Kultura organizacyjna

Jesteśmy dużym koncernem - zatrudniamy ok. 40 tys. osób. Wielkim wyzwaniem dla tak dużej organizacji jest określenie wspólnych wartości dla niezwykle zróżnicowanej grupy pracowników.

Głównym dokumentem w zakresie etyki i zgodności z prawem jest Kodeks etyki Grupy PGE, który stanowi nadrzędną deklarację i podstawę dla innych regulacji wewnętrznych oraz wytycznych. Dokument opisuje podstawowe wartości etyczne oraz standardy, których organizacja oczekuje od wszystkich pracowników i innych osób świadczących pracę na rzecz Grupy PGE. Kodeks określa i definiuje wspólne kluczowe wartości i zasady etyczne Grupy PGE, służąc jako fundament funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych.

  • to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie
  • to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii w każdym obszarze działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, który wynika z dobrej współpracy między spółkami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz zespołami
  • Partnerstwo to relacje oparte na szacunku
  • to doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii
  • to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań
  • do rozwoju niezbędna jest odwaga do wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości
  • to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z pracowników. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmuje Grupa Kapitałowa PGE

Grupa PGE to miejsce dla tych, którzy szanują zasady etyki i obowiązujące prawo. Uważamy, że etyka ma dużo większy wpływ na przestrzeganie prawa niż sam fakt obowiązywania regulacji prawnych. Najlepszy system prawny jest bezradny w obliczu braku kultury etycznej w organizacji. Działania niezgodne z prawem można wytłumaczyć błędami indywidualnych pracowników, ale osoba łamiąca zasady musiała mieć ku temu sposobność. Ugruntowana kultura etyczna może pomóc wyjść firmie obronną ręką z kłopotów spowodowanych działaniami jej pojedynczych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że każde wartości – również te korporacyjne – zaczynają się i kończą w człowieku. Wartości korporacyjne pochodzą zatem także od nas – indywidualnych osób, pracowników firmy. Przede wszystkim zatem, na realizację wartości korporacyjnych mają wpływ osobiste wartości każdego z nas.

Kodeks Etyki - wartości i zasady w codziennej pracy

W Kodeksie określone zostały postawy i zachowania, których oczekuje się od wszystkich pracowników i menedżerów. Kodeks porządkuje i zbiera w jednym miejscu zasady, którymi powinni kierować się pracownicy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w kontaktach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami.

Aby Kodeks etyki był znany, rozumiany i przestrzegany, prowadziliśmy w GK PGE warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej. Najpierw zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z wewnątrz Grupy, którzy podjęli się roli trenerów wewnętrznych Kodeksu etyki. Szkolenia umiejętności trenerskich („train the trainers”), wiele spotkań i dyskusji wyjaśniających cele, materiały, ćwiczenia i wszelkie inne wątpliwości. Wreszcie czas i zaangażowanie naszych trenerów wewnętrznych, poświęcone na to, aby jak najlepiej się przygotować i jak najskuteczniej te szkolenia prowadzić.

Każdy nowy pracownik Grupy przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, niedługo po rozpoczęciu pracy w spółkach GK PGE, gdzie dowiaduje się o obowiązującym kodeksie oraz o prawie i obowiązku pracowników do reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nowi pracownicy mają szansę zapoznać się ze szczegółami Kodeksu także na grupowych szkoleniach adaptacyjnych „Włącz prąd”. Szkolenia prowadzone są zatem w całości siłami pracowników Grupy.

W roku 2020 zainaugurowano szkolenia przypominające z Kodeksu etyki GK PGE, który obowiązuje od 2015 roku. Uwzględniając informacje zwrotne otrzymywane po poprzednich szkoleniach oraz chcąc zapewnić jak największą relewantność treści i formy szkoleń dla odbiorców, a przez to jak najlepszą skuteczność, szkolenia przypominające planowane były w oparciu o zasadę zindywidualizowania i spersonalizowania, tak materiałów szkoleniowych, jak i założeń co do sposobów realizacji szkoleń.

Komunikacja dotycząca zagadnień etycznych prowadzona jest na bieżąco. Treść Kodeksu etyki (jak i Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE) dostępna jest dla pracowników i interesariuszy na stronach internetowych Grupy PGE i poszczególnych spółek. W każdej ze spółek dostępne są plakaty i ulotki informujące o wartościach i zasadach wraz z numerem infolinii do zgłoszeń niezgodności. W roku 2020 zasady etyczne przypominane były pracownikom za pośrednictwem dostępnych kanałów wewnętrznych: w magazynie „Pod Parasolem” (opublikowano 6 artykułów) oraz w Intranecie Grupy PGE (9 artykułów), Na monitorach w siedzibie PGE SA przedstawiano filmy z wypowiedziami menedżerów na temat rozumienia przez nich i stosowania w pracy wartości PGE. Dodatkowo w 2020 roku w programach innych szkoleń prowadzonych w spółkach Grupy PGE uwzględniano elementy dotyczące postaw i zachowań prezentujących wartości PGE. Na wartościach Grupy PGE takich jak: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność opiera się program szkoleniowy „Sieć Rozwoju”. Zasady etyczne wprowadzono także do regulacji wewnętrznych dotyczących wybranych obszarów biznesowych i operacyjnych. Działania te mają na celu przełożenie wartości i zasad na język praktycznych zachowań i postaw.

W komunikacji dotyczącej Kodeksu etyki podkreślana jest osobista odpowiedzialność pracowników za ich działanie w zgodzie z wartościami etycznymi naszej Grupy oraz zasadami wyrażonymi w Kodeksie.

Przyjęcie Kodeksu i jasne komunikowanie określonych w nim zasad ma jasny cel: wsparcie realizacji Strategii  Grupy Kapitałowej GK PGE oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

W celu wdrażania zasad Kodeksu etyki w 2020 roku zrealizowano blisko 1500 godzin szkoleń (zawierające moduł szkoleniowy dotyczący poszanowania praw człowieka) w 25 spółkach Grupy PGE, w których istnieją struktury compliance. Liczba przeszkolonych pracowników wyniosła 38 182 a odsetek przeszkolonych pracowników wyniósł 99%.

Zasady współpracy z partnerami biznesowymi

Zasady regulujące współpracę z kontrahentami określa przede wszystkim Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE, który jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. Określa on między innymi podejście w Grupie PGE do budowania partnerstwa biznesowego. Praktyczne uzupełnienie Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE stanowią:

  • Dobre Praktyki Zakupowe
  • Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Partnerzy biznesowi to osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające w sektorze publicznym lub prywatnym, z którymi Grupa PGE ma jakąkolwiek relację biznesową. W szczególności są to wykonawcy, podwykonawcy dostawców, konsultanci, partnerzy handlowi w obszarze handlu hurtowego, agenci, instytucje finansowe, organizacje branżowe i inne podmioty, z którymi spółki Grupy PGE prowadzą współpracę biznesową o podobnym charakterze.

Dobre Praktyki Zakupowe to zestaw rekomendowanych postaw i zasad, jakimi powinni kierować się pracownicy oraz potencjalni partnerzy biznesowi podczas przetargów. Zasady opierają się na czterech aspektach współpracy: partnerstwie, transparentności, uczciwej konkurencji oraz bezpieczeństwie informacji. Dobre Praktyki Zakupowe to także zasada: „zero upominków”, którą objęci są pracownicy inicjujący proces zakupowy (składający wniosek zakupowy), członkowie komisji i wszystkie osoby biorące udział w procesie oraz osoby realizujące umowy zawarte w wyniku procesu zakupowego.

013 013

Oczekiwania Grupy PGE wobec partnerów biznesowych są zawarte w Kodeksie postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE. Treść tego dokumentu jest dostępna na stronach internetowych spółek (najczęściej w części dedykowanej postępowaniom zakupowym). Dodatkowo, zobowiązanie do przestrzegania prawa i standardów etycznych, z odniesieniem wprost do postanowień Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE, stosowane jest jako standardowy element umów.

W celu mitygowania ryzyka poniesienia strat finansowych lub utraty reputacji wynikających z nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowej z partnerem, który nie działa zgodnie z prawem i zasadami etyki, spółki Grupy PGE badają dostępne informacje na temat partnerów biznesowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, w szczególności w obszarach zakupu surowców produkcyjnych i handlu.

Formułując zasady oceny ofert w Grupie PGE promowane są rozwiązania innowacyjne, usprawniające procesy wewnętrzne poprzez ich automatyzację, a także te, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez, np. zmniejszanie zużycia papieru, wody, emisji gazów cieplarnianych, proekologiczną gospodarkę odpadami. Wymagane jest, aby dostarczane produkty były dopuszczone do obrotu na rynku polskim i europejskim.

W toku procesu zakupowego Grupa PGE informuje wykonawców o konieczności zapoznania się i stosowania Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Grupy Kapitałowej PGE oraz Dobrych Praktyk Zakupowych. Jest to również przykład realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zakupów. Wykonawcy i podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także do podejmowania działań, mających na celu zmniejszenie uciążliwości robót budowlanych dla społeczności lokalnych.

Wyniki wyszukiwania