Energetyka konwencjonalna

Przedmiotem działalności segmentu jest wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych.

PGE-grafiki-edytowalna_energet-konwencjonalna PGE-grafiki-edytowalna_energet-konwencjonalna

*Ujęcie zarządcze.

Podstawowym źródłem przychodów segmentu Energetyka Konwencjonalna są przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym oparte na cenie energii elektrycznej ustalanej przez mechanizmy równoważenia podaży i popytu przy uwzględnieniu kosztów zmiennych wytwarzania.

Jednocześnie, najistotniejszymi pozycjami kosztowymi segmentu są koszty zużycia paliw produkcyjnych, przede wszystkim węgla kamiennego i gazu ziemnego oraz koszty opłat za emisję CO2. Kluczowa dla Grupy produkcja z węgla brunatnego oparta jest o własne wydobycie, stąd też jego koszt, relatywnie stabilny, odzwierciedlony jest głównie w pozycjach kosztów o charakterze stałym, tj. kosztach osobowych, usług obcych oraz amortyzacji.

Istotną pozycję w przychodach segmentu stanowią także przychody z tyt. świadczenia regulacyjnych usług systemowych na podstawie umów zawartych ze spółką PSE S.A. Są one równoległymi przychodami do tych uzyskiwanych z rynku energii elektrycznej, a związane są z koniecznością stabilnego funkcjonowania KSE. Regulacyjne usługi systemowe świadczą elektrownie PGE GiEK, w tym Elektrownia Rybnik.

Dodatkowo segment uzyskuje przychody ze sprzedaży ciepła, produkowanego zarówno w elektrowniach systemowych oraz EC Szczecin oraz EC Pomorzany, będących częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Aktywa

W segmencie Energetyka Konwencjonalna Grupy Kapitałowej PGE działa spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. W raportowanym okresie, czyli na dzień 31 grudnia 2020 roku, w skład spółki wchodziło 7 oddziałów, znajdujących się na terenie pięciu województw.

Były to 2 kopalnie węgla brunatnego (Bełchatów i Turów), 5 elektrowni konwencjonalnych (Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik, Zespół Elektrowni Dolna Odra, w skład którego wchodzą elektrownia oraz 2 elektrociepłownie). Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział rynkowy stanowi ok. 90% krajowego wydobycia), a także największym wytwórcą energii elektrycznej, z ok. 40% udziałem w krajowej produkcji energii elektrycznej.

Główne aktywa segmentu Energetyka Konwencjonalna

W skład segmentu Energetyka Konwencjonalna wchodzą: 2 kopalnie węgla brunatnego, 5 elektrowni konwencjonalnych i 2 elektrociepłownie. Produkcja oparta jest na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz węglu kamiennym i biomasie.

PGE-grafiki-edytowalna_mapa-elektr PGE-grafiki-edytowalna_mapa-elektr

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w segmencie Energetyka Konwencjonalna

Główne typy paliwa Roczna produkcja energii (TWh) Roczna produkcja ciepła (PJ) Moc zainstalowana (MWe) Moc zainstalowana (MWt)
2020 2019 2020 2019 2020 2020
Węgiel kamienny 16,70 15,18 2,39 2,42 6 744 584
Węgiel brunatny 29,72 32,12 2,66 2,65 6 465 593
Biomasa 0,33 0,31 0,36 0,54 76 162
RAZEM 46,75 47,61 5,41 5,61 13 285 1 339
grgwg grgwg

Wydobycie węgla brunatnego

Zasoby złoża węgla brunatnego ustalane są w ramach prowadzonej ewidencji zasobów kopaliny w operacie ewidencyjnym za dany rok do 28 lutego, wg stanu na 31 grudnia poprzedniego roku (art. 101 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego). W poniższej tabeli przedstawiono zasoby węgla brunatnego na koniec 2020 roku i wielkość wydobycia w 2020 roku.

Złoże Zasoby – stan na koniec 2020 roku Wielkość wydobycia w 2020 roku
(mln Mg) (mln Mg)
Bełchatów – Pole Bełchatów przemysłowe 17,00 2,39
Bełchatów – Pole Szczerców przemysłowe 593,19 32,51
Turów przemysłowe 279,78 5,04
RAZEM przemysłowe 889,97 39,94

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2020 2019
Przychody ze sprzedaży, w tym: 25 251 19 245
EBIT -647 -7 109
EBITDA 1 725 2 880
Nakłady inwestycyjne 2 372 4 018

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

  • Niższy wolumen produkcji energii elektrycznej w PGE GiEK o 0,9 TWh ze względu na niższe wykorzystanie jednostek wytwórczych przez PSE S.A. za sprawą niższego zapotrzebowania w KSE oraz wyższej produkcji ze źródeł odnawialnych.
  • Wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej ze względu na realizację kontraktów zawartych w 2019 roku.
  • Wyższy wynik na optymalizacji portfela energii elektrycznej z powodu wyższego wolumenu obrotu energią elektryczną o 6,6 TWh, przy wyższej marży zrealizowanej na obrocie energią elektryczną.
  • Wyższe przychody z RUS, głównie z Operacyjnej Rezerwy Mocy („ORM”) w Elektrowni Opole i Elektrowni Rybnik ze względu na mniejsze wykorzystanie tych jednostek wytwórczych.
  • Wyższe koszty zużycia paliw przede wszystkim węgla kamiennego, na skutek wyższej produkcji z nowych bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.
  • Wyższe koszty CO2 na skutek wyższej ceny uprawnień do emisji CO2 oraz niższego przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2.
  • Niższe koszty osobowe na skutek niższego poziomu rezerwy urlopowej oraz niższego poziomu zatrudnienia.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Konwencjonalna w 2020 i 2019 roku

mln PLN 2020 2019 Zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 2 114 3 398 -38%
  • Rozwojowe
796 1 665 -52%
  • Modernizacyjno-odtworzeniowe
1 318 1 733 -24%
Pozostałe 113 180 -37%
RAZEM 2 227 3 578 -38%
Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach 145 440 -67%
RAZEM z aktywowanymi kosztami usuwania nadkładu 2 372 4 018 -41%

Wyniki wyszukiwania