W bezpośrednim tłumaczeniu „Compliance” oznacza zgodność z literą prawa. Działania zgodnego z prawem oczekuje się od każdego pracownika, a zasady etyki i odpowiedzialność za postępowanie względem współpracowników, klientów czy partnerów biznesowych obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Funkcja i Organizacja Compliance w GK PGE

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje system zarządzania zgodnością oparty o zalecenia normy ISO 19600 Compliance Management Systems (CMS), która zawiera wytyczne dla ustanawiania, tworzenia, wdrażania, oceniania, utrzymywania i ulepszania efektywnego oraz elastycznego systemu zarządzania zgodnością w ramach organizacji. System jest też zgodny ze standardami wyznaczonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych: „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie”.

Osobą odpowiedzialną po stronie Zarządu PGE SA za obszar Compliance jest prezes zarządu Wojciech Dąbrowski. W Grupie PGE funkcjonuje struktura organizacyjna dedykowana do realizacji zadań Compliance. W PGE SA jest to Departament Compliance, którego dyrektor pełni rolę Compliance Oficera, z bezpośrednią ścieżką raportowania do zarządu oraz do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE. W spółkach i oddziałach Grupy PGE wyznaczeni są Koordynatorzy Compliance, którzy w zakresie wypełniania zadań podlegają dyrektorowi Departamentu Compliance w PGE SA. Osoby te mają także zapewnioną odpowiednią bezpośrednią ścieżkę raportowania do Zarządu danej spółki. Obecnie w Grupie PGE pracuje 52 koordynatorów Compliance.

System zarządzania zgodnością w Grupie PGE obejmuje Centrum Korporacyjne i 24 spółki bezpośrednio zależne od PGE SA, prowadzące aktywną działalność operacyjną, czyli PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, PGE Baltica, PGE EJ1, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Systemy, PGE Dom Maklerski, PGE Synergia, MEGAZEC, Elbest, Elbest Security, BESTGUM POLSKA, PTS BETRANS, ELBIS, PUP ELTUR-SERWIS, MegaSerwis, ELMEN, RAMB, PGE Centrum, PGE Ventures, PGE Nowa Energia, PGE Ekoserwis. W spółkach pośrednio zależnych system Compliance jest wprowadzany za pośrednictwem spółek nadzorujących. Wdrożone rozwiązania odnoszą się do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGE i pozostałych osób świadczących pracę na rzecz Grupy bez względu na zajmowane stanowisko.

Nadrzędnym celem Departamentu Compliance jest ustanowienie i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PGE jednolitych zasad, standardów, ról i odpowiedzialności w efektywnym zarządzaniu procesem zgodności, tak, aby umożliwić budowanie kultury organizacyjnej Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o zasadę przestrzegania prawa i zasad etycznych oraz zasad zrównoważonego biznesu.

Cel ten jest realizowany poprzez:

 • wsparcie, w zakresie realizacji kierunków rozwoju wyznaczonych w Strategii Grupy PGE, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych;
 • wdrażanie przejrzystych i transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń zasad;
 • minimalizację ryzyka niezgodności, które może skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji i wiarygodności w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze;
 • prowadzenie edukacji i komunikacji zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance oraz postawy uczciwości.

System komunikowania nieprawidłowości

Pracownicy oraz pozostali interesariusze mają prawo i obowiązek zgłaszać incydenty niezgodności, w tym podejrzenie lub wystąpienie nieprawidłowości, których skutki mogą być szkodliwe dla spółek Grupy Kapitałowej PGE. Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności działań o charakterze przestępczym, korupcyjnym, łamania praw człowieka czy konfliktu interesów. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości nazywana jest Sygnalistą i może nim być każdy, w szczególności pracownik, konsultant, wykonawca, podwykonawca czy dostawca.

Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów:

 • do bezpośredniego przełożonego
 • do komórki właściwej ds. Compliance
 • za pośrednictwem adresu e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl
 • za pomocą infolinii pod numerem: +48 22 340 12 02
 • a także za pośrednictwem poczty do dyrektora Departamentu Compliance na adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych”, w tym anonimowo

Osoby dokonujące zgłoszenia niezgodności uzyskują status Sygnalisty i podlegają ochronie. Sygnalisty nie moga spotkać działania odwetowe ze strony pracowników, innych osób ani pracodawcy z powodu dokonania zgłoszenia.

Działania w ramach programu compliance na rok 2020

Podstawowym narzędziem realizacji funkcji Compliance w GK PGE jest roczny program Compliance. W ramach Programu Compliance w 2020 roku skupiliśmy się w GK PGE na realizacji zadań takich jak:

W terminie od marca do czerwca 2020 roku Departament Compliance PGE S.A. przeprowadził monitoringi „Ochrona własności intelektualnej” w wybranych spółkach GK PGE. W ramach monitoringu poddano analizie: umowy o pracę, umowy z kontrahentami, umowy pomiędzy spółkami w grupie, aneksy, oświadczenia oraz inne dokumenty, które mogą zawierać informacje dotyczące chronienia przez spółkę własności intelektualnej. Badanie było realizowane poprzez: analizę obowiązujących w spółkach regulacji, dokumentacji, danych i umów, a także wywiady bezpośrednie i pośrednie. Badaniem został objęty okres: styczeń 2018 r. – czerwiec 2020 r.

GK PGE dbając o realizację celów strategicznych, zarządza ryzykami występującymi podczas wykonywania działalności zgodnie z Procedurą Ogólną Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej PGE.

Departament Compliance w obszarze identyfikacji i oceny ryzyk w zainteresowaniu Compliance opiera się na istniejącym w PGE S.A. systemie ERM9 i współpracuje z właścicielem tego systemu – Departamentem Ryzyka i Ubezpieczeń.

W roku 2020 badaniem objęto 24 spółki, proces został zrealizowany w 7 Spółkach objętych ERM oraz 17 Spółkach nie objętych ERM.

Departament Compliance opiniuje regulacje wewnętrzne i prowadzi przeglądy procesów pod kątem zapewnienia zgodności z prawem, zasadami Kodeksu etyki GK PGE i innymi regulacjami Compliance oraz minimalizacji ryzyk wystąpienia kar i nadużyć (poprzez zapewnienie przejrzystych zasad, odpowiedniego nadzoru).

Ponadto w ramach analizy występowania czynników sprzyjających nadużyciom w regulacjach wewnętrznych, przeprowadzono w roku 2020 przeglądy regulacji wewnętrznych w PGE S.A. w obszarze zakupów oraz nowych projektów i inwestycji. Celem tych działań była ocena czy dana regulacja jasno określa podział zadań i odpowiedzialności w procesie, ustalenie czy punkty krytyczne procesu, gdzie powinny być oznaczone tzw. „red flag”, są wskazane i są w nich określone czynności zapewniające mitygację ryzyk, np. zasada kontroli czterech oczu, wzmocniony nadzór.

Zadanie było przeprowadzone w formie pilotażu, w wyniku którego będą wypracowane rozwiązania do zastosowania we wszystkich spółkach GK PGE.

Zadanie zrealizowane zostało w formie ankiety wypełnionej przez Koordynatorów Compliance w spółkach GK PGE. Ankieta zawierała pytania dotyczące wdrożonego systemu monitorowania zmian w prawie, w zakresie zapewnienia bieżącej informacji o zmianach, dystrybuowaniu tej informacji do komórek organizacyjnych i uzyskaniu informacji zwrotnej o konieczności dostosowań lub jej braku, i potwierdzenia wprowadzenia dostosowań, jeśli były potrzebne.

Ocena Zgodności to regularny przegląd działań w zakresie zgodności z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi w obszarach Compliance, który jest realizowany w formie samooceny przez poszczególne zarządy. Departament Compliance udziela wsparcia dla spółek GK PGE w wykonaniu Oceny Zgodności. Następnie Departament Compliance dokonuje analizy i przeglądu jej wyników oraz wskazuje obszary do doskonalenia w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W roku 2020 kontynuowane były w spółkach GK PGE szkolenia compliance, obejmujące w szczególności:

a) szkolenia adaptacyjne, będące elementem procesu adaptacji nowozatrudnionych osób, w pierwszych dniach rozpoczęcia pracy,

b) warsztatowe szkolenia z Kodeksu etyki GK PGE,

c) szkolenia z Polityki antykorupcyjnej GK PGE, w formie e-learningu dla zakresu podstawowego oraz w firmie warsztatów dla zakresu rozszerzonego,

d) inauguracja szkoleń przypominjących z Kodeksu etyki GK PGE.

Szkolenia realizowane są przez Koordynatorów oraz wyznaczonych w spółkach trenerów wewnętrznych. DC organizuje i współprowadzi szkolenia „train the trainer”, stanowiące zasadnicze przygotowanie do prowadzenia szkoleń Compliance. W roku 2020 odbyły się 2 takie szkolenia, na których łącznie przeszkolono 41 osób.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, szkolenia warsztatowe realizowane były w spółkach częściowo zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie materiałów szkoleniowych przygotowanych do tego celu przez Departament Compliance.

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach Kodeksu etyki GK PGE jest jednym z zadań wspierających realizację celów biznesowych GK PGE. Kwestie związane z etycznym prowadzeniem biznesu coraz częściej są przedmiotem raportowania do zewnętrznych interesariuszy, więc ich znaczenie rośnie (przykładem jest corocznie publikowany przez PGE S.A. raport niefinansowy, standardy GPW, jak też ankiety/pytania kierowane przez instytucje sektora finansowego).

W 2020 r. rozszerzono proces operacjonalizacji zapisów Kodeksu etyki GK PGE o obszary inne, niż bezpośrednio związanie z obszarem Compliance. Elementy te mogą być implementowane w ramach: szkoleń/instruktaży, uwzględniane w regulacjach wewnętrznych, w komunikacji z pracownikami zarówno służb Compliance jak i kadry zarządzającej czy przedstawicieli innych obszarów.

W roku 2020 zainaugurowano szkolenia przypominające z Kodeksu etyki GK PGE, które wg obowiązujących regulacji powinny być cyklicznie powtarzane w trzyletnim cyklu. Uwzględniając informacje zwrotne otrzymywane po poprzednich szkoleniach oraz chcąc zapewnić jak największą relewantność treści i formy szkoleń dla odbiorców, a przez to jak najlepszą skuteczność, szkolenia przypominające planowane były w oparciu o zasadę zindywidualizowania i spersonalizowania, tak materiałów szkoleniowych, jak i założeń co do sposobów realizacji szkoleń.

Podczas szkolenia pracownicy zapoznawani są z wartościami, jakich zgodnie z Kodeksem etyki są zobowiązani przestrzegać.

Ponadto w 2020 r. podjęto następujące działania z zakresu Kodeksu etyki:

 • Wdrożenie elementów Kodeksu etyki w wybranych szkoleniach (poza obowiązkowymi szkoleniami Compliance) w PGE S.A., np. program rozwoju „Sieć Rozwoju” opiera się na wartościach GK PGE: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność. Przykładowy temat –„Asertywne Relacje – warsztat dla wszystkich Pracowników” oparty został o zasady „Ludzie w naszej firmie”, szczególnie: Dbamy o przyjazne warunki pracy oraz Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę.
 • Przesłanie do Koordynatorów Compliance w Spółkach GK PGE „Wytycznych dot. praktycznego wdrożenia elementów Kodeksu etyki do życia spółek GK PGE”.

W 2020 roku została opracowana zmiana Polityki antykorupcyjnej GK PGE w celu: zapewnienia zgodności z wytycznymi GPW w zakresie przeciwdziałania korupcji, odzwierciedlenia zmian organizacyjnych dot. komórek odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji w GK PGE oraz uzupełnienia rozwiązań wzmacniających przeciwdziałanie konfliktowi interesów.

W roku 2020 pod względem ryzyka wystąpienia korupcji oceniono 25 spółek Grupy PGE, tj. 100% spółek Grupy PGE, w których działają struktury Compliance.

Grupa PGE 2020
Odsetek członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 84%
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 72%
Odsetek pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 65%
Odsetek pozostałych pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 72%

PGE SA 2020
Odsetek członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 100%
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 94,7%
Odsetek pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 96,4%
Odsetek pozostałych pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji 94,2%

W związku z przyjęciem w 2020 r. nowej strategii PGE S.A. są prowadzone prace dostosowujące treści obszaru Compliance i działań komunikacyjnych. Przeprowadzono również analizę zainteresowania pracowników tematami i publikacjami na obecnej zakładce Compliance IPK. W wyniku powyższych zmian niezbędne będzie także przeprowadzenie działań dostosowujących materiały komunikacyjne Compliance.

Ponadto w roku 2020 spółki prowadziły swoje działania na podstawie opracowanych harmonogramów działań komunikacyjnych. Skupiły się w głównej mierze na cyklicznych mailingach i okolicznościach dot. istotnych wydarzeń – np. Compliance Day przypadającym w czerwcu, rocznicy przyjęcia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych, czy Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji w grudniu 2020 r.

Wyniki wyszukiwania