Jak zmienia się nasze otoczenie

Oczekiwania społeczne definiują wizję dla energetyki

Oczekiwania społeczne definiują wizję dla energetyki
 • Energia przyjazna dla środowiska
 • Rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów oraz dające poczucie niezależności
 • Mobilne, proste i zawsze dostępne kanały obsługi
 • Transparentność komunikacji i społeczna odpowiedzialność biznesu
Dekarbonizacja
 • Cele zmierzające do neutralności klimatycznej
 • Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu
Decentralizacja
 • Rozwój energetyki rozproszonej
 • Nowe role i uczestnicy rynku energii
 • Zmiana uwarunkowań pracy sieci energetycznych
 • Automatyzacja i cyfryzacja
Konkurencja
 • Rosnąca wartość wizerunku neutralności środowiskowej
 • Nowi gracze spoza sektora energetycznego
 • Proste i atrakcyjne oferty produktowe, wspierane nowymi technologiami

W ciągu ostatnich lat nastąpiły głębokie zmiany w sektorze energetycznym. Oczekiwania społeczne nakierowane są obecnie na energię produkowaną w sposób przyjazny dla środowiska oraz rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów i dające poczucie niezależności. Główne trendy definiujące przyszłość sektora to Dekarbonizacja, Decentralizacja, Konkurencja. Pojawiły się zmiany regulacyjne zacieśniające politykę środowiskową Unii Europejskiej, zakładające osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Wraz ze zmianami społecznymi i regulacyjnymi zmieniła się również polityka banków i inwestorów w zakresie finansowania projektów w energetyce. Obecnie fundusze są ukierunkowane na inwestycje w zeroemisyjne źródła wytwórcze oraz infrastrukturę sieciową. Ze względu na gwałtowny wzrost cen uprawnień CO2 źródła wytwórcze oparte na węglu, na których bazuje polska energetyka obniżyły w dużym stopniu swoją rentowność.

Transformacja energetyczna jest elementem modelu gospodarczego

Powiązanie polityki fiskalnej i inwestycyjnej z celami środowiskowymi
 • Ukierunkowanie funduszy na inwestycje
  w
  zeroemisyjne źródła wytwórcze i infrastrukturę sieciową
 • Ograniczanie dostępności finansowania dla energetyki opartej na paliwach kopalnych
 • Dążenie firm i miast do zrównoważonego rozwoju
Rozwój gospodarczy
Impuls inwestycyjny dzięki modernizacji infrastruktury energetycznej
Sprawiedliwa transformacja
Tworzenie szansy dla regionów poprzemysłowych na wypracowanie nowych specjalizacji
Niezależność
Wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych oraz magazynów energii
Wyzwania dla firm energetycznych
Dostosowanie organizacji do konkurowania w nowym otoczeniu

Zmiany w otoczeniu to nie tylko zagrożenie i wyzwanie dla sektora, ale także szansa na impuls inwestycyjny dla gospodarki dzięki budowie nowych źródeł wytwórczych oraz modernizacji infrastruktury energetycznej. Transformacja sektora energetycznego powinna przełożyć się na rozwój gospodarczy, zrównoważony wzrost dla firm i miast, a także na sprawiedliwą transformację regionów związanych do tej pory z wydobyciem węgla. Transformacja energetyczna staje się elementem modelu gospodarczego. Inwestycje Grupy PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld PLN z czego ok. 50% przypada na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne).

Kierunek jest nieunikniony.

Polska energetyka potrzebuje lidera zmian

PGE chce odegrać rolę lidera transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce oraz wspierać budowanie otoczenia rynkowego sprzyjającego transformacji energetycznej. Grupa PGE jest gotowa do przeprowadzenia procesów transformacji sektora i przygotowania konwencjonalnej podstawy systemu elektroenergetycznego do funkcjonowania w nowej strukturze właścicielskiej. Jako lider transformacji PGE deklaruje zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Trwałe obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Spółka będzie pionierem rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej.

Wyniki wyszukiwania