Energetyka Odnawialna

Przedmiotem działalności segmentu jest wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych.

PGE-grafiki-edytowalna_energet-odnawialna (2) PGE-grafiki-edytowalna_energet-odnawialna (2)

*Ujęcie zarządcze.

Segment Energetyka Odnawialna oparty jest przede wszystkim o przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, przy czym, w odróżnieniu od produkcji w elektrowniach systemowych segmentu Energetyka Konwencjonalna, przychody te uzależnione są w większym stopniu od zmienności warunków atmosferycznych i ceny na rynku spot ze względu na przyjęty model sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Wolumen produkcji energii elektrycznej przekłada się równocześnie na produkcję praw majątkowych (zielonych certyfikatów) i przychody z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii uzyskiwane przez aktywa segmentu, z wyłączeniem elektrowni wodnych powyżej 5 MWe.

Stabilna część wynikowa segmentu związana jest ze świadczeniem usług systemowych przez elektrownie szczytowo-pompowe, realizowanych w oparciu o umowę z OSP.

Po stronie kosztowej najważniejsze pozycje stanowią: amortyzacja aktywów segmentu, zużycie energii na potrzeby pompowania wody w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz usługi obce, głównie w postaci usług remontowych. Istotną pozycję kosztową działalności w ramach segmentu stanowią również podatek od nieruchomości oraz wynagrodzenia pracowników.

7 7

Aktywa

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE Energia Odnawialna S.A. W skład segmentu wchodzi również PGE Baltica, odpowiadająca za wszelkie działania związane z energetyką morską.

W II kwartale 2020 roku zostały uruchomione dwie nowo wybudowane farmy wiatrowe: Starza/Rybice oraz Karnice II. Farmy te składają się w sumie z 43 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 98 MW. Inwestycja zrealizowana została w województwie zachodniopomorskim, na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice. Pod koniec lipca 2020 roku została nabyta FW Skoczykłody, zlokalizowana w pobliżu Rawy Mazowieckiej, o łącznej mocy 36 MW. Farma wybudowana została w 2015 roku i składa się z 12 turbin. Obecnie łączna moc zainstalowana posiadanych farm wiatrowych wynosi 683 MW. Między wrześniem a listopadem 2020 zostały otwarte 4 nowe elektrownie fotowoltaiczne: PV Lesko, PV Bliskowice,  PV Lutol 1, PV Lutol 2 o łącznej mocy zainstalowanej 4 MW.

Na aktywa segmentu składa się:

  • 17 farm wiatrowych,
  • 5 elektrowni fotowoltaicznych,
  • 29 elektrowni wodnych przepływowych,
  • 4 elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym.
PGE-odnawialna-mapa PGE-odnawialna-mapa

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w elektrowniach segmentu Energetyka Odnawialna

Rodzaje Elektrowni Roczna produkcja energii (GWh) Moc zainstalowana (MWe)
2020 2019 2020
Elektrownie wodne przepływowe 261,14 247,88 95,76
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe 748,30 648,12 1 256,00
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z dopływem naturalnym* 161,32 127,83 286,64
Elektrownie wiatrowe 1 489,07 1 265,46 683,16
Elektrownie fotowoltaiczne 1,04 0,58 4,7
*W tym produkcja z cyklu szczytowo-pompowego 7,9 GWh oraz produkcja z dopływu naturalnego 153,4 GWh. Łączna produkcja z cyklu szczytowo-pompowego w 2020 roku wyniosła 756,2 GWh, a produkcja z wody wyniosła łącznie 414,6 GWh.

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2020 2019
Przychody ze sprzedaży, w tym: 1 091 1 039
EBIT 405 657
EBITDA 597 517
Nakłady inwestycyjne 715 151

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są od warunków pogodowych i hydrologicznych, a także od cen energii elektrycznej, cen zielonych certyfikatów oraz od przychodów z regulacyjnych usług systemowych.

[mln PLN] 2020 2019 Zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 708 133 432%
Rozwojowe 649 20 3 145%
Modernizacyjno-odtworzeniowe 59 113 -48%
Pozostałe 7 18 -61%
RAZEM 715 151 374%

Wyniki wyszukiwania