Sprawna i efektywna organizacja

Otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej złożone, nieprzewidywalne, zmienne i niejednoznaczne. Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z dekarbonizacji, decentralizacji i konkurencji, Grupa PGE musi doskonalić swoją efektywność funkcjonowania. Efektywna współpraca wykwalifikowanej kadry oraz zintegrowane systemy ICT pozwolą na poprawienie produktywności i efektywności kosztowej.

100%
Zdolności do obsługi zdalnej klientów
>5%
Oszczędności kosztów utrzymania majątku
>25%
Pozyskanego dofinansowania ze źródeł preferencyjnych na program inwestycyjny
>25%
Obniżenie kosztów stałych do 2030 roku

Trendy demograficzne, automatyzacja i cyfryzacja wywierają wpływ na strukturę zatrudnienia

-15%
zatrudnienia w 2030
-50%
zatrudnienia w 2050

Stabilność finansowa spółki dzięki niezawodnej realizacji nowych ról OSD

+0,7
mld PLN wzrost FCFF
+0.4
wzrost marży w segmencie sprzedaży detalicznej (średniorocznie) dzięki wzrostowi rentowności usług energetycznych

Cele finansowe

Skuteczne i systemowe pozyskiwanie finansowania ze źródeł preferencyjnych oraz stabilny poziom zysku EBITDA z ewolucją struktury w kierunku zielonym i regulowanym umożliwią realizację ambitnego programu inwestycyjnego.

>25%
udziału funduszy pomocowych w potrzebach finansowych Grupy PGE do 2030

75 mld PLN CAPEX na lata 2021-30. Inwestycje Grupy skupią się na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej

Stabilny poziom EBITDA z ewolucją struktury w kierunku zielonym i regulowanym

  • EBITDA >5 mld PLN w 2025 r.
  • EBITDA >6 mld PLN w 2030 r.

 

Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu. Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego i project finance.

Wyniki wyszukiwania