Nasi interesariusze

Co jest dla nas ważne?

Dobre, długofalowe relacje z otoczeniem leżą u podstaw każdego odpowiedzialnego biznesu. Celem PGE jest być dobrym sąsiadem i partnerem we wszystkich naszych działaniach. Budujemy platformę do dialogu z naszymi interesariuszami podejmując liczne działania angażujące naszych partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów czy media. Celem dialogu jest poznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy wobec Grupy PGE w ramach naszych obszarów działalności, w tym również tych nowych jak np. morska energetyka wiatrowa. Branżę energetyczną czeka w kolejnych dekadach ogromna transformacja, która będzie odczuwalna dla całego społeczeństwa i gospodarki – poznanie oczekiwań, ale czasem także i obaw związanych z tym procesem, pozwoli w przyszłości na lepsze zarządzanie Grupą i odpowiednie dostosowywanie jej strategii w kolejnych latach.

Sesje dialogowe

Grupa PGE prowadzi cykliczne sesje dialogowe – panele interesariuszy, aby poznać opinie i oczekiwania zarówno biznesu, jak i lokalnej społeczności. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele kluczowych grup: administracji rządowej, regulatora, mediów, organizacji branżowych i pozarządowych, środowisk naukowych, inwestorów, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz pracownicy.

Oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy wobec Grupy Kapitałowej PGE zgłoszone podczas ostatniego panelu interesariuszy.

  • Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury (w tym również edukacja dzieci i młodzieży)
  • Wspieranie lokalnej społeczności, aktywne realizowanie polityki dobrego sąsiedztwa; działania na poziomie poszczególnych spółek
  • Inwestowanie w projekty ze sfery ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych w zakresie możliwości ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych
  • Ograniczanie wpływu działalności na środowisko
  • Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele)
  • Etyczne prowadzenie biznesu, zarządzanie etyką w organizacji (w tym także przeciwdziałanie korupcji)
  • Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
  • Zarządzanie luką pokoleniową
  • Inwestycje na rzecz rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła

Planowany w 2020 roku panel interesariuszy nie mógł odbyć się w oczekiwanej formie i w uzgodnionym terminie z uwagi na pandemię, dlatego Grupa PGE prowadziła inne formy dialogu ze swoimi kluczowymi interesariuszami, korzystając z rozwiązań on-line. W ten sposób odbyły się m.in. spotkania z potencjalnymi kontrahentami czy warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej.

W obszarze dialogu z interesariuszami zewnętrznymi – spółki z Grupy PGE organizują m.in. fora energetyczne z przedstawicielami władz samorządowych i prowadzą konsultacje społeczne, towarzyszące inwestycjom.

W 2020 roku PGE Baltica przeprowadziła spotkania online z potencjalnymi wykonawcami w ramach przetargu na badania geotechniczne w projekcie farm wiatrowych na Bałtyku. A w roku 2021 PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła warsztaty informacyjne dla potencjalnych dostawców produktów i usług do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Wydarzenie odbyło się w formie transmisji online i zgromadziło blisko 500 firm, z których ponad  400  stanowiły firmy krajowe.

Warsztaty informacyjne dla dostawców produktów i usług zainteresowanych współpracą przy projekcie budowy morskich farm wiatrowych dla PGE odbyły się w piątek 18 czerwca b.r. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele PGE, PGE Baltica, jak również duńskiej firmy Ørsted. Wydarzenie zgromadziło blisko 500  firm, z których ponad 400 stanowiły firmy krajowe. Podczas warsztatów uczestnicy mogli m.in.: zapoznać się z harmonogramem  inwestycji PGE w morskie farmy wiatrowe, zakresem prowadzonych prac, czy planami rozwoju infrastruktury portowej. Został również zaprezentowany portal zakupowy PGE, tak żeby ułatwić potencjalnym wykonawcom uczestnictwo w przetargach organizowanych przez PGE. Została stworzona również możliwość wpisania się do bazy potencjalnych dostawców PGE. Zaprezentowane zostały również przykłady budowania lokalnego łańcucha dostaw przez duńskiego partnera PGE – firmę Ørsted.

Więcej informacji na stronie.

Również PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty dla wykonawców, na których przedstawiła planowane inwestycje oraz zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o prawo do zamówieniach publicznych.

Więcej informacji na stronie.

Matryca istotności

Nasi interesariusze i ich zaangażowanie w firmę

interesariusze interesariusze

Administracja rządowa Nasza współpraca z administracją rządową jest zawsze oparta na dialogu oraz szacunku do prawa. W związku ze skalą i zakresem naszej działalności, jak również z charakterem naszego biznesu jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z organami publicznymi. Ważna rola, jaką PGE odgrywa w polskiej gospodarce czyni nas naturalnym partnerem dla szerokiego spektrum instytucji rządowych.
Media Jest to dla naszej spółki główny kanał komunikacji z interesariuszami. Media przekazują opinii publicznej informacje o naszych planach, wynikach i osiągnięciach, wobec czego przykładamy dużą wagę do starannego i proaktywnego podejścia do relacji z mediami, mając na uwadze rosnące znaczenie jakie ma dostęp do pełnej, kompletnej informacji o naszej spółce.
Organizacje branżowe sektora energetycznego Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) należymy do EURELECTRIC, gdzie reprezentujemy interesy europejskiego przemysłu energetycznego. Ta inicjatywa pozwala nam być na bieżąco oraz dzielić się naszą wiedzą. Daje nam to okazję, aby wpłynąć na stanowisko Eurelectric w sprawach związanych z europejską legislacją. Będąc częścią Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej odgrywamy role w kształtowaniu polityki tej organizacji oraz wskazywaniu kierunków jej aktywności.
Organizacje pozarządowe Bierzemy udział w działaniach wielu krajowych, jak również międzynarodowych organizacji I stowarzyszeń. Spółki z naszej Grupy są aktywne zarówno na lokalnych, ogólnokrajowych a także międzynarodowych rynkach. Uczestniczymy w działaniach 25 różnych instytucji.
Partnerzy biznesowi Z naszym autentycznym przywiązaniem do etyki biznesowej dążymy do tego, aby być uznanymi za wiarygodnego partnera. Wierzymy, że uczciwa i transparentna praktyka biznesowa jest niezbędna dla obustronnie udanej współpracy długoterminowej.
Pracownicy Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników, jednocześnie dostarczając im ciekawych wyzwań zawodowych oraz szans realizacji unikalnych projektów. Traktujemy dialog społeczny jako nieodłączną część naszej działalności biznesowej.
Społeczności lokalne Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności – w szczególności dla samorządów lokalnych na obszarze, gdzie prowadzimy działalność. Budujemy nasze relacje w oparciu o pewność, wzajemny szacunek oraz współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
Środowiska naukowe Jesteśmy świadomi ogromnego potencjału kadry akademickiej i studentów. Dlatego angażujemy się w partnerskie projekty pro-rozwojowe z uczelniami wyższymi z całego kraju a także dbamy o właściwe wykorzystanie innowacyjnych prac naukowych oraz ludzkiego potencjału.
Akcjonariusze Biuro Relacji Inwestorskich PGE dba o koordynację wszystkich czynności niezbędnych, aby inicjować i podtrzymywać dobre relacje z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami. Oznacza to całościową i terminową komunikację z rynkiem.
Dostawcy To, co kupujemy i od kogo kupujemy ma dla nas duże znaczenie. Polityka zakupowa Grupy PGE kładzie nacisk na przestrzeganie wysokich standardów etycznych, społecznych i środowiskowych przez potencjalnych dostawców.
Klienci Zawsze dbamy o bezpieczeństwo oraz wysokie standardy współpracy, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów. Zróżnicowana oferta PGE jest skrojona na miarę indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych. Docieramy do klientów za pomocą różnych form kontaktu. Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów przeprowadzamy regularne badania satysfakcji, używając zróżnicowanych kanałów komunikacji. Pomaga nam to stale podnosić jakość usług oraz budować pozytywne relacje z klientami.
Podwykonawcy Podwykonawcy Proces inwestycyjny w naszym biznesie opiera się na obustronnie korzystnej współpracy z podwykonawcami, która przynosi pożądane rezultaty.
Regulator Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest centralnym organem administracji państwowej w Polsce zgodnie z ustawą prawo energetyczne, który odpowiedzialny jest za regulację sektora energetycznego, jak również za promowanie konkurencji. Prezes URE reguluje działania przedsiębiorstw energetycznych dążąc do równowagi między interesami firm energetycznych oraz klientów.
Społeczności lokalne Zanim rozpoczniemy jakikolwiek projekt inwestycyjny prowadzimy dialog ze społecznością lokalną, aby przekazać pełną informację odnośnie procesu inwestycyjnego, jak również aby poznać i spełnić oczekiwania społeczne, w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Wyniki wyszukiwania