Czyste powietrze

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność, jak każda z aktywności człowieka, wiąże się w sposób naturalny z ingerencją w środowisko. Działalność gospodarczą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawna, w szczególności z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, działającym z nim w pełnej harmonii i promującym zasadę zrównoważonego rozwoju.

Czyste powietrze, czyste sąsiedztwo

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych wpływa na stan środowiska naturalnego, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do minimalizowania swojego wpływu na otoczenie.

Szczególną wagę przykładamy do rozwoju ciepłownictwa systemowego, wiedząc jak jego wykorzystanie ma pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i środowisko. Ciepło płynące z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Badania wskazują, że w zależności od lokalizacji, jednym z głównych źródłem smogu jest indywidualne ogrzewanie budynków paliwami o niskiej jakości. Ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że energia zawarta w paliwie jest efektywniej przetwarzana i wykorzystywana.

W naszych działaniach wielką wagę przywiązujemy do współpracy z lokalnymi władzami, wspólnie mierząc się z problemem smogu, dla poprawy jakości życia mieszkańców.

DJI76-scaled@2x DJI76-scaled@2x

PGE jest największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego

Grupa PGE dba o partnerskie relacje z samorządami i lokalnymi dystrybutorami, dzięki czemu wypracowuje rozwiązania korzystne dla klientów. Do 2023 roku Grupa planuje zarządzać sieciami w 2/3 lokalizacji naszych elektrociepłowni.

Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości powietrza w miastach poprzez masowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej i likwidację starych, nieefektywnych i zatruwających środowisko domowych pieców węglowych.

Strategia zakłada:

 • Ponad 100 tysięcy wymienionych źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym do 2030 r.
 • Decyzje inwestycyjne dla gazu ziemnego najpóźniej do 2025; w dalszych latach niezbędna komercjalizacja zeroemisyjnych paliw (np. zielonego wodoru) lub elektryfikacja ciepłownictwa
 • ponad 70% udział źródeł zero- i niskoemisyjnych
  w produkcji ciepła do 2030 r.
 • Nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów

W 2020 roku na lokalnych rynkach ciepła PGE Energia Ciepła przyłączyła do miejskich sieci ciepłowniczych 223 MWt. To tak jakby do ciepła systemowego w jednym roku podłączone zostało całe miasto wielkości Gorzowa Wielkopolskiego.

Na rynkach, na których PGE Energia Ciepła jest tylko wytwórcą ciepła, przyłączonych zostało 147 MWt, nato- miast tam, gdzie działa jako podmiot zintegrowany i jest także dystrybutorem ciepła, przyłączonych zostało 76 MWt. 3/4 przyłączeń zostało zrealizowanych w trzech dużych miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Na rynku pierwotnym, czyli do obiektów nowo wybudowanych, do których ciepło płynie po raz pierwszy, spółka PGE Energia Ciepła podłączyła 162 MWt. Natomiast na rynku wtórnym, czyli do obiektów, które zamieniły zasilanie w ciepło na miejską sieć ciepłowniczą – 61 MWt

223 MWt
Przyłączeń do miejskich sieci ciepłowniczych PGE Energia Ciepła w 2020 roku
3/4
Zrealizowanych przyłączeń w Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku
162 MWt
Podłączeń na rynku pierwotnym
61 MWt
Podłączeń na rynku wtórnym

W Siechnicach, w miejsce obecnej, ponad stuletniej elektrociepłowni węglowej, powstanie nowoczesna jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem o mocy elektrycznej 179,4 MWe i mocy cieplnej 314,9 MWt. Elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo – parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej oraz akumulatora ciepła. Umowa na budowę elektrociepłowni wraz z umową serwisową opiewa na kwotę ok. 1,3 mld zł netto. Harmonogram projektu zakłada przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w II kwartale 2024 roku.

Nowa EC Czechnica będzie zasilana gazem, paliwem bardziej ekologicznym niż używany dziś w obecnie funkcjonującym zakładzie węgiel. Dzięki temu redukcja emisji CO2 w ciągu roku spadnie aż o 622 tysięcy ton. Oznacza to również oszczędności na energii pierwotnej na poziomie 599 tysięcy MWh rocznie, czyli obrazowo mówiąc dodatkowo unikniemy spalenia ok. 100 tys. ton węgla. Nie będzie potrzeby dostarczania do elektrociepłowni węgla drogą kolejową, ani biomasy transportem kołowym, co też z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, jak również będzie bardziej przyjazne dla lokalnej społeczności.

Niezależnie od planów rozwojowych stale inwestujemy w nasze istniejące aktywa, a większość tych inwestycji jest związana bezpośrednio lub pośrednio z poprawą jakości ochrony środowiska naturalnego.

Konsekwentne inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do dalszej poprawy. W latach 1989- 2020 elektrownie Grupy PGE zredukowały emisje: SO2 o 95%, NOx o 63 %, pyłu o 99%:

Emisje związków NOx, SO2 i pyłów do powietrza (w kg/MWh) w elektrowniach systemowych Grupy PGE

Instalacje PGE pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi Dyrektywy IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji. Rozpoczęliśmy również realizacje programu dostosowania aktywów wytwórczych do norm BAT/BREF.

Custom Size – 1 Custom Size – 1

Emisje elektrowni PGE GiEK w 2020 roku, a dopuszczalne normy

Programy rozwojowe wspierające transformację energetyczną

Grupa PGE prowadzi badania i realizuje programy rozwojowe, które dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań wspierają naszą podstawową działalność i jednocześnie realizują Politykę ochrony środowiska Grupy PGE. Są to m.in.:

 • Program dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów konkluzji BAT/BREF,
 • Program Pilotażowy Program Magazynowania

Wykaz projektów rozwojowych dostępny jest tutaj.

Program dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań konkluzji BAT/BREF Grupa PGE uruchomiła na początku 2019 roku. Od tego czasu uruchomionych zostało pięć projektów badawczo-rozwojowych:

 • badanie wpływu celowanych mieszanek soli bromu na redukcję emisji rtęci w spalinach Elektrowni Turów,
 • badanie skuteczności zastosowania wybranych rodzajów sorbentów pylistych do redukcji emisji rtęci w Elektrowni Bełchatów,
 • technologia produkcji węgla aktywowanego oraz sposobu jego dawkowania w celu ograniczenia emisji rtęci,
 • opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin;
 • wdrożenie technologii usuwania metali ciężkich w technologii InnUPS

Wyniki wyszukiwania