Struktura organizacyjna

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Rozmiar całej organizacji, prowadzone wewnętrznie zmiany organizacyjne i restrukturyzacyjne powodują, że zarządzanie tak rozbudowaną strukturą to duża odpowiedzialność.

Struktura korporacyjna Grupy

Na koniec 2020 roku Grupa składała się z jednostki dominującej (PGE S.A.) i 72 spółek zależnych, w których pracuje ponad 40 tysięcy pracowników. Wszystkie spółki były zorganizowane wokół pięciu głównych segmentów operacyjnych, stanowiących linie biznesowe, tj. Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo, Energetyka Odnawialna, Dystrybucja, Obrót oraz działalność pozostała.

Struktura Grupy Kapitałowej PGE w 2020 roku*
PGE-grafiki_struktura-gk-uproszczona-3+text-01 PGE-grafiki_struktura-gk-uproszczona-3+text-01

*Struktura uproszczona – ujęte kluczowe jednostki

W lipcu 2021 r. zakończył się proces przenoszenia aktywów ciepłowniczych z PGE GiEK (Elektrociepłownia w Szczecinie, Elektrociepłownia Pomorzany, sieć ciepłownicza w Gryfinie) do struktur PGE Energia Ciepła.

Także w 2021 r. PGE S.A. sprzedała Skarbowi Państwa wszystkie swoje udziały (70%) w spółce PGE EJ 1, zajmującej się przygotowaniami projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Dodatkowo od stycznia 2021 r. utworzony został nowy segment – Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

Obecna postać Grupy ukształtowała się w 2010 roku w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa 85% akcji spółek PGE Energia i PGE Górnictwo i Energetyka do PGE S.A., w zamian za akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Grupa Kapitałowa PGE z racji swoich rozmiarów, przeprowadzanych wewnętrznie zmian organizacyjnych i realizowanych przejęć, jest w ciągłym procesie porządkowania struktur i integracji.

W rządowym planie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce ogłoszonym w maju 2021 r., przedstawiona została koncepcja wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych – w tym z PGE – aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Założenia przewidują m.in. integrację aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – obecnie spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”). Oznacza to, że w kolejnych okresach struktura grupy ulegnie kolejnym zmianom.

Organizacja jednostki dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Akcjonariuszem większościowym był Skarb Państwa, który posiadał 57,39% udziału w kapitale zakładowym PGE S.A. 42,61% akcji spółki pozostawało w wolnym obrocie giełdowym.

PGE S.A. jest również jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE – pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego grupą na bazie informacji spływających ze spółek Grupy. Na poziomie Centrum Korporacyjnego podejmowane są istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych, strategicznych kierunków rozwoju zarówno linii biznesowych, jak i całej Grupy.

Walne Zgromadzenie jest spotkaniem akcjonariuszy (współwłaścicieli) spółki, na którym akcjonariusze mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Reprezentowaniem spółki oraz prowadzeniem jej spraw zajmuje się Zarząd.

Więcej informacji o organach spółki znajduje się w rozdziale Ład Korporacyjny

Wyniki wyszukiwania