Główne zasady

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych, organami spółki akcyjnej są:

 • walne zgromadzenie spółki na którym spotykają się akcjonariusze (współwłaściciele) spółki;
 • rada nadzorcza;
 • zarząd.

Kompetencje poszczególnych organów określone są w statucie spółki, którego treść ustalana jest przez walne zgromadzenie spółki.

Uproszczoną strukturę zarządzania i podstawowe zadania zarządu i rady nadzorczej prezentuje poniższy schemat:

Zarząd

 • Prowadzi sprawy spółki reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych.
 • Oświadczenia w imieniu spółki wymagają współdziałania dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Rada Nadzorcza

 • Sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu i Spółki.
 • Powołuje członków zarządu w drodze konkursu.

Zarząd

 • Może liczyć od jednego do siedmiu członków, w tym prezes.
 • Na koniec 2020 r. zarząd składał się z 6 członków: pięciu powołanych na wspólną kadencję w lutym 2020 r. oraz jednego powołanego we wrześniu 2020 r.

Rada Nadzorcza

 • Może liczyć od pięciu do dziewięciu członków.
 • Wybór połowy członków spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa
 • Na koniec 2020 r. rada nadzorcza składała się z 8 członków, w tym sześciu niezależnych, wg kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
 • Rada Nadzorcza XI kadencji została powołana z dniem 20 lipca 2018 r.

Zarząd

 • Członkowie powoływani przez radę nadzorczą na okres wspólnej 3-letniej kadencji, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
 • Odwołanie lub zawieszenie członka zarządu w czynnościach przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą.

Rada Nadzorcza

 • Członkowie powoływani
  i odwoływani przez walne zgromadzenie, z wyjątkiem członka rady powoływanego przez Skarb Państwa w drodze oświadczenia.
 • Powoływani na okres wspólnej 3-letniej kadencji.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE. Ponadto pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego Grupą. Centrum Korporacyjnego podejmuje istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych oraz strategicznych kierunków ich rozwoju.

W ramach tych zadań Centrum Korporacyjne odpowiada m.in. za:

 • kształtowanie Strategii GK PGE;
 • zarządzanie marżą pierwszą oraz planowanie optymalnego wykorzystania jednostek wytwórczych;
 • nadzór i optymalizację działalności operacyjnej i inwestycyjnej w GK PGE;
 • zarządzanie regulacyjne,
 • zarządzanie ryzykiem;
 • bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy;
 • budowę strategii innowacyjności i nadzór nad jej realizacją;
 • budowę wizerunku i marki PGE;
 • budowę strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie;
 • zarządzanie finansami i zarządzanie ubezpieczeniami.

Z kolei rolą spółek zarządzających liniami biznesowymi jest:

 • wdrażanie strategii segmentowych, zgodnych ze strategią Grupy PGE;
 • koncentracja na prowadzeniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej;
 • dążenie do poprawy efektywności procesów operacyjnych;
 • wsparcie procesów decyzyjnych, za które odpowiada Centrum Korporacyjne.

Walne Zgromadzenie

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
 • podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty,
 • powoływanie, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 • umorzenie akcji,
 • zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej PGE.

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kontrolnym w stosunku do zarządu spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z zapisami Statutu, w skład Rady Nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, wybieranych przez akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia. W przypadku PGE największy akcjonariusz – Skarb Państwa – posiada dodatkowe uprawnienie zezwalające na powołania jednego członka rady nadzorczej w drodze decyzji dostarczanej Zarządowi.

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
 • ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
 • ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
 • zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
 • ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
 • opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • nabycie lub rozporządzanie przez Spółkę wybranymi składnikami majątku o wartości równej lub przekraczającej 20 000 000 złotych,
 • objęcie albo nabycie/zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji  za podmioty  inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),
 • zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400 000 000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,
 • przedsięwzięcia  inwestycyjne,  dotyczące  lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną  o wartości przekraczającej 200 000 000 złotych, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych – w rozumieniu prawa energetycznego – realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,
 • projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 200 000 000 złotych – w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki.

W 2020 r. Rada Nadzorcza PGE odbyła 19 posiedzeń i podjęła 145 uchwał.

Skład Rady Nadzorczej PGE w 2020 roku

W 2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Jerzy Sawicki Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski Członek Rady Nadzorczej

14 stycznia 2021 roku Minister Aktywów Państwowych w drodze oświadczenia powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Kowalczyka.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Marcin Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Jerzy Sawicki Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski Członek Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko Stanowisko Życiorys
Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Strategii i Rozwoju. Radca prawny. Obecnie zatrudniona w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wcześniej przez wiele lat związana z Ministerstwem Skarbu Państwa i Ministerstwem Energii. Posiada bogate doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wykładowca w zakresie prawa spółek handlowych i prawa cywilnego.
Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Ładu Korporacyjnego, Komitet Strategii i Rozwoju. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie. Od 2007 partner w kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Janina Goss Członek Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Radca prawny. Od 2012 Członek Zarządu w Srebrna Sp. z o.o.

W latach 2009-2010 Członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Od roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką.  W latach 2006-2011 zatrudniony był w PGE ZEDO S.A., jako Dyrektor Naczelny, a następnie Dyrektor do Spraw Pracowniczych i Prawnych, odpowiedzialny za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.
Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Ładu Korporacyjnego. Od roku 2010 pełni funkcję wójta gminy Zbuczyn. Od listopada 2016 r. członek Rady Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Jerzy Sawicki Członek Rady Nadzorczej, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Ładu Korporacyjnego, Komitet Strategii i Rozwoju. Radca prawny. Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem dla biznesu w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego w największych kancelariach prawnych w Polsce, a wcześniej w Niemczech.
Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Audytu. Inżynier. Od stycznia 2008 Dyrektor Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.
Radosław Winiarski Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Audytu. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Ministerstwa Aktywów Państwowych, wcześniej związany z Ministerstwem Energii, gdzie sprawował funkcję naczelnika Wydziału w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej. W latach 2007-2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym UW, Wydziału Zarządzania.
Marcin Kowalczyk Komitet Strategii i Rozwoju Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego („AMW”) i zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 – 2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.

Różnorodność Rady Nadzorczej

Poniższy wykres obrazuje różnorodność Rady Nadzorczej PGE.

Kryteria niezależności

PGE spełniała zasadę DPSN mówiącą o tym, że przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – w naszym przypadku liczba członków, którzy zadeklarowali spełnienie kryteriów niezależności wynosi 6.

DPSN

Zgodnie z DPSN, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady DPSN rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pełne kryteria niezależności członków rady nadzorczej określa Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Ustawa o z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), („ustawa o biegłych rewidentach”)

W zakresie kryteriów niezależności członków komitetu audytu rady nadzorczej stosuje się art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach mówiący, że większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego (w tym przypadku emitenta papierów wartościowych).

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej PGE działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego.

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A.

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

W 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń Komitetu.

3 członkowie Komitetu Audytu (Janina Goss, Grzegorz Kuczyński, Artur Składanek) spełniało kryterium niezależności zgodnie z wymogiem wynikającym z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089)

Czytaj więcej

Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest między innymi ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny, a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.

W 2020 roku Komitet nie zwoływał posiedzeń.

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. W szczególności do zadań komitetu należy opiniowane strategii oraz planów strategicznych przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu.

Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

W 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu.

W 2020 roku komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej Komitet Audytu Komitet Ładu Korporacyjnego Komitet Strategii i Rozwoju Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss Członek Członek
Tomasz Hapunowicz Przewodniczący Członek
Anna Kowalik Członek Członek Członek
Grzegorz Kuczyński Przewodniczący Członek Członek
Mieczysław Sawaryn Członek Przewodniczący
Jerzy Sawicki Członek Członek Członek
Artur Składanek Członek Przewodniczący
Radosław Winiarski Członek Członek

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonują w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej Komitet Audytu Komitet Ładu Korporacyjnego Komitet Strategii i Rozwoju Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss Członek Członek
Tomasz Hapunowicz Przewodniczący Członek
Anna Kowalik Członek Członek Członek
Grzegorz Kuczyński Przewodniczący Członek Członek
Mieczysław Sawaryn Członek Przewodniczący
Jerzy Sawicki Członek Członek Członek
Artur Składanek Członek Przewodniczący
Radosław Winiarski Członek Członek
Marcin Kowalczyk Członek

 

Zarząd

Aktualnie, na dzień publikacji raportu (sierpień 2021 r.), Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. działa w 6-osobowym składzie.

Wojciech Dąbrowski pełni funkcję prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od 20 lutego 2020 r. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową w ramach Grupy Kapitałowej PGE S.A. W 2019 roku przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w ramach procesu integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w administracji rządowej i samorządowej. Zajmował się doradztwem inwestycyjnym i prawnym w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i kierowania zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Nadzorował przygotowywanie i realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz projekty z obszaru M&A a także działania restrukturyzacyjne oraz rozwojowe w przedsiębiorstwach poprawiające ich funkcjonowanie i rentowność.

W 2019 roku został ponownie wybrany przez Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) na prezesa zarządu PTEZ. Prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) oraz Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) oraz Członek Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestnik publicznej debaty na temat kierunków rozwoju energetyki, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i bezpieczeństwa energetycznego. Występował jako zwolennik aktywnej współpracy z Samorządem Terytorialnym i lokalnymi dystrybutorami ciepła co przyczyniło się do rozwoju lokalnego rynku ciepła i wzrostu liczby przyłączonych do systemu odbiorców, a w konsekwencji poprawą jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców. Wspiera i promuje technologię kogeneracyjną jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Bierze udział w pracach nad wypracowaniem systemu wsparcia dla kogeneracji.

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przez wiele lat świadczył usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w realizacji nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Od roku 2007 właściciel Kancelarii Radcy Prawnego – dr Paweł Cioch, a od roku 2016 Partner Zarządzający kancelarii prawnej Cioch & Partnerzy. Równocześnie od roku 2018 pełni funkcję Radcy Prawnego Marszałka Województwa Lubelskiego.

W latach 2007 – 2015 adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie prawa papierów wartościowych. Od roku 2013 wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w zakresie postępowania cywilnego.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z roku 2003. W roku 2006 ukończył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, jak również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na KUL i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa gospodarczego, w tym monografii, artykułów, części komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz haseł encyklopedycznych.

Pan Lechosław Rojewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości, podatków, controllingu, MSR i MSSF oraz finansów. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Był uczestnikiem Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Certyfikowany doradca ds. Funduszy Europejskich. Pracował jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku i Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.

W latach 2019-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych Węglokoks S.A. Od roku 2016 do 2019 związany ze spółką Port Gdański Eksploatacja S.A., gdzie najpierw pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, a następnie Prezesa Zarządu. Ponadto, doświadczenie zdobył pracując w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, jak również będąc ekspertem, koordynatorem oraz moderatorem projektów unijnych z zakresu wdrożenia strategicznego planowania w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających skuteczne konkurowanie na rynkach krajowych i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji firm, optymalizacji procesów finansowo-księgowych, w planowaniu i budżetowaniu, zarządzaniu przepływami finansowymi oraz ograniczaniu ryzyka kursowego. Zajmował się również wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych (ERP).

Pan Paweł Śliwa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Pan Paweł Śliwa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE od marca 2016 roku. Od 1 do 22 marca 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od 2002 r. do marca 2016 r. prowadził Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 r. radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch S.A.

Pan Ryszard Wasiłek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, a także studiów podyplomowych Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Pan Ryszard Wasiłek zasiada w Zarządzie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od marca 2016 – najpierw jako Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, a od lutego 2017 r. jako Wiceprezes ds. Operacyjnych. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (2003-2016). W latach 1994-2003 Pan Ryszard Wasiłek był zatrudniony w spółce KielArt Sp. z o.o. w Szczecinie jako Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu, a w latach 1990-1994 był Zastępcą Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej.

Od 2016 roku pan Ryszard Wasiłek zasiada w Zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wcześniej był Członkiem Rady Stargardzkiej Izby Gospodarczej (2004-2016), Członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Region Północno-Zachodni (2010-2016) oraz Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (2014-2016). W latach 1993-1994 Pan Ryszard Wasiłek był Przewodniczącym Związku Komunalnego Gmin Pomorza Zachodniego „Euroregion Pomerania”.

Pani Wanda Buk posiada tytuł adwokata, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda – prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.

Od lipca 2018 r. pani Wanda Buk pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Sprawowała nadzór nad Departamentami: Telekomunikacji, Prawnym, Polityki Międzynarodowej oraz Biurem Ministra (w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Jednocześnie wchodziła w skład Komitetu ds. Unii Europejskiej, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Od stycznia 2016 r. była dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych.

Doświadczenie Zarządu

Poniższy wykres obrazuje doświadczenie członków Zarządu PGE.

W PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej spółki https://www.gkpge.pl).

 • nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym, akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.
 • zaciąganie kredytów i pożyczek,
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
 • dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
 • zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
 • ustanawianie prokurentów,
 • ustanawianie pełnomocników Spółki do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem:
  • pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych
  • pełnomocnictw procesowych
 • przyjmowanie regulaminu Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 • zawiązanie innej spółki,
 • przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
 • zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 • przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
 • ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
 • zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

Niezależnie od spraw, o których mowa powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Skład Zarządu w 2020 i 2021 roku

Od dnia 1 stycznia do 19 lutego 2020 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Zarządu Pełniona funkcja
Henryk Baranowski Prezes Zarządu
Wojciech Kowalczyk Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych
Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji
Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W związku z upływem X kadencji Zarządu, 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odwołała wszystkich członków Zarządu Spółki.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołała członków Zarządu Spółki XI kadencji w składzie:

Imię i nazwisko członka Zarządu Pełniona funkcja Kadencja
Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu od 20 lutego 2020 roku
Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych od 24 lutego 2020 roku
Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od 24 lutego 2020 roku
Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji od 20 lutego 2020 roku
Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych od 20 lutego 2020 roku

W wyniku kolejnego konkursu, 18 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołała z dniem 1 września 2020 roku Panią Wandę Buk na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.

W dniu 31 marca 2021 roku pan Paweł Strączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołała z dniem 9 czerwca 2021 roku Pana Lechosława Rojewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Zarządu Pełniona funkcja Kadencja
Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu od 20 lutego 2020 roku
Wanda Buk Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji od 01 września 2020 roku
Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych od 24 lutego 2020 roku
Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od 9 czerwca 2021 roku
Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji od 20 lutego 2020 roku
Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych od 20 lutego 2020 roku

Poniższy schemat obrazuje wewnętrzną strukturę organizacyjną i odpowiedzialność poszczególnych członków Zarządu na dzień publikacji raportu.

Imie i nazwisko Pełniona funkcja Obszar odpowiedzialności
Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
 • Bezpieczeństwo
 • Fuzje i przejęcia
 • Compliance
 • Komunikacja i marketing
 • Nadzór wewnętrzny
 • Prawo i Zarządzanie Korporacyjne
 • Obsługa organów spółki
 • Audyt
Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Administracja
 • Zakupy
 • BHP
Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
 • Zarządzanie operacyjne i inwestycje
 • Handel
 • Dostawy surowców produkcyjnych
 • Dialog i relacje społeczne
Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Kontroling
 • Sprawozdawczość i podatki
 • Ryzyko i ubezpieczenia
 • Skarb
 • Strategia IT
Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji
 • Rozwój i Innowacje
 • Integracja i Doradztwo wewnętrzne
 • Energetyka morska
 • Gospodarka Obiegu zamkniętego
Wanda Buk Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Regulacje
 • Instrumenty pomocowe
 • Relacje międzynarodowe
 • Analizy rynkowe

Komitet Inwestycyjny

Grupa PGE działa w branży energetycznej, w której niezwykle istotne jest planowanie długoterminowe, szczególnie w zakresie inwestycji w źródła wytwórcze, których budowa może trwać od kilku do kilkunastu lat, a okres eksploatacji takich aktywów liczony jest w dziesiątkach lat. Dlatego w PGE działa Komitet Inwestycyjny – organ opiniodawczy pełniący funkcję wsparcia decyzyjnego dla Zarządu PGE S.A. oraz zarządów spółek Grupy PGE. Podstawowym zadaniem Komitetu jest opiniowanie inwestycji przy założeniu spełnienia kryteriów kwalifikowalności inwestycji do rozpatrzenia.

W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi kilkanaście osób. Są to członkowie Zarządu, dyrektorzy pionów, dyrektorzy komórek organizacyjnych PGE S.A., jak również członkowie zarządu ze spółek zależnych, bezpośrednio odpowiedzialnych za poszczególne inwestycje. Pracami Komitetu kieruje Wiceprezes Zarządu PGE odpowiedzialny za obszar inwestycji.

W ramach swoich prac Komitet:

 • w wyniku przeprowadzonych analiz opiniuje ekonomiczną i technicznej celowość realizacji inwestycji oraz rekomenduje Zarządowi PGE S.A. oraz zarządom spółek Grupy PGE inwestycje o najwyższych wskaźnikach efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności planowanej inwestycji ze Strategią GK PGE, aktualnych możliwości sfinansowania inwestycji przez Grupę PGE oraz stopnia efektywności ekonomicznej inwestycji,
 • wydaje rekomendacje w zakresie przejścia inwestycji do kolejnych faz cyklu życia inwestycji,
 • opiniuje skonsolidowany plan inwestycji,
 • monitoruje tzw. megainwestycje, czyli inwestycje strategiczne o wartości nakładów inwestycyjnych przekraczających 1 miliard zł lub inne zadania inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla Grupy PGE.

Dobre Praktyki

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy zasady ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (DPSN).

Więcej o zasadach ładu korporacyjnego i dobrych praktykach można znaleźć na tej stronie.

W roku 2021 weszły w życie DPSN 2021 – kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, które obowiązują spółki od 1 lipca 2021 r.  Nowe Dobre Praktyki odzwierciedlają aktualne trendy i podążają za europejskimi regulacjami w obszarze corporate governance. Dokonane zmiany uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru corporate governance, a także stanowią odpowiedź na postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku w nowych dobrych praktykach znalazły się zagadnienia ESG, w tym kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń. W zaktualizowanych zasadach ujęto również takie tematy jak: oczekiwany sposób podziału zysku, emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru czy też skup akcji własnych. Nowością są także bardziej precyzyjne zasady zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz kandydatów do rady nadzorczej.

W wyniku prac polegających na identyfikacji aktualnego statusu stosowania DPSN2021, pod koniec lipca 2021 r. przygotowany i opublikowany został raport o stanie stosowania przez PGE zasad dobrych praktyk, który znajduje się pod tym adresem.

Poza stosowaniem zasad określonych w dobrych praktykach, PGE stara się prowadzić jak najlepszą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, takich jak:

Spółka publikuje również szacunkowe dane finansowe i operacyjne za każdy okres sprawozdawczy w formie raportów bieżących.

W strefie analityka zamieszczamy również inne materiały – odpowiadając na wzmożone zainteresowanie rozwiązaniem jakim jest rynek mocy, udostępniliśmy 4 prezentacje dotyczące aukcji głównych rynku mocy na lata 2021, 2022, 2023 oraz 2024. W ślad za zapowiedzią realizacji programu offshore, opublikowaliśmy prezentację dotyczącą Programu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

kk1 kk1

Indeks WIG-ESG

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, w naszych działaniach nieustannie dążymy do jak najlepszego zarządzania grupą, stosowania zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów postępowania, a także odpowiedzialnie zarządzamy czynnikami ekologicznymi, społecznymi i etycznymi.

Od 3 września 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację indeksu WIG-ESG. Indeks publikowany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP). Akcje PGE znajdują się w indeksie WIG-ESG, a ich udział w portfelu wynosi ok. 1,8%.

Ranking ESG spółek, stanowiący jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza.

Udziały spółek w indeksie będą także zależeć od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń.

Wyniki wyszukiwania