Ciepłownictwo

Przedmiotem działalności segmentu Ciepłownictwo jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych oraz dystrybucja ciepła.

PGE-grafiki-edytowalna_energet-cieplownictwo PGE-grafiki-edytowalna_energet-cieplownictwo

*Ujęcie zarządcze

Podobnie jak w przypadku segmentu Energetyka Konwencjonalna najważniejszym źródłem przychodów segmentu są przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, przy czym związane są one zwykle bezpośrednio z produkcją ciepła, zależną od zapotrzebowania, cechując się wysoką sezonowością i zależnością od temperatur zewnętrznych.

Z tego względu, w odróżnieniu od elektrowni systemowych segmentu Energetyka Konwencjonalna, elektrociepłownie z reguły nie pełnią aktywnej roli w procesie kształtowania się cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła mają charakter regulowany. Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy i przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia. Produkcja ciepła w Grupie PGE odbywa się w jednostkach kogeneracyjnych, których taryfy na ciepło kalkulowane są z wykorzystaniem metody uproszczonej (w odróżnieniu od taryfowania na bazie pełnej struktury kosztów) w oparciu o tzw. ceny referencyjne, przede wszystkim oparte o średnie ceny sprzedaży wytwarzania ciepła z jednostek o określonym paliwie, nie będących jednostkami kogeneracji. Publikowane są one co roku przez Prezesa URE. Taryfa na wytwarzanie ciepła dla jednostek kogeneracyjnych na dany rok taryfowy odzwierciedla tym samym zmianę poziomu kosztów ponoszonych przez jednostki ciepłownicze (niekogeneracyjne) w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku taryf na dystrybucję ciepła wykorzystywana jest metoda kosztowa, która pozwala pokryć koszty uzasadnione (głównie koszty strat ciepła oraz podatek od nieruchomości) oraz zwrot z zainwestowanego kapitału, zgodnie z wytycznymi Prezesa URE. Taryfy dystrybucyjne dla ciepła są wykorzystywane przez Oddziały w Gorzowie i Zgierzu, a także spółki Kogeneracja S.A., PGE Toruń S.A. oraz Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej bezpośrednio związana jest z kluczowymi kosztami zmiennymi segmentu – kosztem zużycia paliw produkcyjnych (przede wszystkim węgiel kamienny i gaz ziemny) oraz kosztem opłat za emisję CO2.

Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest dodatkowo wynagradzane. Do 2018 roku elektrociepłownie uzyskiwały przychody z tyt. sprzedaży świadectw pochodzenia energii w postaci certyfikatów kogeneracyjnych (żółtych i czerwonych). Od 2019 roku, wraz ze zmianą modelu wsparcia, uzyskują wsparcie na poziomie pokrywającym zwiększone koszty operacyjne produkcji, dla dużych jednostek wyznaczane są w trybie indywidualnym. Mechanizm wsparcia w postaci certyfikatów funkcjonuje nadal dla źródeł wytwórczych opalanych biomasą. Ten rodzaj produkcji jest dodatkowo wynagradzany poprzez przyznawanie świadectw pochodzenia w postaci tzw. zielonych certyfikatów, których sprzedaż stanowi dodatkowy przychód. W ramach segmentu uzyskiwany jest z bloku biomasowego w Kielcach.

PGE Energia Ciepła - lider nowoczesnego ciepłownictwa

Aktywa

W ramach segmentu Ciepłownictwo w Grupie PGE funkcjonują elektrociepłownie wydzielone z aktywów EDF przejętych 14 listopada 2017 roku oraz elektrociepłownie wydzielone z PGE GiEK. W skład segmentu od 2 stycznia 2019 roku wchodzą spółki: PGE EC, Kogeneracja S.A., PGE Toruń S.A. oraz Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

Segment Ciepłownictwo jest największym wytwórcą ciepła w kraju z ponad 20 procentowym udziałem w rynku. Produkcja oparta jest głównie na węglu kamiennym i gazie.

PGE-grafiki-edytowalna_mapa-elektr kopia PGE-grafiki-edytowalna_mapa-elektr kopia

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w segmencie Ciepłownictwo

Główne typy paliwa Roczna produkcja energii (TWh) Roczna produkcja ciepła (PJ) Moc zainstalowana (MWe) Moc zainstalowana (MWt)
2020 2019 2020 2019 2020 2018
Węgiel kamienny 3,51 3,76 33,82 34,21 1 393 4 193
Węgiel brunatny 0,07 0,08 0,45 0,45 44 111
Gaz ziemny 5,05 4,49 9,65 9,47 891 2154
Biomasa 0,05 0,05 0,48 0,29 7 16
Inne 0,04 0,04 0,29 0,31 9 21
RAZEM 8,72 8,42 44,71 44,72 2 344 6 495

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2020 2019
Przychody ze sprzedaży, w tym: 4 899 6 058
EBIT 304 595
EBITDA 947 1 186
Nakłady inwestycyjne 671 548

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

  • Niższy wolumen produkcji ciepła w 2020 roku r/r to efekt wysokich temperatur zewnętrznych W porównaniu do 2019 roku średnie temperatury były wyższe o 1,3oC, co przełożyło się na niższą o 0,1 PJ produkcję ciepła.
  • Wzrost cen sprzedaży ciepła jest wynikiem wzrostu cen uzyskanych w taryfach na ciepło w efekcie opublikowania przez URE nowych cen referencyjnych.
  • Wyższy wolumen produkcji energii elektrycznej w segmencie o 0,3 TWh jako efekt wyższej produkcji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków oraz w Elektrociepłowni Rzeszów spowodowanej wysoką marżowością w efekcie niskich cen gazu ziemnego.
  • Wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej.
  • Niższe koszty zużycia paliw spowodowane są spadkiem cen gazu ziemnego na rynku hurtowym.
  • Wyższe koszty CO2 są głównie skutkiem wyższej ceny uprawnień do emisji CO2 oraz przyznaniem niższej puli darmowych uprawnień.
  • Niższy poziom kosztów osobowych to głównie efekt spadku zatrudnienia r/r.
  • Niższy poziom pozycji pozostałe spowodowane głównie niższymi przychodami ze sprzedaży usług oraz wyższymi kosztami podatku od nieruchomości.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Ciepłownictwo w 2020 i 2019 roku

mln PLN 2020 2019 Zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 616 484 27%
  • Rozwojowe
253 89 184%
  • Modernizacyjno-odtworzeniowe
363 395 -8%
Pozostałe 55 64 -14%
RAZEM 671 548 22%

Wyniki wyszukiwania