i PKB, od lat wolumen dystrybucji charakteryzuje się stabilnym systematycznym wzrostem.

W 2020 r. tendencja ta została zaburzona przez pandemię Covid-19. Zużycie energii na terenie obszaru dystrybucji PGE spadło o 2% – w skali podobnej do zużycia energii elektrycznej w Polsce. Długoterminowy wzrost zapotrzebowania i rosnące cele jakościowe w dystrybucji energii elektrycznej wymagają systematycznego inwestowania w sieć, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców i rosnącej gospodarki.

TWh 2020 2019 r/r
Dystrybucja energii elektrycznej 35,67 36,38 -2%

*CAGR – średnioroczne tempo wzrostu (compound annual growth rate).

Wydobycie węgla brunatnego

W 2020 roku wydobycie wyniosło 39,9 miliona ton (spadek o 8% r/r). Wielkość wydobycia węgla brunatnego jest ściśle związana z wolumenem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, dla których kopalnie są naturalnym dostawcą.

mln ton 2020 2019 r/r
Wydobycie węgla brunatnego, w tym: 39,94 43,30 -8%
Bełchatów – Pole Bełchatów 2,39 4,10 -42%
Bełchatów – Pole Szczerców 32,51 34,20 -5%
Turów 5,04 5,00 1%
16_07_2019_P_Szczerców_zwałowiskozewnetrzne(20)[1] 16_07_2019_P_Szczerców_zwałowiskozewnetrzne(20)[1]

Sprzedaż detaliczna energii

Spadek wolumenu sprzedaży energii do odbiorców finalnych o 6% r/r wynikał głównie z obniżonego zużycia energii przez odbiorców biznesowych w związku z pandemią Covid-19.

TWh 2020 2019 r/r
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych, w tym: 41,17 44,01 -6%
Gospodarstwa domowe (Taryfa G) 9,82 9,83 0%
Odbiorcy biznesowi (Taryfy A, B, C+R) 31,35 34,18 -8%

Sprzedaż ciepła

W 2020 roku wolumen sprzedaży ciepła przez Grupę PGE pozostał na niezmienionym poziomie w relacji do roku 2019. Wpływ wyższych średnich temperatur zewnętrznych o 1,3°C r/r skompensowany został większym poziomem zamówionej mocy cieplnej.

Kluczowe wielkości 2020 2019 r/r
Sprzedaż ciepła [PJ] 48,58 48,76 0%

Wyniki wyszukiwania