PGE działa na terytorium całego kraju i jest podmiotem, który pełni ważną rolę dla społeczności. Grupa PGE prowadzi dialog z interesariuszami i promuje wartości partnerstwa, rozwoju i odpowiedzialności.

Sprawiedliwa transformacja

Kapitałem Grupy PGE są pracownicy. W oparciu o ich doświadczenie, zaangażowanie i kompetencje PGE prowadzi swoją działalność.

W Grupie PGE na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 41629 pracowników. Obecnie najistotniejszym wyzwaniem w obszarze HR jest przygotowanie pracowników do procesu zrównoważonej transformacji. Jest to kluczowy cel nowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, do opracowania której zostały zaproszone spółki Grupy PGE. Powołany został zespół roboczy, który po przygotowaniu wniosków, wynikających ze szczegółowej analizy strategii biznesowej, opracuje rozwiązania odpowiadające na wyzwania poszczególnych segmentów działalności Grupy.

Jedną z inicjatyw jest plan powołania Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie (CRK). W 2020 roku opracowana została jego koncepcja, zaprezentowana marszałkowi województwa łódzkiego przez prezesa zarządu PGE SA, Wojciecha Dąbrowskiego. Projekt przedsięwzięcia został zgłoszony do „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego”.

GE oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały 18 marca 2021 r. list intencyjny dotyczący powołania Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) w Bełchatowie.

 

Źródło: archiwum PGE.

Nad spójną i kompletną koncepcją działania w obszarze transformacji oddziałów kopalni i elektrowni Turów pracuje zespół roboczy ds. programu transformacji kompleksu. Inicjatywy w zakresie transformacji kompleksu Turów opracowane w PGE SA przy współpracy ze spółkami zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem uwzględniania ich w „Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Dolnośląskiego”.

Luka pokoleniowa

Szczególne miejsce w nowej strategii biznesowej poświęcone jest trendom demograficznym, w tym pogłębiającej się luce pokoleniowej, co może mieć bardzo istotny wpływ na przyszłość Grupy PGE. Obecnie odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 63 proc. Według prognoz, w 2050 roku potencjalne zasoby pracy w Polsce będą stanowiły 56 proc. ludności. Do 2050 roku spodziewany jest spadek wielkości populacji w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44) o 6 milionów (tj. o 39 proc.), z czego największy ubytek nastąpi do 2035 roku. Prognozy demograficzne GUS przewidują, że do 2050 roku mediana wieku wzrośnie do 50,1 lat dla mężczyzn i do 54,8 lat dla kobiet a tempo starzenia się będzie najwyższe w ciągu najbliższych 10 lat.

Polska stanie się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. W PGE wykonywane są modele i prognozy, uwzględniające te założenia. Zmiany demograficzne wymagają odpowiednich działań dla każdej grupy wiekowej.

W 2020 roku została opracowana „Koncepcja uzupełniania luki pokoleniowej w PGE GiEK”, której celem jest określenie działań i systemowych rozwiązań m.in. z zakresu przekwalifikowywania się pracowników, a także zasad i standardów ich mobilności, co umożliwi efektywną alokację zasobów podczas realizacji projektów i inwestycji, czy zadań operacyjnych. Minimalizacja luki pokoleniowej możliwa jest też dzięki właściwemu wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy pracowników Grupy PGE, realizacji programów mentorskich, a także poprzez precyzyjne planowanie sukcesji w obszarach kluczowych dla funkcjonowania Grupy. W Grupie PGE duża waga przykładana jest do rozwoju programów stażowych, praktyk zawodowych oraz do współpracy ze szkołami i uczelniami technicznymi.

Grupa PGE uczestniczy w kolejnych edycjach programu stażowego „Energia dla Przyszłości”, zapewniając staże dla studentów uczelni wyższych. Jest to program realizowany pod auspicjami Ministerstwa Klimatu we współpracy ze spółkami energetycznymi PKN ORLEN, PGNiG oraz PSE. W IV edycji programu, który zakończył się we wrześniu 2020 roku, udział wzięło 29. stażystów. W październiku 2020 roku rozpoczęła się kolejna jego edycja.

Edukacja zawodowa

Realizacja programów stażowych i klas patronackich trwa nieprzerwanie od kilku lat. PGE ściśle współpracuje ze szkołami na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania programów nauczania pod kątem przyszłych potrzeb. PGE GiEK patronuje 27 klasom z powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w których uczy się ponad 660 uczniów. Spółka pomaga kształcić, m.in. przyszłych techników elektryków, mechaników, energetyków, automatyków i mechatroników.

PGE Energia Ciepła realizuje projekt pod nazwą „Energetyczna Kariera z PGE Energia Ciepła” – we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym. Szkoły, z którymi zawarte zostały porozumienia, integrowane są w jedną sieć wymiany informacji oraz współpracy na rzecz kształcenia kadr w branży energetycznej. W ramach projektu uczniowie mają szansę na zdobycie odpowiednich umiejętności technicznych i zawodowych, a ścisła współpraca ze szkołami pozwala dopasować programy kształcenia do rynkowych potrzeb polskiego ciepłownictwa. Obecnie PGE Energia Ciepła współpracuje z 11 szkołami, znajdującymi się w: Krakowie (dwie szkoły), Gdańsku, Toruniu (dwie szkoły), Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. W ramach projektu, od początku jego trwania, ponad 600 uczniów uczestniczyło w lekcjach na terenie różnych elektrociepłowni spółki, ponad 120 uczniów odbyło praktyki zawodowe, a 41 absolwentów już pracuje w zawodzie energetyka w różnych lokalizacjach w PGE Energii Ciepła.

Energetyczna Kariera.

 

Źródło: archiwum PGE

Od kilku lat trwa współpraca z 19 szkołami zawodowymi i branżowymi na terenie działania PGE Dystrybucja. W każdym z oddziałów spółki znajdują się placówki, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Ich uczniowie odwiedzają siedziby PGE Dystrybucja i poznają specyfikę pracy energetyków, jak również systematyzują wiedzę o rynku energetycznym w Polsce, o Grupie Kapitałowej PGE oraz o roli Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbywają również miesięczne praktyki.

Lekcja na stacji RE Ełk.

 

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja

Pokaz prac PGE Dystrybucja

 

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja

PGE Energia Odnawialna pierwszą współpracę zawiązała w 2017 roku z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach. Obecnie spółka patronuje 6 szkołom ponadpodstawowym (w Wejherowie, Gorlicach, Radomiu, Opolu, Zgorzelcu i Siedlcach). Rozwija w nich kierunek kształcenia: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Spółka sfinansowała także wyposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny taki, jak m.in.: pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne, przenośne zestawy edukacyjne z pompami solarnymi, kolektory słoneczne czy zestawy edukacyjne poświęcone magazynowaniu energii.

Pracownia OZE w Siedlcach; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica

 

Źródło: archiwum PGE EO.

Praca w warunkach epidemii COVID-19

Jednym z kluczowych obszarów, które podlegają stałemu doskonaleniu jest obszar bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy Elektrowni Rybnik wykonujący swoją pracę w czasie pandemii.

 

Źródło: archiwum PGE GiEK

Konieczność reagowania na kryzys wywołany pandemią koronawirusa na początku 2020 roku, postawił wszystkie spółki Grupy PGE przed zupełnie nową rzeczywistością i wymagał zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Centrum Korporacyjne monitoruje bieżącą sytuację oraz prowadzi ciągłą komunikację zasad, uwarunkowań i innych istotnych kwestii w tym zakresie w całej Grupie PGE.

Koronawirus – Informacje

W spółkach Grupy PGE wypracowano zasady funkcjonowania procesów w warunkach stanu epidemii. Wszystkie lokalizacje zostały wyposażone w środki niezbędne do funkcjonowania w tych warunkach (np. środki dezynfekujące, maseczki ochronne, przyłbice, itp.). Dostępność oraz stan zapasów tych środków w całej Grupie jest na bieżąco monitorowana przez Centrum Korporacyjne. W spółkach zależnych działają powołane lokalne sztaby kryzysowe, bazujące na tzw. Zespołach Awaryjnych/Kryzysowych, które były przygotowane wcześniej na podobne okoliczności. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania, opracowanie scenariuszy awaryjnych, zasad pracy zdalnej, codzienne raportowanie oraz prowadzenie komunikacji do pracowników, koordynacja działań, opracowanie wytycznych dotyczących zasad reżimu sanitarnego w obszarach m.in. organizacji pracy, przekazywania zmian, szkoleń, rekrutacji czy delegacji. Praca zespołów kryzysowych nadzorowana jest przez centralny Zespół Kryzysowy, działający w Centrum Korporacyjnym. Współpracuje on efektywnie ze swoimi odpowiednikami w spółkach zależnych Grupy PGE, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Została również nawiązana współpraca z placówkami Sanepidu w celu zapewnienia pełnego przepływu informacji. Zespół regularnie omawia bieżącą sytuację. Pracownicy są informowani o aktualnej sytuacji związanej z pandemią, w tym o zmianach w otoczeniu prawnym, wytycznych i zasadach dotyczących zachowywania bezpieczeństwa.

Praca zgodna z zasadami BHP w Elektrowni Rybnik.

 

Źródło: archiwum PGE GiEK.

Pracodawcy w Grupie PGE dostosowali zasady pracy na terenie zakładów do sytuacji epidemicznej. Tam gdzie to możliwe przekazywanie zmian odbywa się w sposób bezkontaktowy, a zmiana wychodząca nie kontaktuje się ze zmianą przychodzącą. Ograniczone do minimum zostały kontakty z osobami przychodzącymi do firmy z zewnątrz.

Bezpieczeństwo w PGE.

 

Źródło: archiwum PGE

Część pracodawców zorganizowała szczepienia przeciw grypie dla pracowników. Wdrożone zostały regulacje dotyczące zasad pracy zdalnej oraz opracowano materiały dotyczący dobrych praktyk w pracy zdalnej dla pracowników Grupy PGE.

Pracownicy części spółek mogli korzystać ze specjalnej linii oferującej wsparcie psychologiczne dla osób, które mogły odczuwać dyskomfort związany z izolacją i zwiększone napięcie z powodu pandemii. Chętni pracownicy mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line z psychologiem dotyczących zarządzanie stresem i emocjami w czasach kryzysu i gwałtownych zmian.

Aby wesprzeć menedżerów opracowany został zestaw Dobrych Praktyk Menedżerskich z przykładami i radami, jak przenieść narzędzia menedżerskie do świata online (praca zdalna dla menedżera, komunikacja na odległość, emocje i stres). Zespół HR wspierał menedżerów w radzeniu sobie z zarządzaniem zespołami pracującymi zdalnie za pomocą cyklicznych szkoleń online „Menedżer w trudnych czasach”. Dotyczyły one rozwoju w dwóch obszarach: zarządzanie sobą i swoją efektywnością podczas pracy zdalnej oraz zdalne zarządzanie zespołem.

Programy prozdrowotne

PGE oferuje wszystkim zatrudnionym pracownikom rozbudowane pakiety medyczne w prywatnej opiece zdrowotnej w placówkach Enel-Med oraz w placówkach partnerskich na terenie całego kraju. Pracownicy mają możliwość skorzystania wkrótkim czasie z profesjonalnej opieki medycznej, tj. konsultacji medycznych u różnego rodzaju specjalistów oraz wykonania badań diagnostycznych. W okresie jesienno-zimowym każdy pracownik może raz w roku skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie poprzedzonego konsultacją lekarską

DSCF3671 DSCF3671

Badanie opinii pracowników

W PGE SA po raz pierwszy przeprowadzone zostało Badanie Opinii Pracowników (BOP), które mierzy między innymi poziom zaangażowania pracowników, możliwości rozwoju, przywództwo, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy, a także, ze względu na obecną sytuację, kwestie związane z pandemią COVID-19. Badanie było całkowicie anonimowe. Wzięło w nim udział 90 proc. pracowników spółki. Wyniki zaprezentowane zostały w 2021 roku. Następnie, w miarę potrzeb, opracowane są wraz z pracownikami plany działań doskonalących. W 2020 roku przeprowadzono również po raz czternasty podobne badanie w spółce PGE Energia Ciepła i w jej spółkach zależnych.

Działania szkoleniowe

W 2020 roku zespół HR podjął próbę realizacji zaplanowanych jeszcze przed pandemią szkoleń. Uruchomiono szkolenia językowe, komputerowe oraz wspierające rozwój kompetencji miękkich w formule online. W PGE SA uruchomiono program „Sieci Rozwoju” w formie 90-minutowych webinariów. Przeprowadzono łącznie 49 szkoleń, w których udział wzięło 434 uczestników. W 2020 roku przeprowadzono II edycję Akademii HR Biznes Partnera, czyli wewnętrznego programu rozwojowego, przygotowującego przyszłych HR Biznes Partnerów z całej Grupy PGE do efektywnej współpracy z menedżerami. Zakończone zostały również trzy semestralne studia MBA, realizowane we współpracy z Politechniką Warszawską, w których udział wzięło 40 menedżerów Grupy oraz Akademia PROInv – czyli Program Efektywnego Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi.

Uruchomiony został nowy program e-learningowy, obowiązkowy dla wszystkich pracowników dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Zaktualizowane zostały zapisy procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Dokument został przekazany do wszystkich pracodawców w Grupie PGE jako rekomendacja do wdrożenia na poziomie lokalnym.

Stałe doskonalenie pracowników

Pracownicy PGE, jak co roku, w 2020 roku również bardzo aktywnie brali udział w rozgrywkach „Global Management Challenge” – konkursie, który polega na zaawansowanej symulacji prowadzenia biznesu. Pomimo pandemii, w 20. edycji rozgrywek zmagania rozpoczęło 26 zespołów z Grupy PGE. Zespół FullJoin z PGE Systemy został zwycięzcą finału krajowego i awansował do finału światowego. Zespół AtomicPeople (PGE Systemy + PGE SA) zajął III miejsce w finale krajowym.

Pracownicy Oddziału Elektrownia Bełchatów prowadzą szeroką i bardzo aktywną działalność w obszarze innowacji usprawniających oraz inicjatyw optymalizacyjnych. W 2020 roku Elektrownia przeprowadziła XIII Ranking Innowacyjności, w którym wdrożono ogółem 40 innowacji zgłoszonych przez 78 twórców. Usprawnienia przynoszą korzyści w szerokim obszarze poprawy efektywności oraz poprawiając warunki pracy, organizację oraz ergonomię na stanowisku pracy.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii pracowniczych

 • 102-8
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łączna liczba pracowników 8 522 33 241 41 763 8 704 33 576 42 280 8 173 32 271 40 444
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 8 429 33 133 41 562 8 613 33 462 42 075 8 083 32 170 40 253
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 92 106 198 91 114 205 90 101 191
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 7 601 30 986 38 587 7 590 30 835 38 425 7 318 30 099 37 417
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 920 2 253 3 173 1 114 2 741 3 855 855 2 172 3 027
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (A) 383 575 958 283 504 787 157 483 640
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (B) 1 7 8 0 3 3 0 6 6
Liczba pracowników samozatrudnionych 2 22 24 0 22 22 3 7 10
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0,02% 0,07% 0,06% 0% 0,07% 0,05% 0,04% 0,02% 0,03%

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łączna liczba pracowników
(na dzień 31 grudnia danego roku) 313 315 628 331 336 667 311 307 618
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę na pełen etat 301 307 608 322 327 649 302 300 602
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę na niepełny etat 12 8 20 9 9 18 9 7 16
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony 296 291 587 311 308 619 295 290 585
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę na czas określony 17 24 41 20 28 48 16 17 33
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (A) 4 11 15 4 3 7 1 1 2
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
o dzieło (B) 0 0 0 0 2 2 1 1
Liczba pracowników samozatrudnionych 0 0
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 102-41
 • GC-3

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Liczba zatrudnionych pracowników 41 763 42 283 40 444
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 31 393 32 339 30 861
Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 75,2% 76,5% 76,3%

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Liczba zatrudnionych pracowników 628 667 618
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 4 1 1
Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 1% 0% 0%

 

 • 401-1
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Łączna liczba pracowników 41 763 42 283 40 444
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 2 785 3 040 1 927
Kobiety 855 1 065 579
Mężczyźni 2 022 2 935 1 348
Osoby poniżej 30 roku życia 1 020 1 274 568
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1 578 2 221 1 076
Osoby powyżej 50 roku życia 278 465 283
Procent pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 7% 7% 5%
Kobiety 2% 3% 1%
Mężczyźni 5% 7% 3%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 3% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 5% 3%
Osoby powyżej 50 roku życia 1% 1% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 2 688 2 711 3 695
Kobiety 774 698 1 031
Mężczyźni 1 960 2 080 2 664
Osoby poniżej 30 roku życia 363 398 394
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 910 887 1 078
Osoby powyżej 50 roku życia 1 461 1 493 2 223
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 6% 6% 9%
Kobiety 2% 2% 3%
Mężczyźni 5% 5% 7%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 2% 2% 3%
Osoby powyżej 50 roku życia 3% 4% 5%

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Łączna liczba pracowników 628 667 618
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 81 77 83
Kobiety 39 36 33
Mężczyźni 42 41 50
Osoby poniżej 30 roku życia 28 31 11
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 46 43 61
Osoby powyżej 50 roku życia 7 3 11
Procent pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 13% 12% 13%
Kobiety 6% 5% 5%
Mężczyźni 7% 6% 8%
Osoby poniżej 30 roku życia 4% 5% 2%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 7% 6% 10%
Osoby powyżej 50 roku życia 1% 0% 2%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 49 40 132
Kobiety 20 16 53
Mężczyźni 29 24 79
Osoby poniżej 30 roku życia 11 9 19
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 26 24 77
Osoby powyżej 50 roku życia 12 7 36
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 8% 6% 21%
Kobiety 3% 2% 9%
Mężczyźni 5% 4% 13%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 1% 3%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 4% 12%
Osoby powyżej 50 roku życia 2% 1% 6%

 

 

 • 404-1
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Całkowita liczba dni szkoleniowych (ogółem w danym roku) 53 551 48 487,75 42 105,00
Całkowita liczba pracowników 41 763 42 280 40 444
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem 1,3 1,2 1
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 2,8 2,3 3,6
Kobiety 1,5 1,14 1,38
Mężczyźni 1,4 1,2 1
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 4,8 7,1 3,4
Stanowiska kierownicze 3,4 2,4 1,9
Pozostali pracownicy 1,1 1 1
 • 404-1

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Całkowita liczba dni szkoleniowych (ogółem w danym roku) 1 597 2 481,3 492
Całkowita liczba pracowników 628 667 618
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem 2,5 3,7 0,8
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 2,7 3,8 0,7
Kobiety 2,9 3,4 1,2
Mężczyźni 3,3 4,1 0,8
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 2,9 6,6 1,6
Stanowiska kierownicze 3,7 4 1,3
Pozostali pracownicy 2,3 3,4 1

 

 • 404-3
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 23,5% 23,5% 15,4%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 9 804 9 923 6 228
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 2 764 2 899 2 396
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 7 039 7 024 3 832
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 1072 1 256 1 119
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)
kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 32,1% 33,3% 29,3%
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 21,1% 20,9% 11,9%
Dyrektorzy, kierownicy 37,2% 43,7% 38,3%

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 100% 100% 100%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 628 667 618
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 313 331 311
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 315 336 307
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 153 156 151
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)
kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 100% 100% 100%
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 100% 100% 100%
Dyrektorzy, kierownicy 100% 100% 100%
 • 405-1
 • GC-6

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Liczba osób w Zarządzie 86 95 89
Liczba osób w zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 7 8 9
Mężczyźni 79 87 80
wiek: poniżej 30 lat 0 0 0
wiek: 30-50 lat 47 55 62
wiek: ponad 50 lat 39 38 27
Liczba osób w Radzie Nadzorczej 181 190 197
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 52 57 54
Mężczyźni 129 133 143
wiek: poniżej 30 lat 0 3 2
wiek: 30-50 lat 123 128 137
wiek: ponad 50 lat 58 57 58
Liczba pracowników ogółem 41 763 42 281 40 444
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 8 522 8 706 8 173
Mężczyźni 33 241 33 575 32 271
wiek: poniżej 30 lat 3 041 3 457 3 059
wiek: 30-50 lat 20 856 20 641 19 550
wiek: ponad 50 lat 17 866 18 183 17 835
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 8,1% 8,4% 10,1%
Mężczyźni 91,9% 91,6% 89,9%
wiek: poniżej 30 lat 0% 0% 0%
wiek: 30-50 lat 54,7% 57,9% 69,7%
wiek: ponad 50 lat 45,3% 40% 30,3%
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 28,7% 30% 27,4%
Mężczyźni 71,3% 70% 72,6%
wiek: poniżej 30 lat 0% 1,6% 1%
wiek: 30-50 lat 68% 67,4% 69,5%
wiek: ponad 50 lat 32% 30% 29,4%
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 20,4% 20,6% 20,2%
Mężczyźni 79,6% 79,4% 79,8%
wiek: poniżej 30 lat 7,3% 8,2% 7,6%
wiek: 30-50 lat 49,9% 48,8% 48,3%
wiek: ponad 50 lat 42,8% 43% 44,1%

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Liczba osób w Zarządzie 6 6 6
Liczba osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 0 0 1
Mężczyźni 6 6 5
wiek: poniżej 30 lat 0 0 0
wiek: 30-50 lat 2 2 5
wiek: ponad 50 lat 4 4 1
Liczba osób w Radzie Nadzorczej 8 8 8
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 2 2 2
Mężczyźni 6 6 6
wiek: poniżej 30 lat 0 0 0
wiek: 30-50 lat 4 4 4
wiek: ponad 50 lat 4 4 4
Liczba pracowników ogółem 628 667 618
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 313 331 311
Mężczyźni 315 336 307
wiek: poniżej 30 lat 96 78 54
wiek: 30-50 lat 448 499 480
wiek: ponad 50 lat 84 90 84
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 0% 0% 16,7%
Mężczyźni 100% 100% 83,3%
wiek: Poniżej 30 lat 0% 0% 0%
wiek: 30-50 lat 33,3% 33,3% 83,3%
wiek: ponad 50 lat 66,7% 66,7% 16,7%
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 25% 25% 25%
Mężczyźni 75% 75% 75%
wiek: poniżej 30 lat 0% 0% 0%
wiek: 30-50 lat 50% 50% 50%
wiek: ponad 50 lat 50% 50% 50%
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:
Kobiety 49,8% 49,6% 50,3%
Mężczyźni 50,2% 50,4% 49,7%
wiek: poniżej 30 lat 15,3% 11,7% 8,7%
wiek: 30-50 lat 71,3% 74,8% 77,7%
wiek: ponad 50 lat 13,4% 13,5% 13,6%
 • 403-9

Grupa PGE Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy ogółem w tym: 155 171 176
Kobiety 16 15 13
Mężczyźni 140 158 164
Liczba wypadków śmiertelnych 0 1 3
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 0 1 3
Liczba wypadków zbiorowych 1 2 1
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 2 4 2
Liczba wypadków ciężkich 2 2 2
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 2 2 2
Liczba wypadków lekkich 152 166 170
Kobiety 16 15 12
Mężczyźni 136 151 158
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 3,71 4,04 4,35
Wskaźnik ciężkości wypadków** 24,05 21,42 22,35
Wskaźnik absencji*** 10 608 12 445 11 675
Kobiety 1 129 1 556 582
Mężczyźni 9 423 10 889 11 093
* Wskaźnik częstotliwości wypadków liczony według wzoru = liczba wypadków w danym roku/liczba zatrudnionych (stan na koniec danego roku) x1000
** Wskaźnik ciężkości wypadków liczony według wzoru = łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych
*** Wskaźnik absencji jest to łączna liczba dni nieobecności z tytułu wypadków przy pracy (licząc dni kalendarzowe) – w odniesieniu do spółek Grupy PGE

PGE SA Dane za 2018 Dane za 2019 Dane za 2020
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy ogółem, w tym: 1 0 0
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 1 0 0
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 0 0 0
Liczba wypadków zbiorowych 0 0 0
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 0 0 0
Liczba wypadków lekkich 1 0 0
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 1 0 0
Wskaźnik częstotliwości wypadków 1,59 0 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 0 0
Wskaźnik absencji 0 0 0
Kobiety 0 0 0
Mężczyźni 0 0 0

W 2020 roku zmniejszyła się liczba wypadków w spółkach wydobywczych, produkcyjnych i dystrybucyjnych o ok. 15 proc. W porównaniu z rokiem 2019. W spółkach usługowych liczba wypadków wzrosła o około 38 proc. Zdecydowana większość wypadków była związana z upadkami związanymi z pieszym przemieszczaniem się oraz z drobnymi skaleczeniami i zranieniami związanymi z ręcznym manipulowaniem przedmiotami. Funkcjonowanie w stanie epidemii spowodowało zwiększenie ryzyka BHP w związku z mniejszymi zasobami, które mogły być przeznaczone na kontrole prac. W 2020 roku doszło do trzech wypadków śmiertelnych. Zostały one dokładnie zbadane przez służby spółki oraz odpowiednie organy. Podjęto stosowne działania zapobiegawcze. Wnioski ze wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w roku 2020 zostały uwzględnione w ramowym planie działań na rok 2021.

Wyniki wyszukiwania